Wymagania edukacyjne – wychowanie fizyczne

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny

z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla uczniów klas IV i VIII

Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

rok szkolny 2018/2019

kl. IV-V

 

OBSZAR 1. Postawa ucznia, zaangażowanie, zachowanie, kompetencje społeczne na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach

– jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada zawsze strój)

– wkłada bardzo duży wysiłek w wykonywanie zadania

– powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i starannie

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku i w życiu

– chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

– jest zaangażowany w działalność sportową szkoły

– chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

– chętnie reprezentuje szkołę w rozrywkach sportowych

– zawsze przestrzega ustalonych reguł i zasad postępowania

– prezentuje postawę godną do naśladowania: jest koleżeński, życzliwy, odznacz się wysoką kulturą osobistą

– doskonale potrafi współpracować na boisku i poza nim, stosuje zasadę „czystej gry”

– jest odpowiedzialny za zdrowie własne i innych – nie stosuje żadnych używek oraz stosuje zasady bezpieczeństwa

– właściwie pełni rolę zawodnika, sędziego i kibica

– doskonale współpracuje grupie, szanuje poglądy i wysiłki innych ,wykazuje asertywność i empatię

-motywuje  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach jest aktywny i zaangażowana

– jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się trzykrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– staranie i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku

– dość regularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

– jest koleżeński i kulturalny wobec innych

– stara się stosować zasadę „czystej gry”

– jest odpowiedzialny za zdrowie własne i– nie stosuje żadnych używek oraz stosuje zasady bezpieczeństwa

– stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– współpracuje grupie, szanuje poglądy i wysiłki innych ,wykazuje asertywność i empatię

– stara się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na zajęciach

– z reguły jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się pięciokrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– dość często jest nieobecny na zajęciach

– potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych

– w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy nieregularnie

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

-zdarzają mu się przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– stara się współpracować w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– stara się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach

– bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć

– często jest nieobecny na zajęciach

– powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale

– nie szanuje powierzonego mu sprzętu sportowego

– nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

-zdarzają mu się częste przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– nie stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– nie stara się współpracować w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– nie się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności

– regularnie nie jest przygotowany do zajęć

– bardzo często opuszcza zajęcia

– powierzone mu zadanie wykonuje bardzo niestarannie, okazując lekceważący stosunek do tego ,co robi

– bardzo często zdarzają mu się przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– zachowuje się niewłaściwie jako  zawodnik, sędzia i kibic.

– nie współpracuje w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– nie zależy mu na innych , także z różnymi potrzebami

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykonuje i nie chce wykonywać żadnych powierzonych mu zadań

– wykazuje skrajnie lekceważący stosunek do przedmiotu

– do zajęć nigdy nie jest przygotowany

-samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia

– nagminnie łamie zasady współżycia społecznego

– jest bardzo agresywny i wrogo nastawiony do innych

– używa bardzo wulgarnego języka

-z premedytacja dezorganizuje pracę na zajęciach

 

OBSZAR 2.  Umiejętności ruchowych i sprawności ucznia

 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wkłada duży wysiłek w opanowanie nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– potrafi prawidłowo opisać własną postawę ciała

– stosuje prawidłowo technikę w grze: kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym i dolnym

– w większości osiąga wysokie wyniki  z testów sprawnościowych : bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– wykonuje bezbłędnie przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego

– inicjuje i organizuje dowolną zabawę lub grę ruchową

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– opisuje ogólnie własną postawę ciała

– stosuje w grze w miarę poprawnie: kozłowanie piłki prawą i lewą w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym

– w większości osiąga bardzo dobre wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje w miarę prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– z drobnymi błędami wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych umiejętności ruchowych

– z pomocą nauczyciela omawia własną postawę ciała

– stosuje w grze tylko niektóre elementy techniczne z gier sportowych

– w większości osiąga dobre  wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 3 kg z ustawienia tyłem

– w miarę swoich możliwości uczestniczy w niektórych grach rekreacyjnych

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– przewrotu w przód wykonuje z błędami

