Obiady w czerwcu

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady w CZERWCU 2022 – kwota 60,00 zł
(15 obiadów; – jeden obiad 4,00)
wpłaty na konto bankowe szkoły

nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569
(w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Wpłaty należy dokonać w dniach 24.05 – 27.05.2022

Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 12-tej.

Kwoty odpisów obiadowych (zgłoszone nieobecności) należy uwzględnić przy opłacie za następny miesiąc. (wpłacić należność za dany miesiąc pomniejszoną o kwotę odpisu)