Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Preambuła

Dokument ten ma na celu regulowanie obszarów funkcjonowania szkoły, które wiążą się z ochroną dziecka przed możliwością naruszenia ich praw – od bezpieczeństwa po interwencję w sytuacjach zagrażających jego życiu, zdrowiu i dobrostanowi.

Główną zasadą działań podejmowanych przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku jest działanie na rzecz podopiecznych z uwzględnieniem potrzeb oraz poszanowania ich praw.

Każdy pracownik naszej placówki jest zobligowany do dbania o prawidłowy rozwój dzieci i przestrzegania procedur w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych naszej szkoły oraz swoich kompetencji.

Akty prawne na których oparta są standardy:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 roku, artykuł 12 -nowelizacja z dnia 9 marca 2023 r.
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela, pkt 1 art.6.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
 5. Ustawa o systemie oświaty.
 6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 7. Kodeks postępowania karnego – art. 304, Kodeks karny – art.162.
 8. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. [Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526]
 9. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział I
Objaśnienie terminów

§ 1.

 1. Pracownikiem szkoły jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 2. Dzieckiem jest każda istota ludzka w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji i stanowieniu o dziecku w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic / opiekun prawny).
 4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak, gdy brak jest porozumienia między opiekunami dziecka, należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
 5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
  Krzywdzeniem jest:
  Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.
  Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać.
  Przemoc seksualna – to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.
  Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.
 6. Osoba odpowiedzialna za internet – to pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły, który sprawuje nadzór nad korzystaniem z internetu na terenie placówki przez dzieci oraz za bezpieczeństwo dzieci w internecie (administrator sieci).
 7. Za Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem przez dorosłych i zapewnienie im bezpieczeństwa odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły. Przez dyrektora szkoły dodatkowo wyznaczone są osoby, sprawujące nadzór nad jej realizacją w placówce (Magdalena Długołęcka-Drabik, Agnieszka Myszkowska i Emilia Przystupa).
 8. Zespół interdyscyplinarny to utworzony przez prezydenta miasta zespół przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi, jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.
 9. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca pełną identyfikacje dziecka.

Rozdział II
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§ 2.

 1. Wszyscy pracownicy placówki, po odbyciu szkolenia z zakresu ochrony dziecka przed krzywdzeniem, podczas wykonywania codziennych obowiązków są zobligowani do zwracania uwagi na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania pomocy.
 3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 4. Osoby zatrudnione w szkole znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko stosowanych w placówce.

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI PRACOWNIK SZKOŁY – DZIECKO

Każdy pracownik placówki jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i zastanowienia się, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Należy działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji zachowania.

A) Komunikacja z dziećmi

 1. Należy zachować cierpliwość i szacunek.
 2. Uważnie słuchać co dzieci mają nam do powiedzenia i udzielać im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
 3. Nie wolno zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka. Nie wolno krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka/dzieci, lub wymagająca interwencji. Można mówić wzmocnionym głosem w celach porządkowych, informacyjnych, aby być usłyszanym.
 4. Nie wolno ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
 5. Podejmując decyzje dotyczące dziecka, należy je o tym poinformować i starać się brać pod uwagę jego oczekiwania.
 6. Należy respektować prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, powinno mu się to jak najszybciej wyjaśnić.
 7. Nie wolno zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 8. Powinno się zapewnić dziecko, że jeśli czuje się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, może o tym powiedzieć zaufanej dorosłej osobie w szkole a na pewno otrzymają pomocy.

B) Działania z dziećmi

 1. Powinno się doceniać i szanować wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażować i traktować równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność / niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
 2. Należy unikać faworyzowania dzieci.
 3. Nie wolno nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę.
 4. Nie wolno utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli dyrekcja nie została o tym poinformowana, nie wyraziła na to zgody i nie uzyskała zgody rodziców / opiekunów prawnych oraz samych dzieci.
 5. Nie wolno proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.
 6. Nie wolno wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub z rodzicami/opiekunami dziecka, które mogłyby prowadzić do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych.
 7. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dziecka przez pracownika szkoły lub pracownika szkoły przez dziecko, muszą być raportowane dyrekcji. Jeśli jest się ich świadkiem należy reagować stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób, których to dotyczy.