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych

– nie potrafi opisać własnej postawy ciała

– nie potrafi lub nie chce zastosować prawidłowej techniki gry w grach sportowych lub rekreacyjnych

– w większości osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– nie potrafi zorganizować dowolnej zabawy ruchowej

– podejmuje próby wykonania przewrotu w przód

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych i rekreacyjnych

– w czasie gry umyślnie stosuje błędną technikę

–  osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

nie wykonuje żadnych powierzonych mu zadań na zajęciach

– nie podchodzi do ćwiczeń i pokazuje swoim zachowaniem , że nie zależy mu na opanowaniu żadnych umiejętności ruchowych

– nie przystępuje do testów sprawnościowych

– nie uczestniczy w zajęciach

 

OBSZAR 3. Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej i fizycznej

 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

-wymienia zasady czystej gry w sporcie oraz wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej

-bardzo dobrze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– potrafi dokładnie opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, dyskotek

-zna i stosuje przepisy gier i zabaw sportowych

-zna nazwiska wybitnych polskich sportowców

-omawia prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

– doskonale zna ,omawia  i umie zastosować zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– doskonale zna ,omawia i stosuje zasady aktywnego wypoczynku

– doskonale zna i zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– doskonale zna, omawia i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

-zna regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić sięo pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

 -wymienia zasady bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych, dyskotek

– potrafi opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna i stosuje podstawowe przepisy gier i zabaw sportowych

-podaje niektóre nazwiska  wybitnych polskich sportowców

– zna prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

-bardzo dobrze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– bardzo dobrze zna i omawia zasady aktywnego wypoczynku

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady higieny osobistej

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

-zna regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić sięo pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– wyjaśnia ogólnie co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

-wymienia niektóre zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

– potrafi krótko opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna i umie zastosować, niektóre przepisy gier i zabaw sportowych

-zna ogólne zasady zachowania się w roli zawodnika i kibica sportowego

– zna  zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– zna  zasady aktywnego wypoczynku

– zna , stosuje zasady higieny osobistej, ale zdarza mu się o nich zapomnieć

– częściowo zna i stosuje zasady poruszania się po drogach , jako pieszy, rowerzysta, itd.

-zna pobieżnie regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– nie potrafi do końca wyjaśnić co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

-potrafi z pomocą nauczyciela wymienić  zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

–  słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych, ale stara się je stosować,

-potrafi wymienić zasad zachowania się w roli zawodnika

– częściowo zna zasady aktywnego wypoczynku

– zna , ale nie zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– częściowo zna zasady poruszania się po drogach jako pieszy, rowerzysta, itd.

– popełnia błędy przy opisywaniu piramidy żywienia i aktywności fizycznej

– słabo zna  regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– nie potrafi  wyjaśnić co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– potrafi z pomocą nauczyciela wymienić, niektóre podstawowe zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

– bardzo słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych i nie potrafi ich zastosować

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić zasady aktywnego wypoczynku

– słabo zna i rzadko stosuje zasady higieny osobistej

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy i częściowo rowerzysta.

-niezależny mu na przyswajaniu nowych wiadomości

-nie zna żadnych regulaminów

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

z uporem i premedytacją nie udziela odpowiedzi na żadne z zadawanych mu pytań

nie chce przyswoić żadnych wiadomości dotyczących wychowania fizycznego

-lekceważy wszelkie próby nawiązania z nim rozmowy na omawiany temat

-bardzo słabo zna zasady higieny osobistej i ich nie stosuje.

– z duża pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy

 

kl. VI

 

OBSZAR 1. Postawa ucznia, systematyczność i aktywność na rzecz kultury fizycznej na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych

 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach

– jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada zawsze strój)

– wkłada bardzo duży wysiłek w wykonywanie zadania

– powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i starannie

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku i w życiu

– chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

– jest zaangażowany w działalność sportową szkoły

– chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

– chętnie reprezentuje szkołę w rozrywkach sportowych

– zawsze przestrzega ustalonych reguł i zasad postępowania

– doskonale potrafi współpracować na boisku i poza nim

– jest odpowiedzialny za zdrowie własne i innych – nie stosuje żadnych używek oraz stosuje zasady bezpieczeństwa

