Statut – wersja ujednolicona – 09.11.2022

Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 9 grudnia 2019r.

Obowiązuje od 9 grudnia 2019r.

Tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały Rady Pedagogicznej
z dnia 6 maja 2020r., 3 listopada 2021r., 23 listopada 2021r., 15 września 2022r. oraz 9 listopada 2022r.

 

 1. Uchwała Nr XXXIII/529/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017r.
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. nr 120 poz. 526).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 poz. 1481).
 5. [zmieniono] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148).

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. wprowadzająca Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60)
 2. [zmieniono] Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 1762).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215).

 1. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 756).
 3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688).
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781).
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869).
 6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019 poz. 1111).
 7. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 poz. 2086.).
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096).
 9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282).
 10. [dodano] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na podstawie art. 125a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
 11. [dodano] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2022 poz. 1594)

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Informacje ogólne o szkole

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku jest placówką publiczną i:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o „szkole”, należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Palmowej 28.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Białystok.

5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

6. Nazwa Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używany jest skrót nazwy w brzmieniu „Szkoła Podstawowa Nr 47 w Białymstoku”.

7. Szkoła jest szkołą publiczną.

8. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat.

9. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach: ogólnodostępnych, integracyjnych, sportowych w oparciu o program ośmioletniej szkoły podstawowej.

10. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

11. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 2
Misja szkoły, model absolwenta

§ 2. 1. Szkoła przygotowuje ucznia do ról, które ma odgrywać w życiu. Motywuje do podejmowania ambitnych wyzwań. Rozwija samodzielność, kompetencje społeczne, poczucie solidarności. Pomaga poznawać różne kultury, religie, systemy wartości. Uczy przeciwdziałać ksenofobii, nietolerancji, przemocy i stereotypizacji.

2. Szkoła przede wszystkim pomaga uczniom nabywać wiedzę i umiejętności. Wspomaga rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Zwraca uwagę na takie wartości jak szacunek, przyjaźń, tolerancja, uczciwość, prawdomówność, patriotyzm. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Wdraża do aktywności na rzecz szkoły, środowiska, rodziny. Uczy współdziałania w zespole i respektowania zasad.

3. Sylwetka absolwenta szkoły: uczeń po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego jest:

1) samodzielny- daje sobie radę w życiu codziennym. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi;

2) twórczy, ciekawy świata – zdobywa wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł;

3) rozumie potrzebę stałego rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy;

4) sprawnie komunikuje się w języku polskim oraz w języku obcym;

5) współpracuje z innymi, działając w grupie, poczuwa się do odpowiedzialności za efekty jej pracy;

6) potrafi nawiązywać relacje społeczne, potrafi skutecznie się komunikować, rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, asertywnie odmawiać;

7) zna swoje mocne i słabe strony;

8) szanuje prawo – przestrzega zasad współżycia społecznego;

9) szanuje godność innych, ma poczucie własnej godności;

10) tolerancyjny – wobec innych ludzi, kultur, poglądów i tradycji;

11) docenia wartość rodziny;

12) ma poczucie przynależności do miasta, ojczyzny i wspólnoty europejskiej, szanuje symbole narodowe;

13) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego;

14) dba o zdrowie swoje i innych w tym o zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną;

15) dokonuje świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, bezpiecznie porusza się w przestrzeni cyfrowej;

16) jest wrażliwy na potrzeby innych, rozwija ideę wolontariatu.

Rozdział 3
Cele i zadania szkoły

§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

2. Główne cele realizowane przez szkołę to:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowa i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Do zadań szkoły należy:

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych;

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;

9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;

15) skuteczne nauczanie języków obcych;

16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;

17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;

18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

23) zapewnienie dodatkowej opieki uczniom poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

24) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

25) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

28) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

33) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

4. Zadaniem szkoły jest realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6) praca w zespole i społeczna aktywność;

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

5. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

§ 4. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.

§ 5. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

§ 6. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 7. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

§ 8. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania;

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb;

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

DZIAŁ II
Sposoby realizacji zadań szkoły

Rozdział 1
Informacje wstępne

§ 9. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu kształcenia zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

Rozdział 2
Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole

§ 10. 1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

3. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.

4. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny.

5. Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.

6. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego” dopuszcza do użytku dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

7. Program nauczania zawiera:

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;

4) opis założonych osiągnięć ucznia;

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

8. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w ust. 2, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.

9. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni.

10. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły.

11. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

12. (uchylony)

13. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku szkolnego.

14. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku.

15. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

16. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza dyrektor szkoły.

17. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem:

1) podręcznika, materiału edukacyjnego lub;

2) materiału ćwiczeniowego lub;

3) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

18. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

Rozdział 3
Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

§ 11. 1. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację w szkole.

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

3. Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych.

4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.

5. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

7. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6.

8. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.

9. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie www.sp47.bialystok.pl oraz na wejściowych drzwiach szkolnych.

Rozdział 4
Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej

§ 12. 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej są własnością szkoły.

2. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

3. Podręczniki są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych.

4. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową.

5. Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi zakładana jest karta wypożyczeń.

6. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

7. Nauczyciele bibliotekarze przygotowują zestawy podręczników i materiałów edukacyjnych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami wypożyczeń. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń podpisuje rodzic / prawny opiekun.

8. Uczeń zostawia podręcznik w szkole lub za zgodą nauczyciela może wziąć go do domu (klasy I-III).

9. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne wychowawcy, który ma obowiązek po sprawdzeniu ich stanu przekazać je do biblioteki. Przed otrzymaniem kolejnego zestawu podręczników wychowawca zobowiązany jest zwrócić poprzedni zestaw do biblioteki.

10. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

1) uczniowie są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

2) uczniowie w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan;

3) w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

4) uczniowie zobowiązani są do przechowywania podręczników w okładkach;

5) zabrania się pisania, rysowania i wyrywania kartek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.

11. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych wychowawcy najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

12. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie:

1) klasy I-III: w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na rachunek dochodów budżetowych SP 47 w Białymstoku, kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę;

2) klasy I-VIII: w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy zakupionego z dotacji celowej szkoła może żądać od rodziców ucznia ich odkupienia.

13. Rodzic / prawny opiekun podpisuje oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.

Rozdział 5
Program wychowawczo-profilaktyczny

§ 13. 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym.

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez radę rodziców jej przedstawicieli.

3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

4. Programy, o których mowa w § 8 ust. 1 rada rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę pedagogiczna i Radę rodziców.

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i przedstawiają je do zaopiniowania na zebraniach rodziców.

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

§ 14. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez:

1) realizacje przyjętego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego;

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;

7) prowadzenie profilaktyki uzależnień;

8) zabezpieczenie dostępu uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 15. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:

a) organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

c) działania integracyjne,

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub,

e) udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,

f) zalecanie zgłoszenia się rodziców do poradni specjalistycznych,

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;

h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

a) udzielanie pomocy materialnej,

b) pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosków o stypendia szkolne,

c) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,

d) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób fizycznych;

3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

a) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną,

c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,

d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,

e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do konkursów, zawodów, przeglądów,

f) indywidualizację procesu nauczania,

g) przyznanie stypendium motywacyjnego stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Dziale III Statutu Szkoły.

Rozdział 6
Pomoc materialna

§ 16. 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

2. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.

3. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:

1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;

2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;

3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

4. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:

1) rodzicami;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;

3) ośrodkami pomocy społecznej;

4) organem prowadzącym;

5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.

5. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:

1) ucznia;

2) rodziców (opiekunów prawnych);

3) nauczyciela.

6. Pomoc materialna w szkole jest organizowana w formie:

1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie;

2) bezpłatnych obiadów;

3) stypendiów socjalnych;

4) stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

5) pomocy rzeczowej lub żywnościowej;

6) innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

7. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

1) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek szkolny;

2) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

a) stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne,

b) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

8. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

9. Zasiłek szkolny:

1) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego;

2) zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego;

3) o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

10. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

1) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;

a) stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki,

b) stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej;

2) dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną;

3) średnią ocen, o której mowa w pkt 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego oraz uwzględniając poziom przewidzianych na ten cel środków;

4) wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły;

5) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane w zależności od możliwości szkoły;

6) wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;

7) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

11. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

13. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

14. Stypendia za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne są finansowane z dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 7
Zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

§ 17. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Dziale IX niniejszego statutu;

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycieli;

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach edukacyjnych w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

14) ogrodzenie terenu szkoły;

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

18) wyposażenie wybranych pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;

20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;

21) przeszkolenie nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

23) zatrudnienie strażnika szkolnego na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły (w miarę środków przyznanych przez organ prowadzący);

24) objęcie budynków i terenu szkolnego nadzorem kamer.

2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.

3. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli są następujące:

1) nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku;

2) dyżury pełnione są od godz. 750 do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym dniu i podczas przerw międzylekcyjnych;

3) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach;

4) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, nauczyciel zastępujący go na lekcji zobowiązany do pełnienia za niego dyżuru po lekcji;

5) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie zgłasza wypadek do sekretariatu szkoły i wypełnia kartę Zawiadomienie o wypadku ucznia;

6) osoba pełniąca dyżur w sekretariacie szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe, rodziców oraz dyrekcję szkoły;

7) zasady pełnienia dyżurów zawarte są w Regulaminie dyżurów;

8) zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zawarte są w Regulaminie bhp znajdującym się w sekretariacie szkoły oraz bibliotece.

§ 18. 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych.

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,

c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

d) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku (w przypadku uczniów kl. 0-III),

e) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wzywają pomoc medyczną,

f) zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;

3) opiekun pracowni opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;

4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne i zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania z Boiska;

5) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

§ 19. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

§ 20. Szkoła zapewnia prowadzenie zajęć z religii według wyznania zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

§ 21. 1. Uczniom danego oddziału lub grupy międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu w rodzinie.

1) uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach;

2) zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 22. 1. (uchylony)

2. (uchylony)

3. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta szkoły obowiązuje uczniów strój galowy tj. biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym.

DZIAŁ III
Organizacja, formy i sposoby świadczenia
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozdział 1
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

§ 23. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

3. Dyrektor szkoły:

1) powołuje zespół nauczycieli do organizacji, planowania, dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym;

2) ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

4. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.

5. W szczególnych przypadkach np. długotrwała choroba nauczyciela, dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę do planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom danej klasy.

6. Wychowawca klasy informuje pisemnie rodziców ucznia o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym.

7. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

1) rozpoznawaniu potencjalnych potrzeb oraz możliwości rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

2) diagnozowaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;

5) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

6) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

8) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

9) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

12) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

1) wybitnych uzdolnień;

2) niepełnosprawności;

3) niedostosowania społecznego;

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5) specyficznych trudności w uczeniu się;

6) zaburzeń komunikacji i sprawności językowej;

7) choroby przewlekłej;

8) zaburzeń zachowania i emocji;

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

11) zaniedbań środowiskowych;

12) trudności adaptacyjnych;

13) odmienności kulturowej.

10. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:

1) rodzice/prawni opiekunowie ucznia;

2) uczeń;

3) dyrektor szkoły/przedszkola;

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;

5) pielęgniarka szkolna;

6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

7) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia;

8) pracownik socjalny;

9) asystent rodziny;

10) kurator sądowy;

11) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

11. Wnioski ustne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. Wniosków z instytucji zewnętrznych przekazuje się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.

12. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1) wychowawcy klas i nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;

[zmieniono] 2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: terapeuta, logopeda, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, doradca zawodowy;

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: terapeuta, logopeda, pedagog, psycholog, doradca zawodowy;

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Rozdział 2
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

§ 24. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych poprzez:

a) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb,

b) rozpoznawanie sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania,

c) indywidualizację pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych,

d) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;

2) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole

3) wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest także w formach zorganizowanych. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły są to:

1) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze:

a) adresowane do uczniów przejawiających trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

b) ich zadaniem jest pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

c) pomoc udzielana jest z inicjatywy wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu, ucznia, rodzica i poradni,

d) prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć,

e) zajęcia trwają 45 minut,

f) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8,

g) dyrektor określa na jaki okres przydzielone zostały zajęcia;

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia:

a) adresowane są do uczniów szczególnie uzdolnionych,

b) zadaniem jest rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,

c) pomoc udzielana jest na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach,

d) prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć,

e) zajęcia trwają 45 minut,

f) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8,

g) dyrektor określa na jaki okres przydzielone zostały zajęcia;

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

a) adresowane są do uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

b) zadaniem jest likwidowanie opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia, złagodzenie albo wyeliminowanie zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) pomoc udzielana jest na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinii pp-p,

d) prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć,

e) czas trwania zajęć to 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć,

f) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 5;

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

a) adresowane są do uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,

b) zadaniem jest eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego,

c) pomoc udzielana jest na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

d) prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć,

e) czas trwania zajęć to 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć,

f) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 10,

g) dyrektor określa na jaki okres przydzielone zostały zajęcia;

5) zajęcia logopedyczne:

a) adresowane są do uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej,

b) zadaniem jest eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy,

c) pomoc udzielana jest na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, na wniosek nauczyciela, na podstawie wyników badań przesiewowych,

d) prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć,

e) czas trwania zajęć to 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć,

f) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 4,

g) dyrektor określa na jaki okres przydzielone zostały zajęcia;

6) Zajęcia z doradztwa zawodowego

7) Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to:

1) porady i konsultacje dla uczniów-udzielane i prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego;

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli;

3) warsztaty dla uczniów;

4) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;

5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Rozdział 3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu

§ 25. 1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;

5) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:

1) na lekcji;

2) poza lekcjami;

3) poza szkołą;

4) inne formy: obozy sportowo- wypoczynkowe.

3. Uczeń zdolny ma możliwość:

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu;

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów;

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;

5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

8. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 48 statutu szkoły.

9. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

Rozdział 4
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

§ 26. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

1) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów koniecznym jest zorganizowanie formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności/zdolności lub zaburzenia ucznia.

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie.

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka.

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

9. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.

10. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.

11. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

13. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.

14. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

15. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku

16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.

17. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.

18. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

19. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 27. 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel przedmiotu składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką p-p.

3. W szkole organizuje się dodatkowe zajęcia zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w § 48 statutu szkoły.

5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji.

§ 28. 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości psycho-fizycznych ucznia

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

Rozdział 5
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 29. 1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;

6) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;

7) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;

8) uzupełnianie dostosowań treści przedmiotowych;

9) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;

10) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

11) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych;

12) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

15) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

16) stosowanie oceniania wspierającego ucznia.

Rozdział 6
Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów

§ 30. 1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;

4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku;

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i postępach ucznia;

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;

11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji;

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia;

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

14) W przypadku uczniów przejawiających zachowania agresywne wychowawca powołuje zespół wychowawczy złożony z nauczycieli uczących, a w przypadku dziecka z orzeczeniem również nauczycieli wspomagających i specjalistów współpracujących z dzieckiem. W zebraniach zespołu powinni uczestniczyć rodzice uczniów, a także pedagog lub psycholog szkolny. Spotkanie zespołu powinno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami;

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych;

7) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

8) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce;

9) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych w klasie opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;

10) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

11) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

Rozdział 7
[zmieniono]Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa.

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego, psychologa.

§ 31. 1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

7) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

10) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

13) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;

15) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;

16) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;

17) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;

18) przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

19) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

[dodano] § 31a. 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w zakresie:

a) aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu szkoły,

b) rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w tym przyczyn niepowodzeń szkolnych lub trudności w ich funkcjonowaniu,

c) rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

d) współpraca z zespołem mającym opracować IPET,

e) dostosowania sposobów i metod pracy do psychofizycznych potrzeb uczniów,

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów,

g) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, rodzicem/opiekunem prawnym, nauczycielem,

h) współpraca z innymi podmiotami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym: poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, dyrektorem, pielęgniarką, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem sądowym,

i) przedstawianie propozycji doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 8
Zadania i obowiązki socjoterapeuty.

§ 32. 1. Do zadań socjoterapeuty należy w szczególności:

1) opracowywanie rocznych programów zajęć socjoterapeutycznych dla klas, grup oraz pojedynczych uczniów na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz własnych obserwacji;

2) sprawowanie opieki wychowawczo-terapeutycznej nad uczniami;

3) prowadzenie indywidualnych zajęć z uczniami polegających na oddziaływaniu opartym na znajomości dziecka, jego możliwości i potrzeb;

4) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych grupowych oraz indywidualnych zgodnie z opracowanym programem;

5) prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, domu i środowisku lokalnym);

6) dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci poprzez stosowanie różnorodnych technik relaksacyjnych uwzględniających potrzeby i oczekiwania dzieci;

7) organizowanie sytuacji społecznych, które sprzyjać będą wyładowywaniu frustracji emocjonalnych oraz dadzą możliwość radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

8) prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć socjoterapeutycznych oraz dokumentacji dotyczącej obserwacji, diagnozy i indywidualnej pracy z dziećmi;

9) konsultacje z rodzicami, udzielanie instruktażu i porad;

10) współpraca z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem oraz terapeutami pracującymi z dzieckiem w ramach Zespołu wspierającego;

11) opiniowanie indywidualnych uczniów na koniec roku szkolnego;

12) dbałość o wygląd estetyczny pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne.

Rozdział 9
Zadania i obowiązki logopedy

§ 33. 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) dbałość o wygląd estetyczny pomieszczeń w których prowadzone są zajęcia logopedyczne.

Rozdział 10
Zadania i obowiązki muzykoterapeuty

§ 34. 1. Do zadań muzykoterapeuty należy w szczególności:

1) sprawowanie opieki wychowawczo- terapeutycznej nad uczniami;

2) opracowanie rocznych planów zajęć terapii poprzez muzykę;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) konsultacje z rodzicami udzielanie instruktażu i porad.

Rozdział 11
Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego

§ 35. 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

7) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

8) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 12
Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

§ 36. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 13
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

§ 37. 1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest:

1) w oddziale ogólnodostępnym;

2) w oddziale integracyjnym.

2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych szkoły;

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb i możliwości szkoły;

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 38. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii Zespołu wspierającego oraz zgody rodziców.

3. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole.

5. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

§ 39. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

§ 40. 1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób.

2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informatyki i języków obcych, pod warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 osób.

§ 41. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 18 lat.

§ 42. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia.

2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§ 43. 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół wspierający, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. zwany dalej „programem”. Zakres i rodzaj oddziaływań został opisany w Dziale III.

2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

3. Zespół wspierający na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

§ 44. 1. W szkole da uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:

a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),

b) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne),

c) korekcyjno-kompensacyjne,

d) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji,

e) zajęcia specjalistyczne,

f) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp;

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie;

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

§ 45. 1. W szkole w miarę potrzeb i możliwości zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

4. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 46. 1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Pomocy pedagogiczno- psychologicznej.

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału.

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora szkoły-przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia-lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;

3) asystent lub pomoc nauczyciela.

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa:

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,

d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.

9. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Wychowawca klasy zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub poprzez dokonanie wpisu do dziennika elektronicznego.

10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

11. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń w nim zawartych.

Rozdział 14
Nauczanie indywidualne

§ 47. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

6. (uchylony)

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (WF, język obcy).

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:

1) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin prowadzonych w co najmniej 2 dniach;

2) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin prowadzonych co najmniej w 3 dniach;

3) dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin prowadzonych co najmniej w 3 dniach.

11. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.

12. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;

2) udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET;

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;

4) podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;

5) podejmowanie działań

6) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.

14. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.

15. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.

16. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach określonych w WZO.

[dodano] 17. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

Rozdział 15
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

§ 48. 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki (zwanego dalej ITN) zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/okresu.

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach-po śródrocznej klasyfikacji.

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:

1) uczeń-z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);

2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek-za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

7. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji-nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym okresie nauki lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.

19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

22. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

Rozdział 16
Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I-szym etapie edukacyjnym

§ 49. 1. Poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku, liczonym także w miesiącach urodzenia;

2. Na życzenie rodziców, w sytuacji, jak wyżej, dzieci ze wspólnych grup przedszkolnych zapisywane są do tej samej klasy.

3. Szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

4. W miesiącu marcu lub kwietniu organizuje się Dni Otwarte do rodziców i uczniów przyszłych klas I. W wyznaczonych godzinach zaproszeni są uczniowie zapisani do klasy wraz z rodzicami.

5. Organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel stara się dostosowywać do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi.

6. Wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy.

7. Grupie dzieci najmłodszych przygotowane są specjalnie dostosowane łazienki.

8. Nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy i pozostaje z dziećmi.

9. Świetlica dla dzieci najmłodszych jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu. Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań z dziedziny sztuk plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna w zależności od potrzeb rodziców.

§ 50. 1. Działania szkoły w zakresie sprawowania opieki:

1) w szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejściowych, na korytarzach szkolnych oraz w szatni uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym;

2) w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą odprowadzić dziecko do szatni;

3) w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w świetlicy, na zajęcia dydaktyczne odprowadza je nauczyciel świetlicy lub specjalnie wyznaczony nauczyciel dyżurny;

4) nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub szafek;

5) godzina obiadowa dla pierwszoklasistów ustalona jest przed planową szkolną przerwą obiadową;

6) każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl. 1 i dyżurujący) oraz każdy pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

2. Działania szkoły w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego:

1) wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. dyrektor szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów;

2) wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej;

3) na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

4) realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

5) każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny różnicując poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych;

6) nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia;

7) edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji nauczania poprzez uzupełnianie, poszerzanie działań przedszkola;

8) w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność w pakowaniu tornistrów, notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);

9) na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej wspierany jest rozwój dziecka i zwiększanie jego możliwości edukacyjnych;

10) nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu oraz prawidłową postawę ciała;

11) umiejętności bezpiecznego zachowania kształcone są w różnych sytuacjach szkolnych;

12) wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym według wzoru, który jest załącznikiem do programu. Poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka;

13) każdemu dziecku szkoła stwarza możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z zainteresowaniami. Są to zajęcia: plastyczne, muzyczne, recytatorskie, teatralne, itp.;

14) każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, specjalistyczne w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.

