Miejski konkurs plastyczny pod hasłem „Portret Aniołka”

świetlica

Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku zaprasza do udziału
w miejskim konkursie plastycznym
pod hasłem: „Portret Aniołka”.

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, twórczych postaw dzieci,
 • zapoznanie uczestników z różnymi technikami plastycznymi.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział:
  1. Uczniowie klas 0 – III, uczęszczający do świetlic szkolnych.
  2. Dzieci uczęszczające do przedszkoli.
 • Technika prac – dowolna, forma – płaska, format – A5.
 • Każda praca powinna mieć wykonaną ramkę.
 • Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dn. 16.12.2021 r.
 • Prace powinny zawierać opis: imię, nazwisko, wiek wykonawcy; nazwę, adres, numer telefonu placówki; imię i nazwisko opiekuna.
 • Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

 • Prace plastyczne oceniane będą w trzech kategoriach:
  • uczniowie klas 0 – I,
  • uczniowie klas II – III,
  • przedszkolaki.
 • Komisja konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność oraz estetykę wykonania prac.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 • Opiekunowie osób nagrodzonych/wyróżnionych zostaną poinformowane telefonicznie.
 • Dodatkowych informacji udzielają wychowawcy świetlicy: Urszula Falkowska, Anna Majewska, Izabela Zahorska-Wicher pod numerem telefonu: (85) 653-43-78, wew. 21.

Zachęcamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody!Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną (dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji miejskiego konkursu plastycznego „Portret Aniołka”, tj. imienia i nazwiska, wieku dziecka, nazwy szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów, organizacji wystawy) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, klasy, nazwy szkoły i wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne (zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Portret Aniołka” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl oraz ewentualnego udostępnienia wizerunku relacji telewizyjnej, internetowej bądź prasowej z wydarzenia. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły.
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła, zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2022 r., w przypadku wykorzystania na stronie internetowej szkoły (w tym wizerunku) do 31 sierpnia 2026 r., w przypadku wykorzystania w publikacjach szkolnych typu kronika okres przechowywania określony jest na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych (np. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) – obecnie 25 lat od następnego roku, w którym zakończono wpisy w kronice;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić …………….…………… ………………………………………………………..
miejscowość, data czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna


Załącznik 2

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną (dla osób zgłaszających uczniów do konkursu np. nauczycieli)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji miejskiego konkursu plastycznego „Portret Aniołka”, tj. imienia i nazwiska, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych, tj. wizerunku oraz ewentualnie imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne tj. zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Portret Aniołka” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl oraz ewentualnego wykorzystania tych danych w relacji telewizyjnej, internetowej lub prasowej z wydarzenia. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl
 • Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2022 r., w przypadku wykorzystania na stronie internetowej szkoły (w tym wizerunku) do 31 sierpnia 2026 r., w przypadku wykorzystania w publikacjach szkolnych typu kronika okres przechowywania określony jest na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych (np. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) – obecnie 25 lat od następnego roku, w którym zakończono wpisy w kronice;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność umieszczenia na listach i wydruku podziękowań lub w przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku, zdjęcie nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

………………………………… ……………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis osoby zgłaszającej dziecko do konkursu