C) Kontakt fizyczny z dziećmi

Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowna, czasami nawet konieczny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jeśli jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny, dotyczy sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, zapobiega uszkodzenia ciała. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Należy zawsze kierować się swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.

 1. Nie wolno bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralność fizyczną dziecka.
 2. Nigdy nie można dotykać dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 3. Zawsze trzeba być przygotowanym na wyjaśnienie swoich działań.
 4. Nie należy angażować się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.
 5. Powinno się zachować szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem ośmielać dziecko, które będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach powinno się reagować z wyczuciem, jednak stanowczo oraz pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.
 6. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Świadkowie jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i / lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, mają obowiązek poinformowania o tym osobę odpowiedzialną, która postąpi zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
 7. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, należy unikać innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku przy ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przebieraniu i w korzystaniu z toalety. Trzeba zadbać o to, aby podczas koniecznych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych asystowała inna osoba ze szkoły.

D) Kontakty poza godzinami pracy

Co do zasady kontakt z dziećmi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów mieszczących się w zakresie obowiązków pracownika szkoły.

 1. Właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami / opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy, dziennik elektroniczny). Gdy zaistnieje potrzeba założenia konta klasowego na komunikatorze czy profilu w mediach społecznościowych – jest to możliwe za zgodą dyrekcji szkoły. Założone konta służą wyłącznie do przesyłania informacji związanych z procesem edukacyjno – wychowawczym.
 2. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, trzeba poinformować o tym dyrekcję oraz rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec członka personelu) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców/opiekunów.

E) Bezpieczeństwo online

Trzeba być świadomym cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania naszej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, ale także własnych działań w internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych, na których można spotkać dzieci, z którymi prowadzi się zawodowe działania, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzystamy. Jeśli nasz profil jest publicznie dostępny, dzieci i ich rodzice/opiekunowie będą mieć wgląd w naszą cyfrową aktywność.

 1. Nie wolno pracownikom szkoły nawiązywać kontaktów z dziećmi poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych w celach niezwiązanych z pracą i bez wiedzy dyrekcji bądź opiekunów dzieci.
 2. W trakcie zajęć, czy innych aktywności osobiste urządzenia elektroniczne powinny być wyłączone lub wyciszone, a funkcjonalność bluetooth wyłączona.

ZASADY BEZPIECZNEJ REKRUTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU

Rekrutacja pracowników placówki odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu:

 1. Należy poznać dane kandydata / kandydatki, które pozwolą jak najlepiej poznać jego / jej kwalifikacje, w tym stosunek do wartości podzielanych przez organizację, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.

Dyrektor szkoły musi zadbać, aby osoby przez niego zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie oraz wolontariusze/stażyści) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne.

Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, dyrekcja ma obowiązek żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:

 • wykształcenia,
 • kwalifikacji zawodowych,
 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata / kandydatki.

W każdym przypadku placówka musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Dyrektor szkoły powinien zatem znać:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
 1. Można poprosić kandydata/kandydatkę o referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia lub o podanie kontaktu od osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/ kandydatki. Niepodanie takich danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Placówka nie może samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Pracy.
 2. Należy pobrać dane osobowe kandydata / kandydatki, w tym dane potrzebne do sprawdzenia jego/jej danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi placówka jest zobowiązana sprawdzić osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl. By móc uzyskać informacje z rejestru z dostępem ograniczonym, konieczne jest uprzednie założenie profilu placówki.

Aby sprawdzić osobę w Rejestrze placówki potrzebne są następujące dane kandydata/kandydatki:

 1. imię i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. pesel,
 4. nazwisko rodowe,
 5. imię ojca,
 6. imię matki.

Wydruk z Rejestru należy przechowywać w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej praktykanta / wolontariusza / osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.

