System oceniania – Biologia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 czerwca 2016 r., Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a także Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, obowiązująca podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, SSO.

 1. Nauczanie biologii odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym wydawnictwa Nowej Ery, pt: Program nauczania biologii w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej. Puls życia” oraz autorstwa Anny Zdziennickiej, zgodnego z obowiązującą podstawą programową.
 2. Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach w ciągu: w kl. V – 1 godz./tyg., w kl. VI – 1 godz./tyg., w kl. VII – 2 godz./tyg., w kl. VI – 1 godz./tyg.
 3. Przedmiotowy system oceniania z biologii ma na celu:
  • kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
  • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
  • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  • dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce,
  • umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: wiedza i jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz aktywność i zaangażowanie w praktyce.
 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z biologii w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
 6. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, specyficznych trudnościach w uczeniu się,
  • objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole.
 7. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
  1. prace pisemne:
   • sprawdziany (klasówki) obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,
   • kartkówki dotyczące materiału z 2 – 3 ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane,
  2. praca i aktywność na lekcji,
  3. odpowiedzi ustne,
  4. prace domowe,
  5. wyniki pracy grupowej,
  6. prace długoterminowe np. hodowle, obserwacje przyrodnicze, referaty, prezentacje multimedialne, zielniki, plakaty,
  7. aktywność poza lekcyjna np. osiągnięcia w konkursach, akcjach charytatywnych, proekologicznych.
 8. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).
 9. Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika papierowego i elektronicznego .
 10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
  • na najbliższym po sprawdzianie dyżurze, w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu,
  • na zebraniach ogólnych,
  • w czasie dni otwartych.
 12. Uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych, poprzez:
  • informację ustną,
  • wpisy do zeszytu przedmiotowego,
  • wpisy do dziennika papierowego i elektronicznego.
 13. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną:
  • oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do uzupełnienia braków.
  • wszystkie oceny ze sprawdzianów uzasadniane są przez nauczyciela pisemnie w formie dołączonego komentarza, w którym są wskazane:
   • opanowane umiejętności,
   • częściowo opanowane umiejętności
   • nie opanowane umiejętności,
   • sposoby zniwelowania zaistniałych braków.

  Informacja ta przekazywana jest rodzicom przez uczniów w postaci metryczki do testu. Podpisana przez rodziców z powrotem trafia do nauczyciela.

 14. W ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym w klasach V- VIII obowiązuje  następująca skala ocen i ich skróty:
  • 6 – celujący /cel/
  • 5 – bardzo dobry /bdb/
  • 4 – dobry /db/
  • 3 – dostateczny /dst/
  • 2 – dopuszczający /dop/
  • 1 – niedostateczny /ndst/
 15. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „ –” przy ocenie. Nauczyciel może te znaki stosować również jako sposób oceny pracy ucznia: zebranie trzech znaków „+” daje ocenę bardzo dobrą, zebranie trzech znaków „-”daje ocenę niedostateczną.
 16. Dopuszcza się stosowanie skrótu w dzienniku: np. – nieprzygotowany, nb. – nieobecny.
 17. Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę pracy ucznia wyłącznie w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.
 18. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia ucznia.
 19. Obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:
  • nauczyciel ustala termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
  • sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości,
  • sprawdzian zwykle będzie trwał 1 godzinę lekcyjną, a kartkówka do 20 minut,
  • uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania
  • nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie, ocenę i recenzję sprawdzianu,
  • nauczyciel omawia i poprawia błędy uczniów na sprawdzianie wspólnie z uczniami na zajęciach edukacyjnych, a ocenę wpisuje do dziennika papierowego i elektronicznego,
  • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu musi wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi na sprawdzianie w formie ustalonej z nauczycielem,
  • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem do tygodnia od powrotu do szkoły, gdy powodem był dłuższy pobyt w szpitalu do dwóch tygodnie od powrotu do szkoły,
  • uczeń może poprawić raz każdą ocenę z prac pisemnych: ze sprawdzianów i kartkówek z trzech tematów,
  • poprawa powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni od oddania i omówienia pracy w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem,
  • ocena otrzymana za poprawianą pracę pisemną wpisana jest jako kolejna do dziennika, do wystawienia oceny na semestr obie są równorzędne,
  • uczeń nie może poprawiać ocen z kartkówek z jednego tematu lekcji, odpowiedzi ustnych oraz z innych form oceniania ucznia,
  • prace pisemne przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 20. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
  • poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny
  • 30%-49% – dopuszczający
  • 50%-74% – dostateczny
  • 75%-89% – dobry
  • 90%- 95% – bardzo dobry
  • 96%-100% – celujący.
 21. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
  • poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów- niedostateczny
  • 20%-39%- dopuszczający
  • 40%-54%- dostateczny
  • 55%-70%- dobry
  • 71%- 90%- bardzo dobry
  • 91%-100%- celujący.
 22. Nie ocenia się ucznia:
  • w klasach V – VIII w pierwszym tygodniu września,
  • do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (min. tygodniowej),
  • w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 23. 23. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez negatywnych skutków. Zgłoszenie musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym wpisując datę zaistnienia zdarzenia.
 24. W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań – ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi:
  • stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych,
   2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
   3. uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
   4. osiąga sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych,
  • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
   2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
  • stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej przedmiotu,
   2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
  • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
   2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
  • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
   1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),
   2. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;
  • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych),
   2. nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 25. Należy dostosować wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci mają prawo do:
  • wydłużonego czasu pracy,
  • obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych,
  • mniejszej ilości zadań,
  • indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy,
  • innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań otwartych.
 26. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec zajęć edukacyjnych w danej klasie.
 27. Ocena wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z obu okresów.
 28. Ocena semestralna wynika z ocen bieżących, ale nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 29. Oceny klasyfikacyjne z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących.
 30. W klasach integracyjnych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego, współorganizującego kształcenie integracyjne.
 31. Szkolne wyniki klasyfikacji (śródrocznej i rocznej) zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Opracował zespół nauczycieli biologii w SP47 w Białymstoku, wrzesień 2017r.