– właściwie pełni rolę zawodnika, sędziego i kibica

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach jest aktywny i zaangażowana

– jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się trzykrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– staranie i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku

– dość regularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na zajęciach

– z reguły jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się pięciokrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– dość często jest nieobecny na zajęciach

– potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych

– w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy nieregularnie

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach

– bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć

– często jest nieobecny na zajęciach

– powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale

– nie szanuje powierzonego mu sprzętu sportowego

– nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności

– regularnie nie jest przygotowany do zajęć

– bardzo często opuszcza zajęcia

– powierzone mu zadanie wykonuje bardzo niestarannie, okazując lekceważący stosunek do tego ,co robi

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykonuje i nie chce wykonywać żadnych powierzonych mu zadań

– wykazuje skrajnie lekceważący stosunek do przedmiotu

– do zajęć nigdy nie jest przygotowany

-samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia

 

 

OBSZAR 2. Poziom umiejętności ruchowych, sprawności ucznia

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wkłada duży wysiłek w opanowanie nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– potrafi prawidłowo opisać własną postawę ciała

– stosuje prawidłowo technikę w grze: kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym i dolnym

– w większości osiąga wysokie wyniki  z testów sprawnościowych : bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– wykonuje bezbłędnie przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego

– inicjuje i organizuje dowolną zabawę lub grę ruchową

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– opisuje ogólnie własną postawę ciała

– stosuje w grze w miarę poprawnie: kozłowanie piłki prawą i lewą w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym

– w większości osiąga bardzo dobre wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje w miarę prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– z drobnymi błędami wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych umiejętności ruchowych

– z pomocą nauczyciela omawia własną postawę ciała

– stosuje w grze tylko niektóre elementy techniczne z gier sportowych

– w większości osiąga dobre  wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 3 kg z ustawienia tyłem

– w miarę swoich możliwości uczestniczy w niektórych grach rekreacyjnych

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– przewrotu w przód wykonuje z błędami

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych

– nie potrafi opisać własnej postawy ciała

– nie potrafi lub nie chce zastosować prawidłowej techniki gry w grach sportowych lub rekreacyjnych

– w większości osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– nie potrafi zorganizować dowolnej zabawy ruchowej

– podejmuje próby wykonania przewrotu w przód

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych i rekreacyjnych

– w czasie gry umyślnie stosuje błędną technikę

–  osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

nie wykonuje żadnych powierzonych mu zadań na zajęciach

– nie podchodzi do ćwiczeń i pokazuje swoim zachowaniem , że nie zależy mu na opanowaniu żadnych umiejętności ruchowych

– nie przystępuje do testów sprawnościowych

– nie uczestniczy w zajęciach

 

OBSZAR 3. Wiadomości z zakresu edukacji fizycznej

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

-wymienia zasady czystej gry w sporcie oraz wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, dyskotek

-zna i stosuje przepisy gier i zabaw sportowych

-zna nazwiska wybitnych polskich sportowców

-omawia prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

– doskonale zna ,omawia  i umie zastosować zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– doskonale zna ,omawia i stosuje zasady aktywnego wypoczynku

– doskonale zna i zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– doskonale zna, omawia i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

 -wymienia zasady bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych, dyskotek

-zna i stosuje podstawowe przepisy gier i zabaw sportowych

-podaje niektóre nazwiska  wybitnych polskich sportowców

– zna prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

-bardzo dobrze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– bardzo dobrze zna i omawia zasady aktywnego wypoczynku

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady higieny osobistej

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

-wymienia niektóre zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

-zna i umie zastosować, niektóre przepisy gier i zabaw sportowych

-zna ogólne zasady zachowania się w roli zawodnika i kibica sportowego

– zna  zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– zna  zasady aktywnego wypoczynku

– zna , stosuje zasady higieny osobistej, ale zdarza mu się o nich zapomnieć

– częściowo zna i stosuje zasady poruszania się po drogach , jako pieszy, rowerzysta, itd.

