Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2021/2022.

01.09.2021r.

Zebrania z rodzicami kl. 0-I

Wrzesień 2021r.

Sprawdziany kompetencji z j. polskiego i matematyki „Na wejście” w kl. IV.

Wrzesień 2021r.

Diagnoza umiejętności uczniów po okresie zdalnego nauczania z j. polskiego i matematyki w kl. VII oraz j. polskiego,  matematyki i j. angielskiego w kl. VIII.

7-14.09.2021r.

Zebrania z rodzicami kl. II-VII.

Zebrania z rodzicami kl. VIII ( podanie zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty)

15.09.2021r.

Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące zatwierdzenia dokumentacji szkolnej obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022.

Do 30.09.2021r.

Przyjęcie od rodziców klas VIII pisemnych deklaracji  wskazujących wybór języka obcego nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty

14.10.2021r.

Dzień Edukacji Narodowej. (odpowiedzialna J. Drużyńska)

Do 15.10.2021r.

Ostateczny termin składania dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty.

20.10.2021r.

Święto Szkoły, ślubowanie kl. I.

8-12.11.2021r.

Obchody  Święta Niepodległości.(realizacja na zajęciach wychowawczych/edukacji społecznej)

15-19.11.2021r.

Zebrania z rodzicami  kl. 0-VIII. Pedagogizacja  rodziców- A. Koniecko, A. Bazler

14.12.2021r.

Ostateczny termin pisemnego poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych z przedmiotów/edukacji  i nagannych ocenach zachowania.

22.12.2021r.

Termin wystawienia propozycji ocen śródrocznyvh.

22.12.2021r.

Jasełka w klasach.

23-31.12.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

7.01.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10.01.2022r.

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

13.01.2022r.

Zebranie Rady Pedagogicznej- wyniki klasyfikacji śródrocznej.

17.01.2022r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w I półroczu.

18-21.01.2022r.

Zebrania z rodzicami-  wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu.

18-21.01.2022r.

Ewaluacja IPET-ów.

24.01- 6.02.2022 r.

Ferie zimowe.

marzec 2022r.

Święto Origami.

luty/marzec 2022r.

(data  Departamentu Edukacji)

Dzień Otwarty Szkoły- prezentacja oferty edukacyjnej szkoły rodzicom potencjalnych uczniów /odpowiedzialni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, terapeuci, biblioteki/.

5-8.04.2022r.

Zebranie z rodzicami kl. 0- VIII.  Pedagogizacja  rodziców- E. Stankiewicz, K. Doms- Łukaszuk

14.04-19.04.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

25.04.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

29.04.2022r.

Ostateczny termin przekazania rodzicom informacji o gotowości szkolnej uczniów z oddziałów przedszkolnych.

25-29.04.2022r.

Obchody  Święta Konstytucji 3Maja i Dnia Flagi RP. /odpowiedzialni: Ł.Komosa (lider), A.Dzieszko, M. Nikonowicz- Łubko, E. Leonowicz/

2.05.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

13.05.2022r.

Wystawienie propozycji ocen na II semestr. Poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznych i nagannych zachowania w formie pisemnej.

24 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty- język polski, godz. 9.00.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I- VII.

25 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty- matematyka, godz. 9.00.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I- VII.

26 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty- język obcy nowożytny, godz. 9.00.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I- VII.

27.05.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

3.06.2022r.

Termin wystawienia propozycji ocen rocznych.

10.06.2022r.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych.

6-10.06.22r.

Ewaluacja IPET-ów.

14.06.2022r.

Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji rocznej.

17.06.2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

22.06.2022r.

Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2021/2022.

23.06.2022r.

Wycieczki edukacyjne kl. IV „Szlakiem Branickich”.

24.06.2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Kalendarz może ulec zmianie w ciągu roku z przyczyn niezależnych od szkoły

 

DNI WOLNE

  • 7.01.2022r.(piątek)- Boże Narodzenie prawosławne
  • 2.05.2022r.(poniedziałek) –
  • 25.04.2022r.(poniedziałek)- Wielkanoc prawosławna
  • 24,25,26.05.2022r. (wtorek, środa, czwartek)- egzaminy klas ósmych
  • 27.05.2022r. (piątek) – po egzaminach klas ósmych
  • 17.06.2022r. (piątek)- po Bożym Ciele