 1. Należy pobrać od kandydata / kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 2. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów. (załącznik nr 1)
 3. Trzeba pobrać od kandydata / kandydatki oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 4. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.
 5. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 6. Gdy pozwalają na to przepisy prawa, szkoła jest zobowiązana do domagania się od osoby zatrudnianej zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost wskazują, że pracowników w zawodach lub na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności. Wymóg niekaralności obowiązuje m.in. nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych (a takie mogą być prowadzone także przez organizacje pozarządowe) oraz kierownika i wychowawcę wypoczynku dzieci.
 7. W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia KRK należy poprosić kandydata / kandydatkę o złożenie oświadczenia o niekaralności oraz o braku toczących się wobec niego/niej postępowań przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych za przestępstwa i inne czyny popełnione przeciwko dzieciom. Odmowa złożenia takiego oświadczenia nie może rodzić dla kandydata/kandydatki żadnych negatywnych konsekwencji, w tym być wyłączną podstawą odmowy zatrudnienia. (załącznik nr 2)

Rozdział III
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§3.

W przypadku uzyskania przez pracownika szkoły informacji, że dziecko jest krzywdzone lub gdy istnieje takie podejrzenie, pracownik ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi szkoły, wychowawcy klasy lub pedagogowi w formie pisemnej.

§ 4.

 1. Zgłoszona sprawa poddana jest wyjaśnieniu przez wychowawcę klasy, pedagoga, oraz jeżeli zachodzi taka konieczność, pielęgniarkę szkolną.
 2. Pracownicy wyjaśniający sprawę podejmują następujące działania:
  1. przeprowadzają rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem,
  2. przeprowadzają rozmowę z innymi osobami, które pomogą w ocenie sytuacji,
  3. wzywają do szkoły rodziców lub opiekunów prawnych pokrzywdzonego dziecka,
  4. sporządzają notatkę według ustalonego wzoru (załącznik nr 3),
  5. opracowują plan pomocy dziecku.
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
  1. podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
  2. wsparcia, jakie szkoła może zaoferować dziecku,
  3. działań zespołu nauczycieli względem krzywdzonego dziecka,
  4. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, (jeżeli istnieje taka potrzeba).

§ 5

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych wydarzeń dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą członkowie zespołu psychologiczno- pedagogicznego, wychowawca dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka, tzw. zespół interwencyjny (załącznik nr 4).
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone na podstawie opisu sporządzonego przez koordynatora lub dyrektora szkoły oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji oraz rozpoczyna procedurę pomocy.

§ 6
Krzywdzenie przez opiekuna/rodzica

 1. Opiekun / rodzic, który podejrzewa lub zaobserwował krzywdzenie dziecka przez osobę dorosłą zgłasza problem do pedagoga szkolnego / pedagoga specjalnego / psychologa dyrektora szkoły / wicedyrektora.
  Dyrektor szkoły powołuje zespół interwencyjny, który zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia:

   

  • prowadzi rozmowę wyjaśniającą z dzieckiem podejrzanym o krzywdzenie w obecności pedagoga szkolnego;
  • prowadzi rozmowę z rodzicem – opiekunem (w przypadku przemocy w rodzinie – z rodzicem/opiekunem niekrzywdzącym) w obecności pedagoga szkolnego;
  • przedstawia formy i okoliczności krzywdzenia;
  • informuje o zachowaniach lub relacjach dziecka wskazujących na doświadczenie krzywdzenia;
  • omawia zadania rodzica/opiekuna w podejmowaniu interwencji (wspieranie dziecka)
  • proponuje wsparcie;
  • informuje o ustawowym obowiązku podjęcia interwencji prawnej oraz konieczności poinformowania organów ścigania;
  • informuje o placówkach świadczących pomoc (przekazuje numery telefonów, nazwy i adresy placówek).
 2. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, na wniosek dyrektora szkoły, właściwy organ wszczyna postępowanie zmierzające do ustalenia planu pomocy dziecku (wsparcie go przez placówkę, zapewnienie mu bezpieczeństwa, w razie potrzeby skierowanie go do specjalistycznej placówki wsparcia).
 3. W przypadku braku efektów wcześniej zaplanowanych działań należy niezwłocznie uruchomić procedurę „Niebieskie Karty”(wypełniony formularz NK-A i wysłać do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego). Zgodnie z przepisami prawa każde podejrzenie przemocy powinno być wszczęte NK.
 4. W razie braku przestrzegania ustalonych zasad kontraktu z dzieckiem lub niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej (równolegle lub niezależnie) złożony zostaje wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka / rodziny (na mocy art.572 k.p.c.).

