RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku:

Uczniowie, dzieci podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz obowiązkowi szkolnemu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28, 15-795 Białystok.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu organizowania procesu nauczania i wychowania oraz do celów archiwalnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Dzieci podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz obowiązkowi szkolnemu oraz ich rodzice/opiekunowie prawni

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28, 15-795 Białystok.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu kontroli podleganiu obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego Pani/Pana dziecka oraz do celów archiwalnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
 • dane osobowe obejmują: imiona, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania dziecka, oraz imiona, nazwiska rodziców/opiekunów prawnych;
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne (głównie szkoły podstawowe z określonym obwodem szkolnym), organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, procesu kontroli spełniania ww. obowiązku, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • dane osobowe pochodzą od: Urzędu Miejskiego w Białymstoku, szkół podstawowych i przedszkoli potwierdzających realizację obowiązku wychowania przedszkolnego lub szkolnego;
 • dane osobowe nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Strona internetowa i media społecznościowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28, 15-795 Białystok.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji szkoły głównie w środowisku lokalnym za pomocą strony internetowej oraz portali społecznościowych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni goście witryn internetowych;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka (imię, nazwisko, klasa, wizerunek) będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zamieszczenia (5 pełnych lat szkolnych);
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • zgodę można wycofać poprzez wniesienie pisma w sposób ogólnie przyjęty (do sekretariatu, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą pisma ogólnego na platformie ePUAP) ze wskazaniem kogo dotyczy cofnięcie zgody na przetwarzanie danych;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak informacji o działaniach i sukcesach Pani/Pana dziecka.

 

Korespondencja przychodząca

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28, 15-795 Białystok;
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz danych osób zawartych w korespondencji przetwarzane będą w celu przyjęcia oraz prawidłowego rozdysponowania korespondencji oraz do celów archiwalnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz danych osób zawartych w korespondencji będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji;
 • dane osobowe Pani/Pana oraz danych osób zawartych w korespondencji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przyjęcia korespondencji, odpowiedzi lub klasyfikowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz danych osób zawartych w korespondencji narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • dane osobowe pochodzą od osoby przekazującej korespondencję do rozpatrzenia;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym w zależności od charakteru przyjmowanej korespondencji, jednak niepodanie danych może spowodować pozostawienie korespondencji bez rozpatrzenia.

Monitoring

UWAGA!!! OBIEKT MONITOROWANY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych (tj. fizycznej i fizjologicznej tożsamości osoby fizycznej) jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28, 15-795 Białystok.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy ścigania lub inne organy państwowe w zakresie ich kompetencji;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od daty zapisu;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w obrębie działania kamer monitoringu.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (dotyczy stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, iż:

Informacja o przetwarzaniu danych:

 • Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
 • Dane osobowe są zbierane w celu prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne);
 • Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie pozostawienie Pani/Pana sprawy bez rozpatrzenia;