3. Działania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami:

1) w szkole respektowana jest trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;

2) formy kontaktu z rodzicami: cykliczne spotkania z rodzicami, dyżury nauczycieli w każdy pierwszy piątek miesiąca na indywidualne konsultacje, dzienniczek ucznia, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne;

3) w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu szkoły w godzinach pracy;

4) do dyspozycji rodziców pozostają pedagog szkolny, psycholog i terapeuci;

5) szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

6) każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków;

7) szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

§ 51. 1. Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:

1) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji;

2) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski;

3) do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka, zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej.

DZIAŁ IV
Organy szkoły i ich kompetencje

§ 52. 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski.

Rozdział 1
Dyrektor szkoły

§ 53. 1. Dyrektor szkoły:

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

3. W przypadkach określonych przepisami prawa lub w celu określenia kierunków pracy szkoły dyrektor może wydawać zarządzenia jako akt prawa wewnętrznego.

4. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły;

2) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

3) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców szkoły, szkolnym klubem wolontariatu i S.U.;

5) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;

6) organizuje i wspomaga pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

7) zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki, nauki drugiego języka obcego w oparciu o odrębne przepisy;

8) organizuje działalność szkoły;

9) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników;

10) sprawuje opiekę nad uczniami.

5. Dyrektor szkoły rozstrzyga o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów w przypadku kiedy rada pedagogiczna nie podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promowania uczniów szkoły.

Rozdział 2
Rada Pedagogiczna

§ 54. 1. W szkole funkcjonuje rada pedagogiczna jako kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji zadań statutowych.

2. Rada pedagogiczna realizuje swoje kompetencje w oparciu o przepisy zawarte w ustawie prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz innych aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

1) podejmuje uchwały w sprawie:

a) klasyfikacji i promowania uczniów szkoły,

b) innowacji i eksperymentu pedagogicznego,

c) wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

d) nowelizacji w statucie lub zatwierdzenia nowego statutu szkoły,

e) dotyczące planu pracy szkoły: szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, programu zajęć dodatkowych i obowiązkowych, regulaminu szkoły, rady pedagogicznej, kalendarium szkoły;

2) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;

3) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów);

4) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

5) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

5. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

4) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5) opiniuje projekt finansowy szkoły;

6) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

7) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

8) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

9) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

10) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.

6. Ponadto Rada Pedagogiczna:

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

2) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;

3) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

4) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

5) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;

6) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;

7) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

8) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;

9) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę, w szczególności może to dotyczyć organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;

10) występuje z wnioskami do dyrektora szkoły w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania;

11) deleguje uprawnienia dyrektorowi szkoły do przeniesienia ucznia do innej klasy, w przypadku nieprzestrzegania przez niego statutu szkoły, wzo zachowania;

12) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;

13) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołania nauczyciela od oceny pracy.

Rozdział 3
Rada Rodziców

§ 55. 1. W szkole funkcjonuje rada rodziców jako kolegialny organ szkoły reprezentujący ogół rodziców uczniów.

2. Rada rodziców realizuje swoje kompetencje w oparciu o przepisy zawarte w ustawie prawo oświatowe.

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4. Rada Rodziców w szczególności:

1) reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły;

2) reprezentuje szkołę oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia jej statutowej działalności;

3) gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy;

4) deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

Rozdział 4
Samorząd Uczniowski

§ 56. 1. W szkole funkcjonuje samorząd uczniowski, który reprezentuje wszystkich uczniów szkoły.

2. Zasady funkcjonowanie samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów szkoły.

3. Samorząd Uczniowski w szczególności:

1) ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły;

2) może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich;

3) ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

4) ma prawo do organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów;

5) ma prawo do zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień;

6) ma prawo do występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom.

Rozdział 5
Zasady współpracy organów szkoły.

§ 57. 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości.

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych niniejszym statucie.

§ 58. Organy szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

§ 59. Spory kompetencyjne między organami rozstrzyga dyrektor szkoły.

DZIAŁ V
Organizacja nauczania

Rozdział 1
Działalność dydaktyczno-wychowawcza

§ 60. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

5) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.), organizowane w trybie określonym w tych przepisach,

6) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców,

7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język rosyjski),

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut, zajęcia specjalistyczne prowadzone przez terapeutów trwają 45 minut, a zajęcia specjalistyczne 60 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć oraz ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

2) w formie zajęć specjalistycznych;

3) w strukturach międzyoddziałowych: wybrane zajęcia z języków obcych, religii, etyki, informatyki, wf;

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne, z WF-u, plastyki, techniki;

5) w toku nauczania indywidualnego;

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego (2 godz.);

8) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;

9) w układzie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań;

10) w systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i ponadklasowym: wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe;

11) Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć;

[dodano] 12) w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanego z zagrożeniem epidemicznym, nauka jest realizowana na odległość;

[dodano] 13) szczegółowe warunki, tryb, zadania organizowania kształcenia na odległość określają odrębne przepisy obowiązujące w określonym czasie.

[dodano] §60a. Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia zajęć w szkole w razie wystąpienia:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

2. W sytuacji, gdy zawieszenie zajęć zostanie wprowadzone na okres dłuższy niż 2 dni dyrektor szkoły, od 3 dnia zawieszenia zajęć, wprowadza nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ustalonych w szkole.

3. Zawieszenie zajęć w szkole może dotyczyć oddziału, klasy, wybranej grupy uczniów lub całej szkoły.

4. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka może być realizowana na odległość poprzez: zdalne nauczanie dla całego oddziału, nauczanie hybrydowe zdalne i stacjonarne.

5. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciel zobligowany jest do realizacji podstawy programowej.

6. W uzasadnionych przypadkach, w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły będą mogły ulec zmianie: tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania, tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O tym, czy istnieje potrzeba modyfikacji ww. treści nauczania oraz rozkładu zajęć decyduje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. Jeżeli zapadnie decyzja, aby czasowo zmodyfikować tygodniowy zakres treści lub rozkład zajęć, dyrektor musi niezwłocznie poinformować o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

7. Zasady pracy stołówki, biblioteki w okresie zdalnego nauczania określa dyrektor szkoły w zarządzeniu.

8. Zastępstwa realizowane są zgodnie z planem zastępstw.

9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane

z uwzględnieniem:

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

3) możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

10. Zdalne nauczanie w szkole prowadzone jest zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

11. Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

12. W szkole, zdalne nauczanie realizuje się za pomocą aplikacji e- learningowej, e-dziennika, z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Uczniowie mają możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

13. Dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom dostęp do wymaganych narzędzi pracy.

14. Rodzice, których dzieci nie mają możliwości korzystania z komputera w domu, mogą zwrócić się do dyrektora szkoły o jego udostępnienie na terenie szkoły lub o wypożyczenie go do domu. Korzystanie z komputera w szkole lub wypożyczenie odbywają się na zasadach ustalonych przez dyrektora szkoły.

15. Niedozwolone jest nagrywanie lekcji, fotografowanie, wykonywanie print screenów. Niedozwolone jest upublicznianie materiałów przekazywanych uczniom przez nauczyciela. Przekazywanie materiałów odbywa się tylko w obrębie zespołów.

16. Uczeń traci uprawnienia do korzystania z platformy e- learningowej wraz z utratą statusu ucznia lub zakończeniem nauki w szkole.

17. Rodzic organizuje w domu naukę własną ucznia, który wykonuje zadania systematycznie, uwzględniając zasady pracy na lekcji.

18. Rodzice mają obowiązek w szczególności: uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą lub nauczycielami także w formie online, bieżącego zapoznawania się z informacjami umieszczonymi
w e-dzienniku, monitorowania sprawności sprzętu komputerowego używanego w zdalnym nauczaniu.

19. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczniowi i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w okresie prowadzenia zajęć zdalnych. Jeżeli nie będzie to zagrażało zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, konsultacje mają odbywać się w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.

20. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę z uczniami lub rodzicami uwzględniając obowiązki, potrzeby edukacyjne i możliwości uczestników zdalnego nauczania.

21. Nauczyciel organizuje pracę z uczniami informując ich o obowiązującym trybie pracy: formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach edukacyjnych, terminie i formach obowiązujących konsultacji, terminach i formach oddawania przygotowanych prac, zadań domowych, zasadach oceniania.

22. Wszystkie zasady dotyczące organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosuje się również do nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, pracy doradcy zawodowego, organizacji indywidualnego nauczania i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

23. Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców określają przepisy wprowadzone na czas zdalnego nauczania.

Rozdział 2
Organizacja klas integracyjnych

§ 61. 1. W szkole mogą być utworzone oddziały integracyjne liczące do 20 uczniów, w tym od 1 do 5 uczniów niepełnosprawnych za zgodą organu prowadzącego.

2. Procedury przyjmowania dzieci do oddziałów integracyjnych.

1) do oddziałów integracyjnych kwalifikowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-pedagogiczną.

2) naboru dzieci niepełnosprawnych do klasy pierwszej integracyjnej dokonuje się w oparciu o analizę:

a) orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

3) w przypadku gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w klasie, naboru dzieci pełnosprawnych do klasy pierwszej integracyjnej dokonuje się w oparciu o:

a) badania wstępne na podstawie Arkusza do badań dojrzałości szkolnej uczniów,

b) bezpośrednią obserwację czynności manualnych dziecka (kolorowanie, wycinanie);

Rozdział 3
Organizacja klas sportowych

§ 62. 1. W szkole przewiduje się tworzenie klas sportowych (za zgodą organu prowadzącego) lub klas usportowionych ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego (z puli godzin dyrektora) dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

2. Nabór do oddziałów prowadzony jest dla wszystkich uczniów bez względu na przynależność do obwodu szkolnego;

3. Kandydaci do klasy sportowej powinni:

1) posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;

2) posiadać pisemną zgodę rodziców na przeniesienie ucznia do klasy sportowej;

3) zaliczyć testy sprawnościowe ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjną.

4. O kolejności przyjęcia do klasy sportowej decydują:

1) lepsze wyniki z testów sprawnościowych;

2) bardzo dobre i dobre wyniki w nauce;

3) opinia wychowawcy klasy.

5. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi w klasach sportowych co najmniej 10 godzin.

6. W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin w klasach sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania (4 godziny) oraz program szkolenia sportowego dla danej klasy z uwzględnieniem dyscypliny sportowej (6 godzin);

7. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera /instruktora/ prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego okresu decyzją dyrektora szkoły do klasy działającej na zasadach ogólnych;

8. Możliwym jest przyjęcia ucznia wykazującego szczególne predyspozycje do uprawiania danej dyscypliny w trakcie szkolenia sportowego; o przyjęciu decyduje trener (instruktor) po konsultacji z dyrekcją szkoły oraz rodzicami (opiekunami prawnymi);

9. W przypadku rażącego niewykonywania zaleceń trenera decyzją dyrektora szkoły można przesunąć ucznia do klasy ogólnej.

Rozdział 4
Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u

§ 63. 1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być jednak zmienione.

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych.

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.

6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.

§ 64. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

2. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

4. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

5. Za przeprowadzenie spotkań odpowiada dyrektor szkoły. Nadzór nad prawidłową realizacją zajęć sprawuje dyrektor szkoły.

6. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” mogą być realizowane na pierwszej lub ostatniej godzinie danej klasy, według odrębnego tygodniowego planu ustalonego przez dyrektora szkoły i podanego do wiadomości uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.

7. Plan może ulegać bieżącej modyfikacji.

Rozdział 5
Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur
międzyddziałowych i międzyklasowych

§ 65. 1. Kryteria przydziału uczniów do grup językowych:

1) przydział uczniów do językowej grupy zaawansowania na następny rok szkolny odbywa się w klasach III-VII,

2) przydział uczniów do grup zaawansowania odbywa się w oparciu o wyniki:

a) obowiązkowego testu kompetencji,

b) ocen uzyskanych na koniec okresu oraz ocen cząstkowych w II okresie,

2. Test poziomujący przeprowadzany jest w maju poprzedniego roku szkolnego,

3. Nieuzasadniona nieobecność na teście jest traktowana jako rezygnacja z przydziału do grupy zaawansowanej,

4. Zmiana przydziału do grupy językowej może nastąpić na wniosek nauczyciela prowadzącego lub rodzica decyzją dyrektora szkoły po zakończeniu okresu:

1) o treści decyzji przydziału do grupy językowej informuje się uczniów przed końcem poprzedzającego roku szkolnego;

§ 66. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka zajęcia mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów.

§ 67. Na zajęciach komputerowych dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

§ 68. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych oraz podział na grupy dziewcząt i chłopców.

Rozdział 6
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć-WF,
nauki drugiego języka obcego.

§ 69. 1. Uczeń na wniosek rodzica/opiekuna prawnego może być zwolniony przez dyrektora szkoły z wykonywania określonych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego na czas określony w tym zaświadczeniu.

2. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia zwolnionego z wykonywania określonych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego.

4. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego jest oceniany zgodnie z wzo z wychowania fizycznego.

5. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

§ 70. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 71. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Rozdział 7
Działalność innowacyjna

§ 72. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.

3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

DZIAŁ VI
Organizacja wychowania i opieki

Rozdział 1
Szkolny system wychowania

§ 73. 1. Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

3. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.

4. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny wychowawcy klas opracowują i realizują klasowe plany działań wychowawczych na dany rok szkolny.

Rozdział 2
Wolontariat w szkole

§ 74. 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

2. Szkolny klub wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

3. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica/opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela-koordynatora.

4. Szczegółową organizację, zadania, cele i sposoby działania wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu.

5. Klubem wolontariatu opiekuje się nauczyciel-koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;

6. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc-rodziców;

7. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości.

8. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;

9. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia.

10. Formy nagradzania:

1) pochwała dyrektora na szkolnym apelu;

2) przyznanie dyplomu;

3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;

4) pisemne podziękowanie do rodziców;

5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

11. Każdy uczeń, który nie przystąpił do klubu wolontariusza może podejmować działania pomocowe.

Rozdział 3
Współpraca szkoły z rodzicami.

§ 75. 1. Współpraca dyrektora szkoły z rodzicami

1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie szkoły, m.in. organizacją szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I;

2) udział dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców-informowanie o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły;

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami;

4) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne,

5) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich

2. Współdziałanie w zakresie:

1) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;

2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły;

3) zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów.

3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy szkoły bezpośrednio przez członków dyrekcji:

1) za pośrednictwem oddziałowych Rad Rodziców;

2) za pośrednictwem Rady Rodziców.

4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcia dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach;

2) wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych;

3) spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły):

a) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów,

b) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

c) ustalenie form pomocy,

d) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,

e) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

f) omawianie spraw dotyczących uczniów szkoły;

4) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);

5) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach sportowych.

5. Kontakty indywidualne:

1) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste, zapisy w dzienniku elektronicznym,

2) udział rodziców w lekcjach otwartych;

3) udział rodziców w posiedzeniach Zespołów wspierających w sprawach dotyczących własnego dziecka;

4) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, zalecanie zgłoszenia się rodziców do poradni specjalistycznych;

5) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;

6) wizyty wychowawcy, w towarzystwie pedagoga, pracownika opieki społecznej lub funkcjonariusza policji, w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze.

DZIAŁ VII
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Rozdział 1
Założenia programowe

§ 76. 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

2. System ten określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.

3. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.

4. Cele szczegółowe systemu to:

1) Uczniowie:

a) znają swój potencjał edukacyjny, psychologiczny (predyspozycje, mocne strony i ograniczenia, zainteresowania, uzdolnienia),

b) posiadają informacje na temat różnych grup zawodowych (charakterystyka wykonywanej pracy, wymagania do wykonywania konkretnego zawodu, przeciwwskazania zdrowotne),

c) rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania,

d) rozwijają umiejętności pracy w zespole (komunikatywność, zaangażowanie, właściwe relacje społeczne),

e) prezentują postawę szacunku do pracy,

f) znają czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu,

g) rozwijają umiejętność podejmowania decyzji,

h) są otwarci i przygotowani na wyzwania współczesnego świata (gotowość do zmian),

i) poznają warunki lokalnego rynku pracy,

j) znają zasady systemu kształcenia w Polsce oraz ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych,

k) znają zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i terminarz rekrutacyjny,

l) znają źródła informacji edukacyjnych i zawodoznawczych, mają dostęp do tych informacji;

2) Nauczyciele:

a) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,

b) wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu określać jego ścieżkę edukacyjną i zawodową,

c) umożliwiają rozwój zainteresowań i zdolności uczniów,

d) realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi,

e) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów,

f) włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w realizowanie doradztwa zawodowego w szkole;

3) Rodzice:

a) są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”,

b) znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu,

c) znają ofertę szkół ponadpodstawowych i zasady oraz terminarz rekrutacji (dotyczy rodziców uczniów klas ósmych),

d) angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody i zakłady pracy),

e) wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych.

Rozdział 2
Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności

§ 77. 1. Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się dyrektor szkoły we współpracy ze szkolnym koordynatorem doradztwa zawodowego.

2. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

1) szkolnego koordynatora doradztwa zawodowego;

2) doradców zawodowych;

3) pedagoga szkolnego;

4) psychologa szkolnego;

5) wychowawców;

6) nauczycieli przedmiotu;

7) bibliotekarzy;

8) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);

9) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.

3. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie wszystkich klas oraz ich rodzice.

4. Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej w szkole podstawowej:

1) szkolny koordynator doradztwa zawodowego bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, podaje propozycje działań w tym temacie, do których zachęca nauczycieli, przeprowadza ankietę ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ na koniec roku szkolnego.

2) doradcy zawodowi (w klasach VII – VIII):

a) prowadzą grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej (min 10 h w roku w klasie VII i VIII),

b) systematycznie diagnozują zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielają pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

c) udzielają indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,

d) kierują w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.,

e) koordynują działalność informacyjno-doradczą szkoły,

f) udzielają informacji nt. zasad systemu kształcenia w Polsce oraz przedstawiają ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych,

g) przedstawiają zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i terminarz rekrutacyjny,

h) podają źródła informacji edukacyjnych i zawodoznawczych,

i) organizują konkursy z zakresu doradztwa zawodowego,

j) wspierają rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.,

k) współpracują z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej,

l) systematycznie podnoszą kwalifikacje,

m) współpracują z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.,

n) prowadzą zakładkę na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym);

3) pedagog szkolny:

a) diagnozuje potrzeby oraz możliwości uczniów, udziela indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania mocnych stron oraz podejmowania decyzji edukacyjnych,

b) prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne oraz zajęcia na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji,

c) kieruje uczniów do specjalistycznych placówek, ma stały kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

d) współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratorium oświaty, centrum informacji i planowania kariery zawodowej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, urzędem pracy, wojewódzkim komendantem OHP, itp.,

e) bada losy absolwentów;

4) psycholog szkolny:

a) diagnozuje potrzeby oraz możliwości uczniów, udziela indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania mocnych stron oraz podejmowania decyzji edukacyjnych,

b) prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne oraz na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji,

c) prowadzi zajęcia, warsztaty (godzina wychowawcza, zastępstwo lub inne) z umiejętności miękkich (komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, praca w grupie – w zależności od potrzeb),

d) organizuje spotkania/warsztaty z rodzicami nt. „Jak rozmawiać z dziećmi o ich przyszłości edukacyjno-zawodowej”;

5) wychowawcy:

a) kierują uczniów potrzebujących pomocy do doradcy zawodowego na konsultacje,

b) prowadzą zajęcia na temat poznawania siebie,

c) prowadzą zajęcia o tematyce zawodowej,

d) uczą sposobów organizacji pracy własnej, wyznaczania celów,

e) pomagają uczniom w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,

f) zapoznają uczniów ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego, z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego,

g) przedstawiają zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i terminarz rekrutacyjny (w kl. VIII),

h) współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

i) prowadzą rozmowy indywidualne z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu;

6) na każdym przedmiocie nauczyciele realizują podstawę programową odnosząc się do doradztwa zawodowego; ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, organizują konkursy umożliwiające uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności;

7) nauczyciele bibliotekarze prenumerują czasopisma związane z edukacją oraz literaturę z zakresu doradztwa zawodowego, udostępniają ulotki o szkołach, gromadzą broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne tworząc Szkolny Punkt Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej.

Rozdział 3
Sposoby realizacji działań doradczych

§ 78. 1. Formy i metody pracy doradczej:

1) Formy adresowane do uczniów:

a) diagnoza i analiza potrzeb na podstawie obserwacji, wywiadów, ankiet,

b) indywidualne konsultacje i porady związane z dalszą edukacją (również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

c) zajęcia pozwalające na odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę planowania własnej przyszłości zawodowej,

d) zajęcia nakierowane na rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych: komunikacji, współpracy, przezwyciężania stresu,

e) zajęcia z doradztwa zawodowego przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej (min 10 h w roku w klasie VII i VIII),

f) koła zainteresowań,

g) zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów i związanych z nimi wymagań, filmy zawodoznawcze,

h) realizowanie treści zawodoznawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów,

i) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

j) wyjścia i wycieczki szkolne do zakładów pracy,

k) udział w dniach otwartych w szkołach ponadpodstawowych, giełdzie szkół, lekcjach pokazowych w szkołach,

l) tablica z informacjami na temat rekrutacji, Szkolny Punkt Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej, zakładka na stronie internetowej szkoły,

m) udział w konkursach z zakresu doradztwa zawodowego,

n) działanie Szkolnego Koła Wolontariatu, Samorządu Szkolnego;

2) Formy adresowane do rodziców uczniów:

a) indywidualne konsultacje i porady udzielane przez nauczycieli/specjalistów na terenie szkoły,

b) kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na konsultacje z doradcą zawodowym,

c) zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradczy szkoły np. poprzez przedstawianie wykonywanych przez siebie zawodów,

d) udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych,

e) udostępnianie informacji edukacyjnych (prezentacja założeń pracy edukacyjnej na terenie szkoły na rzecz uczniów, informacji na temat zasad i terminów rekrutacji) i zawodowych (o zawodach przyszłości);

3) Formy adresowane do nauczycieli:

a) udział w szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego,

b) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą,

c) śledzenie losów absolwentów,

d) współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

2. Metody pracy doradczej:

1) metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, mapy myślowe;

2) drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody plastyczne – komiksy, plakaty;

3) metody audiowizualne – wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania informacji, programy i prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne;

4) gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne;

5) trening komunikacji i zachowań społecznych, mini-wykłady, pogadanki, debaty.

