Relacja z konferencji: Mediacje w oświacie – wyzwania i perspektywy

konferencja

W piątek 21 kwietnia w naszej szkole odbyła się ogólnopolska konferencja pt.: „Mediacje w oświacie – wyzwania i perspektywy”. To był niezwykły dzień, w którym specjaliści z dziedziny mediacji, adwokaci, sędziowie mogli podzielić się swoim doświadczeniem i praktyką ze środowiskiem szkolnym – pedagogami, psychologami, nauczycielami, dyrektorami – w jaki sposób prowadzić mediacje w szkołach. Również dyrektorzy, terapeuci, nauczyciele mogli podzielić się swoimi doświadczeniami wprowadzania zajęć z mediacji właśnie w szkołach.

Bardzo istotne było miejsce konferencji – szkoła, która w dzisiejszych czasach potrzebuje narzędzi do pracy z młodzieżą. Tym właściwym kierunkiem, zmierzającym do porozumiewania się młodych ludzi – są mediacje rówieśnicze.

W dniu konferencji pani dyrektor naszej szkoły – Jolanta Emiljańczyk przywitała bardzo serdecznie przybyłych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Byli to: pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, dr Bogusława Szczerbińska – Wicewojewoda Podlaski, pani Jolanta Korwin Piotrowska – Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku, pani Aleksandra Rusin-Batko -Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, pani Irena Opolska – Koordynator do spraw mediacji, pani Adrianna Aftańska – Starszy Specjalista w Wydziale ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości, pan Witold Karczewski – Prezes Honorowy Rady Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku oraz  pani dr Agnieszka Zemke-Górecka – adwokat, mediator, nauczyciel akademicki moderator konferencji jak i również prelegent. Pani dyrektor szkoły przywitała również wszystkich prelegentów i przybyłych gości zainteresowanych tematyką spotkania. Następnie wysłuchaliśmy przemówień patronów i zaproszonych gości.

Konferencja składała się z dwóch części.

Część pierwsza poświęcona była zagadnieniom mediacji w oświacie.

– pan Witold Karczewski Prezes Honorowy Rady Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku, zwolennik arbitrażu – zwrócił uwagę m. in. na rolę mediacji w gospodarce, potrzebę stworzenia Centralnego Krajowego Rejestru Mediatorów, a także przybliżył założenia pilotażowego projektu UNICEF-u, w którym najistotniejszą rolę odgrywa młodzież angażująca się w mediacje;

– pan Wiesław Palka – Dyrektor Zespołu Szkol nr 1 w Przysietnicy, Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji zwrócił szczególną uwagę na fakt, że nauczenie dzieci narzędzi mediacyjnych spowoduje szybsze i być może skuteczniejsze rozwiązywanie przez nie swoich problemów. Pan dyrektor omówił także wskazówki i sposoby wprowadzania mediacji do oświaty, dał wskazówki, jak wdrażać mediacje rówieśnicze, wspomniał o prowadzeniu klubów mediatorów rówieśniczych, zwrócił uwagę słuchaczy na Zintegrowany System Kwalifikacji, gdzie wszystkie kwalifikacje są gromadzone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji – w nawiązaniu do kwalifikacji z mediacji;

– pani Lucyna Małek-Adamiak – Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim przedstawiła stan prawny w oświacie, podała przykłady aktów prawnych, które regulują zagadnienia z zakresu mediacji w szkole; podzieliła się dobrymi praktykami organizacyjnymi i programowymi;

 – pani Beata Krzemińska – wicedyrektor naszej szkoły, współinicjator konferencji – zwróciła szczególną uwagę na wieloaspektowy sposób wprowadzania tematu mediacji w środowisku szkolnym; mówiła o swoich doświadczeniach w racy z młodzieżą, o pozytywnych reakcjach rodziców, o współpracy z nauczycielami i sensie propagowania idei mediacji w środowisku lokalnym;

– pani Sylwia Małachowska – psycholog, psychoterapeuta, mediator, trener mediacji oraz pan Marcin Szargiej – mediator, trener mediacji, pedagog – skupili naszą uwagę na aspekcie praktycznym mediacji: wskazali na szczególne kompetencje mediatorów, przedstawili refleksje po szkoleniach z uczniami i nauczycielami z naszej szkoły w ramach Szkolnych Klubów Mediatora; zachęcili młodzież z naszej szkoły, by przedstawiła trzy scenki mediacji rówieśniczych, by pokazać zebranym, w jaki sposób młodzież może rozwiązywać konflikty;

Część druga konferencji poświęcona była omówieniu doświadczeń i wniosków adwokatów.

– pani dr Agnieszka Zemke-Górecka – adwokat, mediator, nauczyciel akademicki – podzieliła się swoim bogaty doświadczeniem dotyczącym zasad w prowadzeniu mediacji; pani doktor podała cenne i praktyczne wskazówki, łagodzące konflikty – wszystkim chętnym słuchaczom i przyszłym mediatorom;

– pan Cezary Rogula – adwokat, mediator – podkreślił m. in. fakt, że mediacje zakładają współpracę; obrazowo odwołał się do metafory tortu oraz pomarańczy, byśmy lepiej zrozumieli przekaz; podał nam cechy dobrego mediatora;

– pani Anna Prokopowicz – adwokat, mediator – omówiła swoje doświadczenia z pracy na Śląsku, podała praktyczne rozwiązania ze współpracy z dyrektorami, rodzicami uczniami – również szkół średnich; utwierdziała nauczycieli w ich istotnej roli wspiernia młodzieży w temacie mediacji;

– pan Erwin Kruczoń – adwokat, mediator przybliżył nam przepisy prawa, wskazał na kompeencje dyrektorów szkół i rolę sądów rodzinnych oraz objaśnił, jak ma wyglądać postępowanie mediacyjne w świetle prawa – dotyczące nieletnich

– pan Dariusz Rogowicz – mediator z Prószkowa w województwie opolskim bardzo wnikliwie omówił sposoby pracy z młodzieżą w budowaniu dobrych praktyk: powołanie Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej w szkole, współpraca z uczelniami, prawnikami, klubami i stowarzyszeniami, powiększenia zasobów bibliotecznych, filmiki, zajęcia, warsztaty i wiele innych działań, które wspierają młodzież;

– pani Katarzyna Piotrowska-Mańko – adwokat, mediator oraz pani Katarzyna Effort-Szczepaniak – adwokat, mediator omówiły wpływ mediacji na zagadnienie cyberprzemocy i cyberbullyingu w szkołach; wskazały na potrzebę współpracy nie tylko z ofiarami, lecz również ze sprawcami, by zatrzymywać proces eskalacji czynów zabronionych; podkreśliły na fakt niskich kompetencji społecznych dzisiejszej młodzieży oraz na potrzebę pracy w tym zakresie;

Podsumowanie całej konferencji dało nam, słuchaczom ciekawe refleksje, by zainteresować się tematem mediacji, gdyż jest to skuteczne narzędzie, by już dziś w ten sposób pracować z młodzieżą w każdej polskie szkole!

Serdecznie dziękujemy panu Łukaszowi Komosie za wykonanie profesjonalnej oprawy fotograficznej.#Chwilołapacz