§ 7
Krzywdzenie dziecka przez osobę z placówki

Pracownik, który podejrzewa lub zaobserwował krzywdzenie dziecka przez pracownika placówki zgłasza problem do pedagoga szkolnego / pedagoga specjalnego / psychologa dyrektora szkoły / wicedyrektora. Dyrektor szkoły powołuje zespół interwencyjny, który zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia:

 1. W przypadku, gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez pracownika szkoły, wówczas osoba ta zostaje odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy.
 2. W przypadku, gdy członek personelu placówki dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, powołany zespół powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w pierwszej kolejności wysłuchać dziecko, a później osobę podejrzewaną o krzywdzenie, oraz innych świadków zdarzenia. W sytuacji gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, należy rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia, lub zarekomendować takie rozwiązanie zwierzchnikom tej osoby. Jeżeli osoba, która dopuściła się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniona przez szkołę, lecz przez podmiot trzeci, wówczas należy zarekomendować zakaz wstępu tej osoby na teren placówki, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z instytucją współpracującą.
 3. Wszystkie osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
 4. W przypadku, gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.
 5. Dyrektor szkoły lub pedagog w porozumieniu z dyrektorem może również złożyć zawiadomienie na policję lub do prokuratury (obowiązek wynika z art. 304 k.p.k.).
 6. Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników postępowania.

§ 8
Krzywdzenie rówieśnicze

 1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w szkole przez rówieśników lub krzywdzone dziecko zgłasza problem do wychowawcy klasy / pedagoga szkolnego / pedagoga specjalnego / psychologa.
 2. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym / pedagogiem specjalnym / psychologiem powinien przeprowadzić rozmowę z osobą poszkodowaną oraz z dzieckiem/dziećmi oskarżonymi o krzywdzenie swojego kolegi, bądź koleżanki.
 3. Po przeprowadzeniu takich rozmów wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym / pedagogiem specjalnym / psychologiem powinien opracować plan pomocowy dziecku – ofierze i dziecku – sprawcy. Poinformować rodziców dzieci o danej sytuacji i zobowiązać do określonych działań na rzecz dzieci.
 4. W przypadku bardziej skomplikowanym pedagog szkolny powinien zgłosić problem do dyrektora szkoły.
 5. Dyrektor powołuje zespół wychowawczy, w skład którego wchodzi: wychowawca, pedagog szkolny / pedagog specjalny / psycholog, dyrektor szkoły oraz inni nauczyciele, pracownicy szkoły, którzy znają problem i mogą przyczynić się do jego rozwiązania.

§ 9
Krzywdzenie rówieśnicze w internecie

 1. Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w szkole przez rówieśników lub krzywdzone dziecko zgłasza problem do wychowawcy klasy / pedagoga szkolnego / pedagoga specjalnego / psychologa.
 2. Wychowawca wraz z pedagogiem powinien przeprowadzić rozmowę z osobą poszkodowaną oraz z dzieckiem/dziećmi oskarżonymi o krzywdzenie swojego kolegi, bądź koleżanki.
 3. Ustalenie okoliczności zdarzenia:
  • Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego / pedagoga specjalnego / psycholog i dyrektora.
  • Pedagog szkolny / pedagog specjalny / psycholog i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie.
  • Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
  • Warto zadbać o udział nauczyciela informatyki w procedurze interwencyjnej, szczególnie na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy.
  • Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.
 4. Należy bezwzględnie skontaktować się z policją – zgodnie z kodeksem polskiego prawa, które mówi o obowiązku zawiadamiania o przestępstwie.
 5. Jeśli sprawcą jest uczeń naszej placówki, należy przeprowadzić rozmowę w celu ustalenia okoliczności oraz przyczyn zajścia oraz poszukać rozwiązania sytuacji konfliktowej.
 6. W przypadku, gdy w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy podjąć kroki, by przeprowadzić rozmowę ze wszystkimi z osobna, zaczynając od lidera grupy.
 7. Nie zaleca się konfrontacji sprawcy i ofiary cyberprzemocy.