 

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

-potrafi z pomocą nauczyciela wymienić  zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

–  słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych, ale stara się je stosować,

-potrafi wymienić zasad zachowania się w roli zawodnika

– częściowo zna zasady aktywnego wypoczynku

– zna , ale nie zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– częściowo zna zasady poruszania się po drogach jako pieszy, rowerzysta, itd.

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– potrafi z pomocą nauczyciela wymienić, niektóre podstawowe zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

– bardzo słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych i nie potrafi ich zastosować

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić zasady aktywnego wypoczynku

– słabo zna i rzadko stosuje zasady higieny osobistej

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy i częściowo rowerzysta.

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

z uporem i premedytacją nie udziela odpowiedzi na żadne z zadawanych mu pytań

nie chce przyswoić żadnych wiadomości dotyczących wychowania fizycznego

-lekceważy wszelkie próby nawiązania z nim rozmowy na omawiany temat

-bardzo słabo zna zasady higieny osobistej i ich nie stosuje.

– z duża pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy

 

 

 

 

 

kl. VII-VIII

 

OBSZAR 1. Postawa ucznia, zaangażowanie, zachowanie, kompetencje społeczne na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych

 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wykazuje bardzo dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach

– jest zawsze przygotowany do zajęć (posiada zawsze strój)

– wkłada bardzo duży wysiłek w wykonywanie zadania

– powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i starannie

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku i w życiu

– chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

– jest zaangażowany w działalność sportową szkoły

– chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

– chętnie reprezentuje szkołę w rozrywkach sportowych

– zawsze przestrzega ustalonych reguł i zasad postępowania

– prezentuje postawę godną do naśladowania: jest koleżeński, życzliwy, odznacz się wysoką kulturą osobistą

– doskonale potrafi współpracować na boisku i poza nim, stosuje zasadę „czystej gry”

– jest odpowiedzialny za zdrowie własne i innych – nie stosuje żadnych używek oraz stosuje zasady bezpieczeństwa

– właściwie pełni rolę zawodnika, sędziego i kibica

– doskonale współpracuje grupie, szanuje poglądy i wysiłki innych ,wykazuje asertywność i empatię

-motywuje  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach jest aktywny i zaangażowana

– jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się trzykrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– staranie i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania

– systematycznie uczęszcza na zajęcia

– przestrzega zasad fair play na boisku

– dość regularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

– jest koleżeński i kulturalny wobec innych

– stara się stosować zasadę „czystej gry”

– jest odpowiedzialny za zdrowie własne i– nie stosuje żadnych używek oraz stosuje zasady bezpieczeństwa

– stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– współpracuje grupie, szanuje poglądy i wysiłki innych ,wykazuje asertywność i empatię

– stara się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie zawsze jest aktywny i zaangażowany na zajęciach

– z reguły jest przygotowany do zajęć(dopuszcza się pięciokrotny brak stroju sportowego w semestrze)

– dość często jest nieobecny na zajęciach

– potrzebuje motywacji podczas wykonywania zadań ruchowych

– w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy nieregularnie

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

-zdarzają mu się przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– stara się współpracować w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– stara się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje szczególnej aktywności na zajęciach

– bywa bardzo często nieprzygotowany do zajęć

– często jest nieobecny na zajęciach

– powierzone mu zadania wykonuje niestarannie i niedbale

– nie szanuje powierzonego mu sprzętu sportowego

– nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

– nie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego

-zdarzają mu się częste przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– nie stara się być dobrym  zawodnikiem, sędzią i kibicem

– nie stara się współpracować w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– nie się motywować  innych do aktywności fizycznej , ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykazuje żadnej aktywności

– regularnie nie jest przygotowany do zajęć

– bardzo często opuszcza zajęcia

– powierzone mu zadanie wykonuje bardzo niestarannie, okazując lekceważący stosunek do tego ,co robi

– bardzo często zdarzają mu się przypadki nie stosowania zasad „ czystej gry”

– zachowuje się niewłaściwie jako  zawodnik, sędzia i kibic.