Rozdział 4
Przewidywane rezultaty, oczekiwane efekty

§ 79. 1. Przewidywane rezultaty.

1) nauczyciele:

a) potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy,

b) rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania własnych planów pracy,

c) potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów,

d) potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami;

2) uczniowie:

a) potrafią wskazać swoje słabe i mocne strony, zdolności, zainteresowania i umiejętności,

b) potrafią sprawnie się komunikować, współpracować w zespole,

c) potrafią zachowywać się asertywnie,

d) znają ofertę szkół ponadpodstawowych,

e) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru szkoły ponadpodstawowej, zawodu,

f) potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej,

g) potrafią wybrać szkołę ponadpodstawową zgodną z zainteresowaniami,

h) potrafią dokonać podziału zawodów na grupy i przyporządkować siebie do odpowiedniej grupy, a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat;

3) rodzice:

a) znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje dziecko,

b) rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka,

c) wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka,

d) znają świat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego,

e) potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka,

f) potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

Rozdział 5
Współpraca z instytucjami w ramach doradztwa zawodowego

§ 80. 1. Szkoła Podstawowa nr 47 współpracuje w miarę realizacji swoich potrzeb z następującymi instytucjami:

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku;

2) Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego (LCDZ) w Białymstoku;

3) Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku;

4) Szkołami Ponadpodstawowymi.

Rozdział 6
Ewaluacja i ocena

§ 81. Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego będzie opierać się na stałym monitorowaniu, ewaluacji i kontroli podjętych działań. Kontrola i ewaluacja będzie dokonywana w celu usprawnienia i ulepszania realizowanych zadań lub określenia nowych form pracy. Wykorzystana zostanie do tego technika wywiadu i obserwacji. Dzięki ewaluacji można będzie dokonywać aktualizacji działań doradczych co pozwali na długoterminowe planowanie tych działań.

DZIAŁ VIII
Organizacja szkoły

Rozdział 1
Baza szkoły

§ 82. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne);

2) salę gimnastyczną i boisko;

3) świetlicę szkolną;

4) bibliotekę szkolną;

5) gabinet pielęgniarki szkolnej;

6) gabinet pedagoga szkolnego i psychologa;

7) gabinety terapeutów;

8) stołówkę i kuchnię do przygotowywania posiłków;

9) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

10) szatnie;

11) sanitariaty dla uczniów i pracowników;

12) sklepik szkolny.

Rozdział 2
Organizacja nauczania w szkole

§ 83. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Ustala się dwa okresy roku szkolnego. Czas trwania okresu dyrektor określa corocznie w kalendarzu szkolnym.

3. Kalendarz roku szkolnego przygotowywany przez dyrektora powinien być podany uczniom i rodzicom w pierwszym miesiącu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminy przerw w nauce, terminy ustalenia ocen śródrocznych i rocznych, terminy posiedzeń rady pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację i promocję oraz terminy zebrań z rodzicami, uroczystości ogólnoszkolnych, ważniejszych imprez sportowych, sprawdzianów kompetencji wewnętrznych i zewnętrznych, a także dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się i kończą w dniu wyznaczonym przez Ministra Oświaty.

6. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie, a terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii ogłasza minister właściwy do spraw oświaty.

7. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze ustalonym przez Ministra Oświaty. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:

1) w dni świąt religijnych, niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy;

2) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

8. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 7.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 7, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

10. W dniach, o których mowa w ust. 7, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 7.

11. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

12. Zajęcia, o których mowa w ust. 11 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

13. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.

14. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu szkołę.

15. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

16. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

17. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.

18. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły.

19. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

20. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

21. Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

22. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III dyrektor szkoły dokonuje:

1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej rady rodziców lub;

2) zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.

23. W przypadkach, jak w ust. 22 pkt 2, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa rada rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

24. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 22.

25. Liczebność uczniów w klasach IV-VIII określa organ prowadzący.

26. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

27. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.

§ 84. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

§ 85. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 86. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

Rozdział 3
Praktyki studenckie

§ 87. 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub-za jego zgodą-poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły lub szkolny opiekun praktyk.

Rozdział 4
Świetlica szkolna

§ 88. 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

2. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.

3. Świetlica jest organizowana dla uczniów szkoły, którzy bezpośrednio przed lub po zajęciach dydaktycznych nie mają zapewnionej opieki rodziców.

4. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od możliwości szkoły.

5. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

6. Do zadań świetlicy należy:

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,

2) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;

3) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

4) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

5) wyrabianie u uczniów samodzielności;

6) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze;

7) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

7. Formami realizacji zadań świetlicy są:

1) organizowane zajęcia specjalistyczne;

2) organizowane zajęcia wg indywidualnych zainteresowań uczniów;

3) organizowane zajęcia utrwalające wiedzę;

4) organizowane gry i zabawy rozwijające;

5) organizowane zajęcia sportowe;

6) współdziałanie z rodzicami uczestników świetlicy, placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

8. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczo- profilaktycznego, dydaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć;

9. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą;

10. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sieroty, dzieci z rodzin zastępczych:

1) kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,

2) kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy,

3) uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca, zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy;

11. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

12. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczniów,

13. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy;

14. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione:

15. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu,

16. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy;

17. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy.

18. Rodzice (prawni opiekunowie) uiszczają dobrowolną opłatę na zakup materiałów piśmienniczych, plastycznych itp. w wysokości zaproponowanej na dany rok szkolny przez zespół wychowawców świetlicy.

Rozdział 5
Stołówka szkolna

§ 89. 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.

[dodano] 1a. Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia.

[dodano] 1b. Korzystanie z posiłków jest dobrowolne i odpłatne.

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPR lub inni sponsorzy lub organizację;

3) pracownicy zatrudnieni w szkole.

3. Opłaty za obiady uiszcza się z góry w terminie ustalonym na podstawie przepisów organu prowadzącego przelewem na rachunek szkoły lub w kasie szkoły.

4. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.

5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność do kasjera lub w przypadku nieobecności kasjera do sekretariatu szkoły.

6. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.

7. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny regulamin stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu jadalni.

[dodano] 8. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków ustala corocznie dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

[dodano] 9. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności za posiłek.

[dodano] 10. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w przypadkach losowych dyrektor szkoły może zwolnić rodziców/opiekunów prawnych z całości lub części opłat za posiłek.

Rozdział 6
Biblioteka szkolna

§ 90. 1. W szkole działa biblioteka, która jest:

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

2. Zadaniem biblioteki jest:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki;

3) prowadzenie działalności informacyjnej;

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;

9) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

10) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturowa i społeczną: organizacja konkursów bibliotecznych i wystaw;

11) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (oprawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

4. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły.

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły.

6. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

7. Zadania nauczycieli-bibliotekarzy określone są w Dziale IX.

8. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej zawarte są w Regulaminie biblioteki.

DZIAŁ IX
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział 1
Zespoły nauczycielskie w szkole i zasady ich pracy.

§ 91. 1. W szkole w ramach rady pedagogicznej mogą funkcjonować zespoły nauczycielskie:

1) klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie);

2) wychowawcze;

3) przedmiotowe;

4) problemowo-zadaniowe;

5) ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Zespoły powoływane są w zależności od potrzeb szkoły.

3. Przewodniczących zespołów powołuje dyrektor szkoły.

4. Zespoły realizują zadania zawarte w planie pracy zespołu.

5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub dyrektora szkoły.

6. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych zadań.

Rozdział 2
Zadania nauczycieli

§ 92. 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:

1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie;

2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

3. Nauczyciel realizuje swoje zadania między innymi poprzez:

1) właściwe organizowanie procesu nauczania;

2) efektywne realizowanie przyjętego programu nauczania i stosowanie właściwych metod pracy;

3) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

4) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów;

5) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy;

6) ocenę uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania;

7) zapewnianie bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek; przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie;

8) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach;

9) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;

10) rzetelne pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycieli oraz harmonogramem dyżurów;

11) troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły;

[zmieniono] 12) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy;

[dodano] 13) konsultacje i udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w czasie tzw. godziny dostępności.

12) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy.

4. Nauczyciele szkoły mają prawo do:

1) decydowania w sprawie doboru programów, podręczników, metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, w porozumieniu z przewodniczącym zespołu przedmiotowego i dyrektorem szkoły;

2) decydowania o treści programu nauczania koła zainteresowań lub zespołu;

3) decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów;

4) współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów;

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;

6) zapewnienia organizacyjnych i materialnych warunków pracy umożliwiających realizowanie swoich zadań;

7) planu zajęć i dyżurów, który będzie uwzględniał zasady higieny pracy;

8) pełnej informacji, wglądu w dokumenty, gdy jego osoba jest przedmiotem wniosku lub opinii uczniów, rodziców, organów szkoły;

9) stosowania i rozwijania własnego systemu nagród i kar wobec uczniów powierzonych jego pieczy, z poszanowaniem godności dziecka;

10) zgłaszania wniosków, opinii i skarg we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, w pierwszej kolejności dyrektorowi szkoły.

Rozdział 3
Zadania wychowawców klas

§ 93. 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

2. Do zadań wychowawcy klasy należy w szczególności:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

4) systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami i biblioteką szkolną;

5) współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

6) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

7) rzetelne, systematyczne i terminowe wykonywanie zleconych przez dyrektora szkoły czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji szkolnej;

8) realizację odpowiednich zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

9) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych;

10) włączanie rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej wizji wychowania;

11) usprawiedliwianie nieobecności uczniów na wniosek rodziców (opiekunów prawnych);

12) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.

Rozdział 4
Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

§ 94. 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora;

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzysekcyjnych.

8. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w szkole.

9. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w szkole.

10. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

Rozdział 5
Pracownicy szkoły

§ 95. 1. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo m.in. do:

1) uczestniczenia w procesie wychowawczym szkoły;

2) reagowania na zachowanie ucznia lub innego członka społeczności szkolnej w sposób adekwatny do sytuacji;

3) zgłaszania dyrektorowi szkoły i innym organom szkoły, a także nauczycielom i wychowawcom klas wniosków, opinii i skarg dotyczących szkoły i uczniów.

2. Zakresy obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych zawarte są w odrębnych regulaminach organizacyjnych pracy szkoły

Rozdział 6
Zadania nauczyciela bibliotekarza

§ 96. 1. Praca dydaktyczno-wychowawcza nauczyciela-bibliotekarza realizowana jest poprzez:

1) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminami biblioteki;

2) udział w realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły (zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów i pracowników szkoły);

3) realizację edukacji czytelniczej;

4) kształcenie umiejętności samodzielnych poszukiwań bibliograficznych oraz efektywnego wykorzystywania różnych źródeł informacji w procesie uczenia się;

5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

6) kształtowanie kultury czytelniczej;

7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną: organizacja konkursów bibliotecznych i wystaw;

8) współpracę z nauczycielami w celu gromadzenia i wykorzystania zbiorów bibliotecznych;

9) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji;

10) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb;

11) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych, prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowywanie ich do samokształcenia.