W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne.

§ 10
Krzywdzenie poprzez zaniedbanie

 1. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunem wynika, że nie jest on zainteresowany pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia – pedagog szkolny / pedagog specjalny / psycholog z wychowawcą sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego.
 2. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic / inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), należy poinformować właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie pomocy rodzinie oraz wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”.

§ 11 Plan pomocy dziecku

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez szkolnego pedagoga lub dyrektora szkoły rodzicom / opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Koordynator lub dyrektor szkoły informuje rodziców/opiekunów o obowiązku szkoły zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura / policja, ośrodek pomocy społecznej, sąd lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego). Następuje wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” (załącznik nr 5).
 3. Po poinformowaniu rodziców przez koordynatora lub dyrektora szkoły – dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich lub przesyła formularz „Niebieskie Karty” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych wyżej instytucji. W przypadku potwierdzenia podejrzenia że fakt krzywdzenia miał miejsce, szkoła daje wsparcie i zapewnia bezpieczeństwo, w razie potrzeby kieruje dziecko do specjalistycznych placówek wsparcia.
 5. W momencie, gdy przypadek podejrzenia krzywdzenia zgłosili rodzice / opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tej sytuacji poinformować pisemnie rodziców/opiekunów.

§ 12

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji której wzór stanowi (załącznik nr 3) do niniejszych standardów. Kartę załącza się do teczki Rejestru Zgłoszeń Podejrzenia Krzywdzenia, która jest przechowywana w gabinecie pedagoga szkolnego.
 2. Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych uzyskały informacje o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział IV
Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§ 13

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku tekst jednolity (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 2. Pracownik szkoły obowiązkowo zachowuje w tajemnicy dane osobowe, które przetwarza oraz zachowuje w tajemnicy sposoby zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Dane osobowe dziecka są wykorzystywane wyłącznie z przeznaczeniem, do którego zostały udostępnione.
 5. Pracownik szkoły jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interwencyjnego powołanego w trybie Ustawy z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Dz.U. 2023 poz. 1165).

§ 14

Pracownik szkoły może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

§ 15

 1. Pracownik danej placówki nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego opiekunie/-ach.
 2. Pracownik danej placówki, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik szkoły podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.
 3. Pracownik szkoły nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi, nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik instytucji jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 4. Pracownik szkoły tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach może udzielić informacji przedstawicielom mediów w sprawie dziecka lub jego opiekuna, ale dopiero po wyrażeniu i otrzymaniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

§ 16

 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia w danej placówce. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
 2. Dyrektor danej placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikom szkoły przygotować wybrane pomieszczenie w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na jej terenie dzieci.

§ 17

Na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do końca miesiąca września wychowawcy klas odbierają od rodziców pisemne zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Rozdział V
Zasady ochrony wizerunku

§18

Pracownicy szkoły uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku dziecka. Dbamy o bezpieczeństwo wizerunku dzieci poprzez zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych RODO.

§19

 1. Pracownikowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie instytucji, bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik szkoły może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych opiekuna dziecka – bez zgody dziecka oraz bez wiedzy i zgody jego opiekuna.
 3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§ 20

 1. Upublicznienie przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 47 z Białymstoku wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie danej placówki, gazety lub www.youtube.pl w celach promocyjnych).

§ 21

 1. Wytyczne dotyczące utrwalania wizerunku dziecka (filmy, zdjęcia):
  • Wszystkie dzieci muszą być ubrane.
  • Zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
  • Należy upewnić się, że fotograf lub osoba filmująca nie spędza czasu z dziećmi ani nie ma do nich dostępu bez nadzoru.
  • Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać i rejestrować, podobnie jak inne niepokojące sygnały, dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 2. Wytyczne dotyczące publikowania wizerunków dzieci:
  • Należy używać tylko imion dzieci, starać się nie ujawniać zbyt wielu szczegółów dotyczących ich miejsca zamieszkania i zainteresowań.
  • Jeśli to możliwe, należy zawsze zapytać dziecko o zgodę na wykorzystanie jego wizerunku.