– nie współpracuje w grupie, szanować poglądy i wysiłki innych ,wykazywać asertywność i empatię

– nie zależy mu na innych , także z różnymi potrzebami

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– na zajęciach nie wykonuje i nie chce wykonywać żadnych powierzonych mu zadań

– wykazuje skrajnie lekceważący stosunek do przedmiotu

– do zajęć nigdy nie jest przygotowany

-samowolnie i nagminnie opuszcza zajęcia

– nagminnie łamie zasady współżycia społecznego

– jest bardzo agresywny i wrogo nastawiony do innych

– używa bardzo wulgarnego języka

-z premedytacja dezorganizuje pracę na zajęciach

 

OBSZAR 2.  Umiejętności ruchowych i sprawności ucznia

 

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

– wkłada duży wysiłek w opanowanie nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– potrafi prawidłowo opisać własną postawę ciała

– stosuje prawidłowo technikę w grze: kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym i dolnym

– w większości osiąga wysokie wyniki  z testów sprawnościowych : bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– wykonuje bezbłędnie przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, przerzut bokiem, stanie na rękach

– inicjuje i organizuje dowolną zabawę lub grę ruchową

-uczestniczy w wybranej formie aktywności fizycznej pochodzącej spoza Europy

-potrafi zaplanować i wykonać dowolny układ gimnastyczny

– planuje i przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju aktywności fizycznej,

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– stara się opanować jak najwięcej nowych umiejętności ruchowych: sportowych, rekreacyjnych i utylitarnych

– opisuje ogólnie własną postawę ciała

– stosuje w grze w miarę poprawnie: kozłowanie piłki prawą i lewą w biegu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podania piłki jednorącz i oburącz, rzutu piłki do kosza, rzutu i strzału do bramki, odbicia piłki sposobem górnym

– w większości osiąga bardzo dobre wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– stosuje w miarę prawidłową technikę podczas gry w : tenisa stołowego, unihokeja, badmintona i inne gry rekreacyjne.

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– z drobnymi błędami wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpartego, przerzut bokiem, stanie na rękach

-uczestniczy w wybranej formie aktywności fizycznej pochodzącej spoza Europy

-potrafi zaplanować i wykonać dowolny układ gimnastyczny ,nawet jeśli popełnia małe błędy

– planuje i przeprowadza rozgrzewkę w zależności od rodzaju aktywności fizycznej,

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje specjalnego zaangażowania w opanowanie nowych umiejętności ruchowych

– z pomocą nauczyciela omawia własną postawę ciała

– stosuje w grze tylko niektóre elementy techniczne z gier sportowych

– w większości osiąga dobre  wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 3 kg z ustawienia tyłem

– w miarę swoich możliwości uczestniczy w niektórych grach rekreacyjnych

– potrafi zorganizować dowolną zabawę lub grę ruchową

– przewrotu w przód, przerzut bokiem, stanie na rękach wykonuje z błędami

-stara się zaplanować i wykonać dowolny układ gimnastyczny ,nawet jeśli popełnia małe błędy

–  przeprowadza prostą rozgrzewkę w zależności od rodzaju aktywności fizycznej,

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

– nie wykazuje chęci do opanowania nowych umiejętności ruchowych

– nie potrafi opisać własnej postawy ciała

– nie potrafi lub nie chce zastosować prawidłowej techniki gry w grach sportowych lub rekreacyjnych

– w większości osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– nie potrafi zorganizować dowolnej zabawy ruchowej

– podejmuje próby wykonania przewrotu w przód, przerzutu bokiem, stania na rękach

-nie planuje i  nie wykonuje dowolnego układu gimnastycznego

-nie potrafi  przeprowadzić prostej rozgrzewki w zależności od rodzaju aktywności fizycznej

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– nie podejmuje żadnych prób opanowania nowych umiejętności sportowych i rekreacyjnych

– w czasie gry umyślnie stosuje błędną technikę

–  osiąga pozytywne wyniki  z testów sprawnościowych: bieg na 30m i 60m, skok w dal sposobem naturalnym, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską 2 kg z ustawienia tyłem

– niezależny mu na opanowaniu żadnych nowych umiejętności

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

nie wykonuje żadnych powierzonych mu zadań na zajęciach

– nie podchodzi do ćwiczeń i pokazuje swoim zachowaniem , że nie zależy mu na opanowaniu żadnych umiejętności ruchowych

– nie przystępuje do testów sprawnościowych

– lekceważy wszystkie próby zachęcenia go do podjęcia jakiejkolwiek aktywności na zajęciach.

