Obiady w czerwcu – pracownicze

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady w CZERWCU 2022 (pracownicze) – kwota 90,00 zł (15 obiadów x 6,00 zł) na konto bankowe szkoły

nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty wpisać: imię i nazwisko – NAUCZYCIEL)

Wpłat należy dokonywać w dniach 24.05 – 27.05.2022.
Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 12-tej.

Kwoty odpisów obiadowych (zgłoszone nieobecności) należy uwzględnić przy opłacie za następny miesiąc. (wpłacić należność za dany miesiąc pomniejszoną o kwotę odpisu)