Rozdział VI
Zasady dostępu dzieci do internetu

§ 22

 1. Szkoła zapewniając uczniom dostęp do internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
 2. Na terenie szkoły dostęp dziecka do internetu możliwy jest:
  1. pod nadzorem nauczyciela na lekcji zajęć komputerowych i innych,
  2. pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza na przeznaczonych do tego komputerach znajdujących w bibliotece szkolnej,
 3. Pracownik szkoły czuwa nad bezpieczeństwem korzystania z internetu przez dzieci podczas zajęć.
 4. O bezpieczeństwie korzystania z internetu mówi regulamin pracowni informatycznej.
 5. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika danej placówki, ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Pracownik szkoły czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z internetu przez dzieci podczas zajęć.
 6. Placówka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu przy komputerach, z których możliwy jest swobodny dostęp.

§ 23

 1. Osoba odpowiedzialna za internet zapewnia, by na wszystkich komputerach na terenie placówki z dostępem do internetu było zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
 2. Wymienione w pkt. 1. niniejszego paragrafu oprogramowanie jest automatycznie aktualizowane.
 3. Administrator danej placówki przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach z dostępem do internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.
 4. Informacje o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik placówki przekazuje dyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu, wychowawcy klasy.
 5. Pedagog / wychowawca przeprowadza z dzieckiem, o którym mowa w punktach poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w internecie.
 6. Jeżeli w wyniku rozmowy pedagog / wychowawca uzyska informację, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w rozdziale III niniejszych standardów.

Rozdział VII
Monitoring stosowania Standardów

§24

 1. Za Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i zapewnienie im bezpieczeństwa, odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły.
 2. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku wyznacza Magdalenę Długołęcką-Drabik, Agnieszkę Myszkowską, Emilię Przystupę jako osoby odpowiedzialne za „Standardy ochrony małoletnich”. Odpowiadają za monitorowanie realizacji standardów, porządkowanie dokumentacji i prowadzenie szkoleń dla nowozatrudnionych pracowników z zakresu treści standardów oraz rejestrację zgłoszeń.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, przeprowadzają wśród personelu placówki, raz na 24 miesiące, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. Wzór ankiety stanowi (załącznik nr 6) do niniejszych Standardów.
 4. W ankiecie personel może proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia Standardów w organizacji.
 5. Osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonują opracowania ankiet wypełnionych przez członków personelu. Sporządzają na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazują dyrektorowi szkoły.
 6. Dyrekcja wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza personelowi, dzieciom i ich opiekunom nowe brzmienie Standardów.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

 1. Standardy wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie Standardów następuje w sposób dostępny dla wszystkich osób mających kontakt z placówką, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń lub poprzez przesłanie tekstu drogą elektroniczną pracownikom szkoły oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Białystok, ………………………………

(miejsce i data)

OŚWIADCZENIE

o państwie lub państwach, w których zamieszkiwałem/-am w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelskie.

Ja niżej podpisany / podpisana ……….…………………………………………………………

(imię i nazwisko)

Zamieszkiwałem/-am*…………………………………………………………………………..

Oświadczam, że nie figuruję w rejestrach karnych tych państw.

*proszę wymienić państwo / państwa, w których zamieszkiwał/-ała Pan / Pani w ciągu ostatnich 20 lat

………………………………………….

podpis

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony dzieci

Białystok, ……………………………

(miejsce i data)

Ja, …………………………………………………………………….. legitymująca/-y się dowodem osobistym

nr ………………………………. oświadczam, że spełniam wymogi Ustawy Standardy ochrony małoletnich.

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Ponadto oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami ochrony dzieci obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

………………………………………….

podpis

Białystok, ……………………

(miejsce i data)

Lista nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku zaświadczająca o niekaralności

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Karnym w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego – nie figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku gdy stan prawny ulegnie zmianie, jestem zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego pracodawcę.