OBSZAR 3. Wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej i fizycznej

Skala ocen Szczegółowe kryteria oceny.
Ocenę celującą

otrzymuje uczeń, który :

-wymienia zasady czystej gry w sporcie oraz wyjaśnia dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej

-bardzo dobrze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– potrafi dokładnie opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych, dyskotek

-zna i stosuje przepisy gier i zabaw sportowych

-zna nazwiska wybitnych polskich sportowców

-omawia prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

– doskonale zna ,omawia  i umie zastosować zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– doskonale zna ,omawia i stosuje zasady aktywnego wypoczynku

– doskonale zna i zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– doskonale zna, omawia i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

-zna regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić sięo pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– wyjaśnia co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę bardzo dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

 -wymienia zasady bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych, dyskotek

– potrafi opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna i stosuje podstawowe przepisy gier i zabaw sportowych

-podaje niektóre nazwiska  wybitnych polskich sportowców

– zna prawidłowe zachowanie się zawodnika i kibica sportowego

-bardzo dobrze zna i omawia zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– bardzo dobrze zna i omawia zasady aktywnego wypoczynku

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady higieny osobistej

– bardzo dobrze zna i stosuje zasady poruszania się po drogach ,jako pieszy, rowerzysta, itd.

-zna regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić sięo pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– wyjaśnia ogólnie co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dobrą

otrzymuje uczeń ,który:

-wymienia niektóre zasady bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

– potrafi krótko opisać piramidę żywienia i aktywności fizycznej

-zna i umie zastosować, niektóre przepisy gier i zabaw sportowych

-zna ogólne zasady zachowania się w roli zawodnika i kibica sportowego

– zna  zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

– zna  zasady aktywnego wypoczynku

– zna , stosuje zasady higieny osobistej, ale zdarza mu się o nich zapomnieć

– częściowo zna i stosuje zasady poruszania się po drogach , jako pieszy, rowerzysta,

-zna pobieżnie regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– nie potrafi do końca wyjaśnić co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

-potrafi z pomocą nauczyciela wymienić  zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

–  słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych, ale stara się je stosować,

-potrafi wymienić zasad zachowania się w roli zawodnika

– częściowo zna zasady aktywnego wypoczynku

– zna , ale nie zawsze stosuje zasady higieny osobistej

– częściowo zna zasady poruszania się po drogach jako pieszy, rowerzysta, itd.

– popełnia błędy przy opisywaniu piramidy żywienia i aktywności fizycznej

– słabo zna  regulaminy sali gimnastycznej i boisk

-wymienia osoby do których należy zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

– nie potrafi  wyjaśnić co symbolizuje flaga i znicz olimpijski

Ocenę dopuszczającą

otrzymuje uczeń ,który:

– potrafi z pomocą nauczyciela wymienić, niektóre podstawowe zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

– bardzo słabo zna podstawowe przepisy gier rekreacyjnych i sportowych i nie potrafi ich zastosować

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić zasady aktywnego wypoczynku

– słabo zna i rzadko stosuje zasady higieny osobistej

– z pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy i częściowo rowerzysta.

-niezależny mu na przyswajaniu nowych wiadomości

-nie zna żadnych regulaminów

Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń ,który:

z uporem i premedytacją nie udziela odpowiedzi na żadne z zadawanych mu pytań

nie chce przyswoić żadnych wiadomości dotyczących wychowania fizycznego

-lekceważy wszelkie próby nawiązania z nim rozmowy na omawiany temat

-bardzo słabo zna zasady higieny osobistej i ich nie stosuje.

– z duża pomocą nauczyciela potrafi wymienić  zasady poruszania się po drogach  jako pieszy