REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ


 1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz imprez sportowo-okolicznościowych.
 2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.
 3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy – koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na miękkiej i jasnej podeszwie.
 4. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. W czasie przebywania młodzieży w sali gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta. Młodzież nie uczestnicząca czynnie nie może przebywać w czasie zajęć w szatni.
 5. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 6. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w oznaczonych miejscach.
 8. Młodzież ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 9. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.
 10. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.
 11. Każdy wypadek, kontuzję, skaleczenie czy nagłe pogorszenie się samopoczucia należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia
 12. Na sale gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak : kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się w szatni lub w depozycie u nauczyciela.
 13. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej umowy lub uzyskaniu zgody  dyrekcji szkoły.
 14. Sprzęt i urządzenia sali gimnastycznej są dobrem społecznym. Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest obowiązkiem wszystkich z nich korzystających.
 15.  Każdy Zespół korzystający z sali oraz szatni zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku po zakończonych zajęciach.
 16. Rzeczy pozostawione na sali, w szatni ( koszulki, spodenki, bluzy, bidony itp.) są wystawione do odbioru w pudłach naprzeciwko sklepiku  przez miesiąc. Po upływie tego czasu będą wyrzucane.

ZABRANIA SIĘ !

1. Niećwiczącym przebywania poza salą gimnastyczną.

2. Wchodzenia na salę gimnastyczną w innym obuwiu niż sportowe.

3. Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami wychowania fizycznego bez opiekuna.

4. Wspinanie, wieszanie, huśtanie się na bramkach, drabinkach, koszach.

5. Przesuwania sprzętu po podłożu – sprzęt należy przenosić.

6. Samodzielnie korzystać ze sprzętu lub przyborów bez zgody nauczyciela.

7. Żucia gumy i korzystania z telefonów komórkowych.

8. Opuszczać samodzielnie sali bez zgody nauczyciela.

9. Rozlewania wody i innych płynów na podłodze sali gimnastycznej.

10. Spożywania posiłków.

11. Wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów oraz opakowań szklanych.