Lp.

Nazwisko i imię

Podpis

 1.  
   
 1.  
   
 1.  
   
 1.  
   
 1.  
   
 1.  
   
 1.  
   
 1.  
   
 1.  
   
 1.  
   
 1.  
   
 1.  
   

ZAŁĄCZNIK NR 3

Białystok, ……………………………

(miejsce i data)

KARTA INTERWENCJI

1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………… klasa ……….

2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

……………………………………………………………

3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia

……………………………………………………………

4. Działania podjęte przez pedagoga/psychologa

……………………………………………………………

5. Spotkania z opiekunami dziecka (daty, opis przebiegu spotkania)

……………………………………………………………

6. Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe formy):

– zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa

– wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny

– inny rodzaj interwencji (jaki?)

……………………………………………………………

7. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję, data interwencji)

……………………………………………………………

8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli instytucja uzyskała informacje o wynikach działania placówki/działania rodziców

……………………………………………………………

………………………………………….

podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4

Białystok, ……………………………

(miejsce i data)

Wyznaczenie osoby koordynatora.

Dyrektor Szkoły Podstawowe nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku wyznacza panią/pana: ……………………… do pełnienia funkcji koordynatora – osoby odpowiedzialnej za realizację „Standardów ochrony małoletnich” w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

…………………………………………….

(podpis i pieczęć dyrektora)

ZAŁĄCZNIK NR 5

URUCHOMIENIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”, WSPARCIE DZIECKA I RODZINY:

 • Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły oraz zespołem do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej omawia i zatwierdza podjętą decyzję o wszczęciu procedury NK; nigdy nie jest to decyzja jednostki, zawsze robi to zespół!
 • Zaproszenie na spotkanie rodziców dziecka, którzy zostają poinformowani o decyzji uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”, wraz z przesłankami, które spowodowały uruchomienie procedury.
 • Zaproszenie dziecka – ofiary / świadka przemocy na indywidualne spotkanie z psychologiem szkolnym w celu wyjaśnienia dziecku, co się dzieje; ważne jest, aby usłyszało, że nie jest niczemu winne, że przemoc, której doświadcza jest przestępstwem, że praca nad zmianą sytuacji to odpowiedzialność dorosłych. Zaproponowanie dziecku cyklicznych spotkań ze szkolnym psychologiem w celu wsparcia go i przepracowania tego trudnego tematu. Pomoc w uporaniu się z emocjami.
 • Poinformowanie rodziców o możliwościach skorzystania z zewnętrznych ośrodków wsparcia terapeutycznego.
 • Ustalenie formy kontaktów i współpracy z rodzicem/rodzicami dziecka, np. regularne spotkania ze szkolnym pedagogiem, pilna obserwacja dziecka.
 • Pedagog uczestniczy w spotkaniach grupy roboczej powoływanej każdorazowo po uruchomieniu procedury.
 • Na spotkaniach grupy roboczej ustalany jest środowiskowy plan pracy z daną rodziną, tzn. czym powinien zająć się MOPS, czym szkoła, a czym czy policja.
 • Ważne jest, żeby pracownik szkoły podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy z daną osobą/rodziną, tzn. czy łatwo nawiązać kontakt, czy sprawca przychodzi na umówione spotkania, czy potrafi krytycznie spojrzeć na to, co robi, czy ma motywację do współpracy z instytucjami, itd.
 • Pedagog pozostaje w kontakcie telefonicznym/osobistym z członkami grupy roboczej, żeby badać sytuację rodziny na bieżąco i rozmawiać o ewentualnych zmianach zachodzących w rodzinie bądź braku tych zmian.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Białystok, ……………………………

(miejsce i data)

Ankieta – monitoring standardów.

1. Czy wiesz, na czym polega program Chronimy Dzieci?

tak nie

2. Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, obowiązujące w placówce, w której pracujesz?

tak nie

3. Czy zapoznałeś się z dokumentem Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem?

tak nie

4. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

tak nie

5. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

tak nie

6. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Standardach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem przez innego pracownika?

tak nie

7. Czy masz jakie uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem?

tak nie