Regulamin VIII Edycji Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka

Obrazek wyróżniający - konkurs

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

VIII Edycja Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka

Miejski konkurs, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas 0-IV i ich dziadków

Cele konkursu:

 • Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych i wokalnych.
 • Wzmacnianie więzi z rodziną, dziadkami,
 • Odczuwanie uczuć i pragnień bliskich sobie ludzi,
 • Okazywanie szacunku do dawnej kultury i zwyczajów,
 • Ukazywanie wartości odległych czasów.

Kategorie wiekowe: 

 • I kategoria – klasy 0 – 1
 • II kategoria – klasy 2 – 3
 • III kategoria – klasy 4
 • IV kategoria – dzieci śpiewające wspólnie z babciami lub dziadkami

Prosimy o  zorganizowanie  wewnątrzszkolnych eliminacji oraz wyznaczenie jednego opiekuna, który będzie kontaktował się z organizatorami.

Kryteria oceniania:

Jury oceniać będzie: walory głosowe, dykcję, interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, ogólny wyraz artystyczny (przebranie, akompaniament).

Termin konkursu:

13 marca 2019r. godz. 15.50 w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej, która mieści się za halą szkoły. Autem łatwiejszy dojazd jest od ulicy J. Karskiego w ulicę Oliwkową, przed mostem na Zawady.

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 6 do 11lat.
 2. Placówka może zgłosić do konkursu 4 solistów i bez ograniczeń chętne duety babć i dziadków z wnukami.
 3. Każdy z uczestników przygotowuje jedną piosenkę śpiewaną kiedyś przez dziadków, pradziadków lub z ich czasów. Prosimy, aby czas trwania prezentowanej piosenki nie przekraczał 2 minut.
 4. Utwór można wykonać zarówno z własnym akompaniamentem jak i podkładem muzycznym.
 5. Podkład muzyczny należy dostarczyć w formie elektronicznej do organizatorów festiwalu przesyłając plik muzyczny (MP3), na adres myszalinda@poczta.fm
  lub kontaktując się osobiście w terminie do 10.03.2019r. (sala nr 1 lub 104).
 6. Nad przesłuchaniami będzie czuwać jury, które wyłoni laureatów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani.
 8. W dniu 03.2019r. na stronie szkoły zostanie opublikowana lista uczestników oraz kolejność ich występowania.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu na stronach internetowych SP 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z zachowaniem zapisów RODO. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów odbywać się będzie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu oraz celach sprawozdawczo-promocyjnych. Do zgłoszenia należy załączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1), nauczyciela (załącznik nr 2) i w przypadku duetów babci i/lub dziadka (załącznik nr 3).

Inauguracja konkursu

Nagrody oraz dyplomy wręczone zostaną laureatom w dniu konkursu.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10.03.2019r. Prosimy wysyłać je na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47
IM.
JANA KLEMENSA BRANICKIEGO
UL.
PALMOWA 28 W BIAŁYMSTOKU
(z dopiskiem „FESTIWAL PIOSENKI Z CZASÓW BABCI I DZIADKA”)

elektronicznie lub telefonicznie (organizatorzy konkursu):

Agnieszka Myszkowskamyszalinda@poczta.fm ; tel. 607703830

Ewa Wojciuk – ewadw@interia.eu ;  tel. 669429105

 

 KARTA ZGŁOSZENIOWA

 Imię i nazwisko solisty…………………………………………………………………………………

Wiek dziecka……………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………………..…………..

Tytuł wykonywanego utworu…………………………………………………….…………………….

Numer szkoły i nr telefonu opiekuna – nauczyciela………………………………………….…..….

 

  

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji VIII Edycji Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, szkoły, wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji VIII Edycji Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

 

…………………………………………                              ………………………………………

miejscowość, data                                                                 podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, wiek, szkoła zawarte w zgłoszeniu oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019 r., na stronie internetowej szkoły wymienione dane oraz wizerunek do 31 sierpnia 2024;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pani/Pan zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji VIII Edycji Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka, tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań oraz kontaktu) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji VIII Edycji Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………….                             ………………………………………

miejscowość, data                                                                 podpis nauczyciela

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Pani/Pana dane osobowe – imię, nazwisko, numer telefonu, szkoła zawarte w zgłoszeniu oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019 r., na stronie internetowej szkoły wymienione dane oraz wizerunek do 31 sierpnia 2024;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pani/Pan zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana zdjęcie nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

 

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla babć i dziadków)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji VIII Edycji Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka, tj. imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji VIII Edycji Festiwalu Piosenki z czasów Babci i Dziadka na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………….                             ………………………………………

miejscowość, data                                                                 podpis

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Pani/Pana dane osobowe – imię, nazwisko zawarte w listach pomocniczych będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019 r., na stronie internetowej szkoły wymienione dane oraz wizerunek do 31 sierpnia 2024;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pani/Pan zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana zdjęcie nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.