2. W zakres zadań organizacyjno-technicznych nauczyciela-bibliotekarza wchodzi:

1) przedkładanie dyrektorowi szkoły projektu budżetu biblioteki;

2) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażanie i estetykę biblioteki;

3) gromadzenie zbiorów-zgodnie z profilem programowym i potrzebami czytelników;

4) prowadzenie ewidencji zbiorów w oparciu o obowiązujące przepisy;

5) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne i konserwacja zbiorów;

6) selekcjonowanie zbiorów;

7) tworzenie warsztatu informacyjnego;

8) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów;

9) planowanie pracy: opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych;

10) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole;

11) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

3. Zasady współpracy biblioteki szkolnej:

1) biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:

a) świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej,

b) współdziałania z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych,

c) pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

d) uczniowie: mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece oraz z internetu ICIM,

e) uczniowie są informowani o aktywności czytelniczej,

f) najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole,

g) uczniowie otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowania nawyków czytelniczych;

2) biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu:

a) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,

b) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,

c) gromadzenia zbiorów i współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,

d) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji,

e) nauczyciele mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece oraz z internetu ICIM,

f) dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciele języka polskiego otrzymują informacje o stanie czytelnictwa;

3) biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach:

a) rozwijania kultury czytelniczej uczniów,

b) pomocy i wsparcia finansowego Rady Rodziców w powiększaniu zbiorów biblioteki, realizacji planu pracy dydaktyczno- wychowawczej biblioteki,

c) rodzice (opiekunowie prawni) mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,

d) rodzice, na prośbę, są informowani o aktywności czytelniczej dzieci;

4) biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:

a) uczestnicząc w organizowanych różnorodnych działaniach na rzecz czytelnictwa,

b) wymieniając wiedzę i doświadczenia zawodowe.

Rozdział 7
Wicedyrektorzy

§ 97. 1. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dyrektor szkoły powołuje wicedyrektorów szkoły.

2. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych szkoły i zależy od decyzji organu prowadzącego szkołę.

3. Wicedyrektor szkoły przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:

1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce;

2) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły;

3) współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz-z ramienia dyrekcji szkoły-z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

4) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

5) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu;

6) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń;

4. Wicedyrektor ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców.

5. Wicedyrektor ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym.

6. Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

7. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym wicedyrektorom określa dyrektor szkoły.

DZIAŁ X
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

Rozdział 1
Członek społeczności szkolnej

§ 98. 1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w sposób określony przez zasady przyjmowania.

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

5. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

6. Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

7. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.

8. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych lub nauce religii

9. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.

10. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody

11. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej tradycje.

Rozdział 2
Prawa i obowiązki uczniów

§ 99. 1. Uczniowie mają prawo do:

1) wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia Szkoły Podstawowej im Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku;

2) podmiotowego i życzliwego ich traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

3) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;

4) znajomości programu edukacyjnego szkoły oraz kryteriów oceniania;

5) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny ich pracy;

6) powiadamiania ich o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;

7) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

9) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia;

10) otrzymania pomocy w przypadku trudności;

11) wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;

12) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;

13) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka.

2. Uczniowie mają obowiązek:

1) przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły;

2) włączania się w życie szkoły;

3) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym szkoły, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach;

[zmieniono] 4) przedstawienia wychowawcy klasy usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych (każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona  najpóźniej w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły; jeżeli uczeń jest chory i nieobecność zapowiada się na okres dłuższy niż 7 dni, rodzic ma obowiązek poinformować o tym wychowawcę);

4) przedstawienia wychowawcy klasy usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych (na zasadach ustalonych przez wychowawcę klasy);

5) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły oraz innych uczniów;

6) noszenia na terenie szkoły mundurka szkolnego oraz stroju galowego w wyznaczone dni;

7) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój;

8) godnego reprezentowania szkoły;

9) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

10) podporządkowania się postanowieniom zawartym w Statucie Szkoły oraz zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej;

11) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim ludziom poprzez społeczne akceptowane formy;

12) posiadania legitymacji szkolnej.

3. Przestrzegania zakazów:

1) korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych i uroczystości szkolnych;

2) makijażu, malowania paznokci;

3) farbowania włosów;

4) przynoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu;

5) zażywania alkoholu i narkotyków oraz palenia papierosów.

Rozdział 3
Strój szkolny

§ 100. [zmieniono] 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia stroju galowego podczas uroczystości:

1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia mundurka szkolnego na co dzień i stroju galowego podczas uroczystości:

1) rozpoczęcie roku szkolnego;

2) Dzień edukacji Narodowej;

3) Święto Szkoły;

4) Święto Niepodległości;

5) Święto Konstytucji 3 Maja;

6) zakończenie roku szkolnego.

2. Zabrania się: noszenia czapek, innych nakryć głowy (z wyłączeniem wskazań lekarskich), zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.

3. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.

4. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.

5. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą.

6. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.

7. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

Rozdział 4
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

§ 101. 1. Na terenie szkoły uczeń nie może korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.

3. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi uczeń może bezpłatnie skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.

4. W przypadku korzystania przez ucznia na terenie szkoły z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego:

1) uczeń otrzymuje punkty ujemne zgodnie z zasadami WZO;

2) telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły;

3) po odbiór telefonu z sekretariatu zgłaszają się rodzice ucznia lub prawni opiekunowie.

5. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w zeszycie do korespondencji/dzienniku i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.

Rozdział 5
Nagrody

§ 102. 1. System nagród i kar stosowanych w szkole ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

2. Uczeń może być nagrodzony za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu;

2) osiągnięcia w sporcie oraz konkursach przedmiotowych;

3) aktywny udział i osiągnięcia w zajęciach nadobowiązkowych w szkole i poza szkołą;

4) aktywny i twórczy udział w życiu szkoły.

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele i wychowawcy klas.

4. Nagrody mogą mieć charakter pochwały, książkowy, rzeczowy, listów pochwalnych, dyplomów i publicznych wyróżnień lub inny.

5. Zasady przyznawania nagród są określane przez fundatorów w formie odrębnych regulaminów lub ustalonych przez nich reguł.

6. Szczególnym wyróżnieniem dla ucznia jest tytuł „PRYMUSA SZKOŁY”,

1) tytuł przyznaje rada pedagogiczna na klasyfikacyjnym posiedzeniu przed zakończeniem roku szkolnego uczniom, którzy uzyskali średnią ocen 5,00 i wyżej oraz najwyższą ocenę z zachowania;

2) uczeń, któremu przyznano tytuł na zakończenie roku otrzymuje „DYPLOM PRYMUSA SZKOŁY”.

7. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;

8. Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem organu przyznającego stypendium.

Rozdział 6
Kary

§ 103. 1. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.

2. Ustala się następujące rodzaje kar:

1) uwaga ustna nauczyciela;

2) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag;

3) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika;

4) upomnienie dyrektora szkoły z wpisem do dziennika i pisemnym powiadomieniem rodziców;

5) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora;

6) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców;

7) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, dyrektora, uchwałą rady pedagogicznej);

8) na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy:

a) uczeń umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

b) uczeń dopuszcza się kradzieży,

c) uczeń wchodzi w kolizje z prawem,

d) uczeń demoralizuje innych uczniów,

e) uczeń permanentnie i rażąco narusza postanowienia statutu oraz obowiązki szkolne.

f) uczeń propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły,

g) uczeń ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,

h) pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów.

3. Kara wymierzana jest na wniosek:

1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły;

2) rady pedagogicznej;

3) innych osób.

4. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:

1) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie;

2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do rady pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy;

3) odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.

Rozdział 7
Przeniesienie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego do klasy równoległej.

§ 104. 1. Uczeń może być przeniesiony za notoryczne nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły po zastosowaniu wcześniejszych kar przewidzianych w tym dokumencie.

2. Ucznia klasy integracyjnej można przenieść na czas określony (ustalony przez zespół wychowawczy) w celu poprawy jego zachowania lub na stałe.

3. Przeniesienie ucznia do klasy równoległej może nastąpić na wniosek wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, rodzica

4. Wniosek do dyrektora składa wychowawca po posiedzeniu zespołu wychowawczego, który rozpatruje sprawę.

5. Ostateczną decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy równoległej podejmuje dyrektor szkoły.

6. Rodzice ucznia / prawni opiekunowie mogą się odwołać od tej decyzji do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni.

7. Dyrektor po ponownym rozpatrzeniu sprawy podejmuje decyzję, która jest ostateczna i nieodwołalna.

Rozdział 8
Przeniesienie ucznia do innej szkoły

§ 105. 1. Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły.

2. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

3. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje podlaski kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.

4. Dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w sytuacji jawnego i rażącego naruszenia Statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia, jeżeli nie ma możliwości zmiany postawy, po wcześniejszym stosowaniu innych środków zaradczych.

5. Przeniesienie ucznia do innej szkoły dokonuje się w następujących przypadkach:

a) uczeń umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

b) uczeń dopuścił się kradzieży,

c) uczeń wszedł w kolizję z prawem,

d) uczeń demoralizuje innych uczniów,

e) uczeń permanentnie i rażąco narusza postanowienia statutu oraz obowiązki szkolne,

f) uczeń propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły,

g) uczeń ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,

h) pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów.

§ 106. 1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły.

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Podlaskiego Kuratora Oświaty.

9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.

10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

12. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.

DZIAŁ XI
Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Rozdział 1
Informacje ogólne

§ 107. 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów dla uczniów.

§ 108. 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania -w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (języka rosyjskiego w klasach 4-6) z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

2) ustalanie kryteriów zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych (języka rosyjskiego w klasach 4-6) oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (języka rosyjskiego w klasach 4-6) oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 114;

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (języka rosyjskiego w klasach 4-6) oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

8. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.

§ 109. 1. W ocenianiu obowiązują zasady:

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne zasady oceniania podlegają weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

Rozdział 2
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

§ 110. 1. Nauczyciele we wrześniu przedstawiają uczniom opracowany przez siebie lub wybrany program nauczania w danej klasie uwzględniający specyfikę zespołu.

2. Nauczyciele we wrześniu informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (języka rosyjskiego w klasach 4-6), wynikających z realizowanego programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (języka rosyjskiego w klasach 4-6).

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki i możliwości edukacyjnych uczniów.

5. Informacje o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są:

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;

2) w formie opublikowania informacji na stronie WWW szkoły w zakładkach odpowiedniego przedmiotu;

3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece szkolnej;

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

Rozdział 3
Rodzaje ocen szkolnych

§ 111. 1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

Rozdział 4
Jawność ocen

§ 112. 1. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców (opiekunów prawnych).

2. Każdą ocenę z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika lekcyjnego i elektronicznego.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywane się do dziennika lekcyjnego i elektronicznego.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci

1) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczyciela przedmiotu;

2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

3) w czasie dni otwartych;

4) nauczyciel wypożycza prace do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom (prawnym opiekunom). Okazane prace wraz z podpisem rodzica (prawnego opiekuna) zwracane są nauczycielowi na następnej lekcji.

5. Uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych i zachowaniu. Informacja ta polega na:

1) przekazie ustnym;

2) wpisach do zeszytów szkolnych, dziennika elektronicznego.

Rozdział 5
Uzasadnianie ocen

§ 113. 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną,

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności, krótkich prac pisemnych i innej aktywności ucznia, nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych, plastyki, zajęć artystycznych, muzyki i należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Rozdział 6
Skala ocen z zajęć edukacyjnych

§ 114. 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1;

2. W ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się skalę punktową od 1-6, w ocenianiu klasyfikacyjnym stosuje się ocenę opisową, z wyjątkiem religii.

3. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”.

5. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (–) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów.

6. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni w klasyfikacji rocznej:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli:

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią);

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,

b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.

Rozdział 7
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

§ 115. 1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

1) prace pisemne:

[zmieniono] a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia w danej klasie nie mogą odbywać się więcej niż 3 sprawdziany w danej klasie i nie więcej niż jeden sprawdzian w ciągu dnia,

b) kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich tematów lekcji, kartkówki mogą być niezapowiedziane, w ciągu tygodnia może być dowolna liczba kartkówek,

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,

b) kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,

c) referaty,

d) zadania domowe;

2) wypowiedzi ustne:

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,

b) wystąpienia (prezentacje),

c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji;

3) sprawdziany praktyczne;

4) projekty grupowe;

5) wyniki pracy w grupach;

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje multimedialne, plakaty, itp.;

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach;

8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.).

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

1) jedna godzina tygodniowo – minimum 3 oceny;

2) dwie godziny tygodniowo – minimum 4 oceny;

3) trzy godziny tygodniowo – minimum 5 ocen;

4) cztery i więcej godziny tygodniowo – minimum 6 ocen.

3. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej aktywności charakterystycznej dla danego przedmiotu.

4. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.

5. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

6. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

1) Poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny;

2) 30%-49% – dopuszczający;

[zmieniono] 3) 50%-69% – dostateczny;

4) 70%-84% – dobry;

5) 85%- 95% – bardzo dobry;

3) 50%-74% – dostateczny;

4) 75%-89% – dobry;

5) 90%- 95% – bardzo dobry;

6) 96%-100% – celujący.

7. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

1) Poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny;

2) 20%-39% – dopuszczający;

3) 40%-54% – dostateczny;

4) 55%-70% – dobry;

5) 71%- 89% – bardzo dobry;

6) 90%-100% – celujący.

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych, plastyki, muzyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

9. Szczegółowe zasady oceniania poszczególnych form aktywności uczniów zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

10. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z przedmiotu, którego uczy.

Rozdział 8
Ocenianie na I etapie edukacyjnym

§ 116. 1. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej w klasach I-III obowiązuje ocena opisowa, która uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę punktową od 1 do 6 według następujących kryteriów:

1) 6 punktów lub cyfrę 6 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych,

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe;

2) 5 punktów lub cyfrę 5 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami.

b) rozwiązuje problemy praktyczne i teoretyczne (zadania twórcze, trudne, złożone), których wykonanie wymaga transferu wiedzy i zastosowania jej w nowych sytuacjach;

3) 4 punkty lub cyfrę 4 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej,

b) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne;

4) 3 punkty lub cyfrę 3 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

5) 2 punkty lub cyfrę 2 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b) rozwiązuje typowe, proste zadania przy pomocy nauczyciela;

6) 1 punkt lub cyfrę 1 w dzienniku otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,

b) nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o niskim stopniu trudności.

3. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku comiesięcznych konsultacji.

4. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinię wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

Rozdział 9
Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII

§ 117. 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV-VIII ustala się w stopniach według skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny-1.

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie
(+) i (–) w ocenianiu bieżącym.

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

6. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych,

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe,

c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu miejskim, wojewódzkim, krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia;

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych),

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

7. Uczeń będący laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim otrzymuje najwyższą pozytywna roczną lub końcową ocenę z zajęć edukacyjnych, z których otrzymał tytuł laureata lub finalisty.

Rozdział 10
Ocenianie zachowania

§ 118. 1.Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz ogólnie przyjęte normy etyczne i zasady współżycia społecznego przyjęte w programie wychowawczym szkoły.

2.Ocenianiu podlega postawa ucznia w zakresie związanym z rozwojem osobowości, relacji międzyludzkich, motywacji i obowiązków szkolnych zgodnie z kryteriami przyjętymi do stosowania w szkole.

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV-VIII ustala się według następującej skali ocen:

1) wzorowe – wz;

2) bardzo dobre – bdb;

3) dobre – db;

4) poprawne – popr;

5) nieodpowiednie – ndp;

6) naganne – ng.

5. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu we wrześniu, informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania zachowania.

6. w szkole w ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym stosuje się punktowy system oceniania. Każdy uczeń rozpoczyna rok szkolny z pulą 100 pkt., która w zależności od prezentowanej postawy w ciągu półrocza może wzrosnąć, lub zmaleć.

7. W procesie oceniania zachowania ucznia aktywny udział biorą wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice (opiekunowie) i uczniowie.

8. Do uzyskanej przez ucznia sumy punktów dodaje się punkty za: samoocenę, od 4 do 6 odpowiednio za ocenę: dobrą, bardzo dobrą i wzorową, podwojoną średnią ocenę klasy 2x (4 – 6) oraz ocenę wychowawcy, który ma do dyspozycji 30 pkt. dodatnich, ma prawo przyznać je uczniowi wg własnego uznania za zachowanie norm zawartych w statucie szkoły.

9. Na początku drugiego półrocza jako notę startową przyjmuje się 100 pkt. powiększone o połowę punktów dodatnich z pierwszego półrocza i zmniejszoną o połowę punktów ujemnych z tego samego okresu. Punkty startowe w drugim półroczu podaje się do wiadomości ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) oraz zapisuje w dzienniku lekcyjnym i dzienniku elektronicznym.

10. Zgodnie z ustalonymi kryteriami, roczną (śródroczną) ocenę zachowania wychowawca wystawia zgodnie ze schematem:

1) wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który uzyskał 170 pkt. i więcej oraz nie odjęto mu więcej niż 10 pkt. za złe zachowanie;

2) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który uzyskał 130 – 169 pkt;

3) dobrą oceną zachowania otrzymuje uczeń, który uzyskał 100 – 129 pkt;

4) poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który uzyskał 60 – 99 pkt;

5) nieodpowiednią ocenę zachowania uzyskuje uczeń, który uzyskał 20 – 59 pkt;

6) naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który uzyskał poniżej 20 pkt.

11.Uczeń, który otrzymał:

1) jednorazowo 10 punktów ujemnych – nie może mieć oceny wzorowej;

2) upomnienie Dyrektora Szkoły lub jednorazowo 30pkt – nie może mieć oceny wyższej niż ocena dobra;

3) naganę Dyrektora Szkoły lub jednorazowo 50pkt – nie może mieć oceny wyższej niż ocena poprawna.

12. Uczeń ma zawsze prawo grzecznie upomnieć się o wpisanie adnotacji punktowej.

13. Ocenianie zachowania jest rejestrowane w dzienniku szkolnym. Punkty dodatnie lub ujemne upoważnieni nauczyciele (także na wniosek pracowników szkoły) odnotowują na bieżąco w dzienniku lekcyjnym wg ustalonej procedury.

14. Przy ocenianiu zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe uwzględnia się wpływ jego zaburzeń na zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii PP-P, w tym poradni specjalistycznej. Punkty ujemne można wstawić po konsultacji z wychowawcą.

15. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

16. Propozycję oceny semestralnej lub rocznej zachowania wystawia wychowawca najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

17. Ocenę wychowawca wystawia na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

18. Punkty wystawiane w semestrze jednorazowo, upoważnieni nauczyciele wpisują na 3 dni przed wystawieniem przez wychowawcę propozycji oceny.

19. Uczeń lub rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołać się od oceny semestralnej do upoważnionego wicedyrektora ds. wychowawczych w terminie 2 dni roboczych.

20. Wicedyrektor zwołuje zespół złożony z wychowawcy, pedagoga szkolnego i wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie a następnie kieruje jego pracą. Po dyskusji wychowawca jednoosobowo podejmuje ostateczną decyzję o ocenie.

21. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę, po zasięgnięciu opinii wszystkich zainteresowanych i wyczerpaniu całej procedury jest ostateczna.

22.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, także na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) uzasadniony na piśmie, dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

23. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji (przewodniczący komisji: dyrektor lub wicedyrektor, wychowawca klasy), termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen.

24. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

25. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.

26. Tabela ocenianych zachowań

1) zachowanie pozytywne (punkty dodatnie, zapis jednorazowo oznacza raz w semestrze, brak takiego zapisu oznacza ocenę każdorazowe ocenienie zachowania):

NR

Pożądane reakcje ucznia

punkty

kto wstawia

P1

Aktywne pełnienie  funkcji w samorządzie uczniowskim (jednorazowo)

3, 5 lub 8

opiekun SU

P2

Aktywne pełnienie  funkcji w samorządzie  klasowym (jednorazowo)

5

wychowawca

P3

Pomoc koleżeńska w nauce udokumentowana przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, opiekuna wolontariatu

3, 5 lub 8

nauczyciel, wychowawca

P4

Wzorowe wywiązanie się z przyjętych na siebie zobowiązań, także z realizacji projektów edukacyjnych.

3 lub 5

nauczyciel, wychowawca

P5

Brak godzin opuszczonych (jednorazowo)

10

wychowawca

P6

Brak godzin nieusprawiedliwionych (jednorazowo)

8

wychowawca

P7

Brak spóźnień (jednorazowo)

5

wychowawca

P8

Właściwa reakcja na nieodpowiednie zachowanie kolegów

5

nauczyciel

P9

Pomoc nauczycielowi lub pracownikowi szkoły

1 lub 3

nauczyciel, wychowawca

P10

Wysoka kultura osobista w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły i rówieśnikami (jednorazowo)

5

wychowawca
(na wniosek)

P11

Praca na rzecz klasy (po zajęciach)

5

nauczyciel

P12

Uczestnictwo w imprezie klasowej po lekcjach

2

nauczyciel, wychowawca

P13

Przygotowanie imprezy klasowej

5

nauczyciel, wychowawca

P14

Dbałość o wystrój sali, korytarza, wykonanie dekoracji, pomocy

3, 5 lub 8

nauczyciel, wychowawca

P15

Wykazanie inicjatywy i pomysłowości

5

nauczyciel, wychowawca

P16

Aktywny udział w akcjach charytatywnych i innych

3 lub 10

nauczyciel, wychowawca

P17

Dbałość o samorozwój w szkole (nieobowiązkowe koła zainteresowań) – (jednorazowo)

3 lub 10

nauczyciel

P18

Przygotowanie apeli i uroczystości oraz udział w nich

5 lub 8

nauczyciel, wychowawca

P19

Aktywne czytelnictwo (jednorazowo)

3 lub 5

nauczyciel bibliotekarz

P20

Terminowy zwrot książek w bibliotece (jednorazowo)

1 lub 3

nauczyciel bibliotekarz

P21

Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym  + laureat

3 + 2

opiekun konkursu

P22

Udział w konkursie przedmiotowym  na szczeblu miasta lub rejonowym albo wyższym o randze zaw. towarzyskich + laureat

5+5

opiekun konkursu

P23

Udział w konkursie przedmiotowym  na etapie wojewódzkim + laureat

7+8

opiekun konkursu

P24

Reprezentowanie szkoły na etapie ogólnopolskim + medal

10+15

opiekun konkursu

P25

Pochwała dyrektora szkoły

25

dyrektor

2) zachowania negatywne (punkty ujemne)

NR

Zachowania niepożądane

punkty

kto wstawia

N1

Zakłócanie toku lekcji

1 lub 3

nauczyciel

N2

Opuszczanie podczas przerwy budynku szkoły, lub w czasie lekcji izby lekcyjnej.

