Regulamin XV Regionalnego Konkursu „Mistrz Origami”

Obrazek wyróżniający - origami
 1. Tytuł: „Mistrz Origami”
 2. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku; Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami;
 3. Cele edukacyjne konkursu: rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci, propagowanie sztuki origami jako kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
 4. Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania wyników:
  Uczestnicy: dzieci z przedszkoli i klas I-VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego oraz osoby dorosłe bez ograniczenia wieku z województwa podlaskiego.
  Termin nadsyłania prac: do 20 lutego 2022 r. na adres: Szkoła Podstawowa Nr 47, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28 lub osobiście do sekretariatu szkoły.
  Prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu.

Zasady konkursu:

Prace będą oceniane w 3 kategoriach:

– origami płaskie (prace własnego pomysłu – tematyka dowolna) – tylko dla dzieci 5 – 7 lat (wyłącznie prace indywidualne).

Prace płaskie należy nakleić na sztywniejsze podkłady.

– origami przestrzenne i modułowe – wszystkie kategorie wiekowe,(dopuszczalne prace grupowe wykonane max. przez 2 osoby – tematyka dowolna).

Dodatkowo:

 1. Kategoria specjalna dla dzieci: prace na temat „Jak bezpiecznie spędzam czas?”
 2. Kategoria specjalna dla dzieci: prace na temat „Bezpieczni na drodze”
 3. Kategoria specjalna dla dzieci: prace na temat „Jan Klemens Branicki i jego miasto”
 4. Kategoria specjalna dla dorosłych o dowolnej tematyce.

* Ze względu na podwójny jubileusz proponujemy w tym roku kategorię „Baśniowy Świat Origami”

Jury wytypuje najlepsze prace z uwzględnieniem grup wiekowych: 5-7; 8-9; 10-12; 13-15 lat; dorośli.

Wszystkie prace powinny być opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, nr tel., e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.

Jury oceniać będzie:

 1. pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 2. atrakcyjność wizualną,
 3. estetykę wykonania,
 4. właściwy dobór użytego papieru.

Prace zrolowane lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, jak też nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Finał konkursu odbędzie się 5 marca 2022 r. o godz. 10.00 podczas XX ŚWIĘTA ORIGAMI w Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku. (O szczegółach i sposobie wręczenia nagród będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły http://www.sp47.bialystok.pl)

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie podziękowania.
Dorośli laureaci otrzymają dyplomy i upominki.

Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej  www.sp47.bialystok.pl.

Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody nieodebrane do 30 marca 2022 r. zostaną przekazane na cele charytatywne.

Nadesłane prace, jak też prawa autorskie, przechodzą na własność organizatorów.

Koordynatorzy projektu: mgr Marzenna Winsko, mgr Agnieszka Bujnowska, mgr Marta Słoma, mgr Małgorzata Kuźmicka, mgr Katarzyna Duchnowska

Załącznik (należy dołączyć do pracy):

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną (dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

na potrzeby organizacji XV Regionalnego Konkursu „Mistrz Origami”, tj. imienia i nazwiska, wieku dziecka i nazwy szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów, organizacji wystawy) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły i wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne (zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Mistrz Origami” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl. oraz ewentualnego udostępnienia wizerunku w relacji telewizyjnej, internetowej bądź prasowej z wydarzenia). Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku,

ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795

 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła, zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 30 kwietnia 2022 r., zaś na stronie internetowej szkoły (w tym wizerunek) do 31 sierpnia 2026;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………. ………………………………………………………………….

miejscowość, data, czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla osób zgłaszających uczniów do konkursu np. nauczycieli)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji XIV Regionalnego Konkursu „Mistrz Origami” tj. imienia i nazwiska, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego

w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych, tj. wizerunku oraz ewentualnie imienia

i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne tj. zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Mistrz origami” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl oraz ewentualnego wykorzystania tych danych w relacji telewizyjnej, internetowej lub prasowej z wydarzenia. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku,

ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795

 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 30 kwietnia 2022 r., zaś na stronie internetowej szkoły (w tym wizerunek) do 31 sierpnia 2026;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność umieszczenia na listach i wydruku podziękowań lub w przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku, zdjęcie nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………. ………………………………………………………………….

miejscowość, data, czytelny podpis osoby zgłaszającej dziecko do konkursu