5

nauczyciel (także na wn. pracownika)

N3

Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy (w szczególności używanie wulgaryzmów wśród innych uczniów)

1 lub 2

nauczyciel

N4

Brak reakcji na zwróconą przez nauczyciela uwagę.

5

nauczyciel

N5

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły lub innej osoby dorosłej, w szczególności używanie wulgaryzmów (w każdym miejscu i okoliczności)

5

nauczyciel

N6

Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki, świetlicy, stołówki i innych pracowni na terenie szkoły

1 lub 3

opiekunowie pracowni

N7

Niewywiązanie się z przyjętego na siebie zobowiązania lub ostentacyjne niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych (przybory, pomoce, nieobłożenie podręczników)

5

nauczyciel

N8

Nieusprawiedliwiona nieobecność (za każdą godzinę)

2

wychowawca

N9

Spóźnienie (każdy przypadek)

1

nauczyciel

N10

Kłamstwo, oszustwo, usunięcie wpisu nauczyciela w zeszycie. Sfałszowanie usprawiedliwienia lub innego dokumentu.

8

nauczyciel

N11

(uchylony)

 

Brak mundurka szkolnego (każdy dzień)/ Brak obuwia na zmianę, brudne buty

1/1

nauczyciel na 1 lekcji

N12

Niestosowny wygląd ucznia, m.in. (każdorazowo)

 

– noszenie ubrań z wulgarnymi nadrukami, hasłami i emblematami przedstawiającymi nietolerancję, przemoc, środki odurzające, potępiające ideologię i różne wartości;

– noszenie ubrań odsłaniających plecy, brzuch, biodra, dekolt, pośladki;

– makijaż np. malowanie oczu, ust, paznokci, ostro stylizowane fryzury , malowanie  włosów, nadmiar biżuterii.

5

wychowawca, nauczyciel

N13

Brak stroju galowego

5

wychowawca

N14

Brak poszanowania dla symboli narodowych (godło, hymn, sztandar, tablice, pomniki itp.)

10

nauczyciel (także na wn. pracownika)

N15

Świadome niszczenie mienia szkolnego lub mienia innych uczniów.

10

nauczyciel (także na wn. pracownika)

N16

Kradzież

20

nauczyciel (także na wn. pracownika)

N17

Przynoszenie do szkoły i na wycieczki szkolne ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów lub substancji

15

nauczyciel (także na wn. pracownika)

N18

Używanie podczas zajęć własnego sprzętu elektronicznego bez pozwolenia nauczyciela (telefony, smartfony, tablety itp.)

5

nauczyciel

N19

Rejestrowanie zdarzeń za pomocą sprzętu elektronicznego bez wyraźnej zgody zainteresowanych osób, (inne/lekcja)

15 lub 50

nauczyciel

N20

Upublicznianie fotografii własnych lub innych materiałów bez zgody obecnych na nich osób, oraz obraźliwych lub kłamliwych wypowiedzi pod adresem innych ludzi na forach społecznościowych. Upublicznianie materiałów demoralizujących.

30

nauczyciel

N21

Zachęcanie i namawiania do złego postępowania

5 lub 10

wychowawca

N22

Zaczepki fizyczne (popchnięcie, kopniecie, uderzenie itp.) oraz dokuczanie słowne, zastraszanie.

5 lub 10

nauczyciel

N23

Bójka (akcja i reakcja x 2)

10 lub 20

nauczyciel

N24

Pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu

25, 50, 75 lub 100

wychowawca

N25

Wyłudzenia pieniędzy, palenie tytoniu, picie alkoholu, stosownie innych używek i substancji odurzających, udostępnianie innym uczniom w/w substancji lub nakłanianie do ich spożywania lub samookaleczeń

25, 50, 75 lub 100

nauczyciel
+ dyrektor

N26

Bycie biernym świadkiem zachowań szczególnie nagannych innych uczniów

10

nauczyciel, wychowawca

N27

Interwencja policji w sprawie złego zachowania ucznia poza szkołą

20

nauczyciel, pedagog

N28

Zwrócenie uwagi uczniowi przez dyrektora na prośbę nauczyciela

10

nauczyciel

N29

Upomnienie Dyrektora SP 47

30

wychowawca

N30

Nagana Dyrektora SP 47

50

wychowawca

Rozdział 11
Dokumentacja oceniania.

[zmieniono] § 119. 1. Nauczyciele są obowiązani do systematycznego oceniania i dokumentowania zachowania uczniów zgodnie z przyjętymi procedurami, opisanymi w Rozdziale 10 Statutu Szkoły.

2. Oceny bieżące zachowania odnotowuje się w dzienniku elektronicznym w formie cyfrowej.

3. Oceny klasyfikacyjne zachowania odnotowuje się w dzienniku elektronicznym, w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, zgodnie z przyjętymi zasadami, a także w arkuszach ocen i protokołach komisji odwoławczej.

4. Opinie nauczycieli (w czasie nauczania zdalnego lub hybrydowego) o zachowaniu uczniów dokumentuje się w Arkuszu oceny zachowania uczniów.

5. Informacja o bieżącym ocenianiu zachowania ucznia, dla uczniów i rodziców / opiekunów prawnych, znajduje się w dzienniku elektronicznym.

6. Informacje o klasyfikacyjnej ocenie śródrocznej / rocznej rodzice / opiekunowie prawni, uzyskują podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, poprzez dziennik elektroniczny i podczas indywidualnych konsultacji.

§ 119. 1. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniku elektronicznym w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających-słownie, w pełnym brzmieniu.

2. Nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w dzienniku lekcyjnym są obowiązani przepisywać oceny bieżące do dziennika elektronicznego klasy raz w tygodniu, a oceny klasyfikacyjne nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, a także poprzez dziennik elektroniczny i podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

Rozdział 12
Indywidualizacja w ocenianiu.

§ 120. 1. Ocenianie ucznia to integralna część procesu nauczania i wychowania.

2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania-na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania-na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole-na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 4 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

7a. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców zwalnia ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych (języka rosyjskiego w klasach 4-6) na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Uczeń zwolniony z tych zajęć nie podlega klasyfikacji.

8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Rozdział 13
Klasyfikacja śródroczna i roczna

§ 121. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1) I okres -wrzesień-styczeń;

2) II okres-luty-koniec roku szkolnego.

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym statucie.

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec zajęć edukacyjnych.

4. Ocena wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z obu okresów.

5. Szkolne wyniki klasyfikacji (śródrocznej i rocznej) zatwierdza Rada Pedagogiczna.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących, a ocenę klasyfikacyjną z zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów i ocenianego ucznia.

7. W klasach integracyjnych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.

8. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej.

9. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (śródrocznej) ocenie niedostatecznej w formie pisemnej na trzy tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

10. Propozycje ocen śródrocznych i rocznych z przedmiotów edukacyjnych oraz zachowania są wystawiane najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, a oceny 3 dni przed klasyfikacją; informacja dla rodziców (opiekunów prawnych) jest przekazywana za pomocą dziennika elektronicznego.

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni naukę w kolejnym okresie, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

12. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

13. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów, o których mowa w ust. 12 są ocenami opisowymi.

14. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi z wyjątkiem religii.

15. Ocenę śródroczną z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I-III wpisuje się do dziennika lekcyjnego a wydruk komputerowy otrzymuje rodzic (opiekun prawny).

16. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen, co jest równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen.

Rozdział 14
Egzamin klasyfikacyjny

§ 122. 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 12 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni-w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11 lub skład komisji, o której mowa w ust. 12, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 18.

18. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono maksymalnie dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

19. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana rodzicom do wglądu na ich wniosek.

Rozdział 15
Egzamin poprawkowy

§ 123. 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, techniki, wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczną z zastrzeżeniem § 124 ust. 1.

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

16. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

17. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 124. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział 16
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

§ 124. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych.

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko-jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

Rozdział 17
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

§ 125. 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym-konsultacji indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciele przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

Rozdział 18
Promowanie i ukończenie szkoły.

§ 126. 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego (uwzględniając jednorazową promocję z jedną oceną niedostateczną uzyskaną w wyniku egzaminu poprawkowego).

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

3. Uczeń klasy 1-3 szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klas 1 i 2 szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

5. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3 szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

8. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, informatyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

10. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz przystąpił do egzaminu. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.

11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

12. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym.

13. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Rozdział 19
Egzamin ósmoklasisty

§ 127. 1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.

2. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

3. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.

4. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.

5. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

8. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

9. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

10. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

11. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo;

2) przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.

12. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

13. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.

15. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

16. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

DZIAŁ XII
Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna

Rozdział 1
Organizacja opieki zdrowotnej nad uczniami

§ 127. 1. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu do gabinetów stomatologicznych.

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna finansowane są ze środków publicznych.

3. Opiekę nad uczniami   szkoły sprawują odpowiednio:

1) pielęgniarka szkolna w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, w ustalonych godzinach;

2) lekarz dentysta w gabinecie stomatologicznym określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów.

4. Rodzice mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż określony w ust.2.

5. Opieka zdrowotna nie będzie udzielana uczniowi jeżeli jego rodzice lub prawni opiekunowie  zgłoszą na piśmie sprzeciw. W przypadku braku sprzeciwu nie trzeba pytać o zgodę.

6. Wychowawcy klas są zobowiązani poinformować, na pierwszym zebraniu, rodziców o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu,

7. Pielęgniarka współpracuje z rodzicami uczniów. Współpraca polega na przekazywaniu informacji o:

1) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia;

2) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami;

3) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;

4) informowaniu i wspieraniu rodziców w organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych;

5) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty.

8. Pielęgniarka współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pracownikami szkoły. Współpraca w szczególności polega na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów.

9. Pielęgniarka może uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej, zebraniach  z rodzicami i rady rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów.

10. W szkole dopuszcza się  możliwość podawania leków uczniowi oraz wykonywanie innych koniecznych czynności medycznych przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą.

11. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany do stanu ich zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole ustala pielęgniarka w porozumieniu z rodzicami na podstawie zaleceń lekarza.

DZIAŁ XIII
Obowiązek szkolny

Rozdział 1
Informacje ogólne

§ 128. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

§ 129. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 4. Może to nastąpić w przypadkach:

1) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych rocznikach;

2) dzieci są spokrewnione;

3) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;

4) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci;

5) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły.

Rozdział 2
Odroczenie obowiązku szkolnego

§ 130. 1. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której zostało przyjęte dziecko.

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.

3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego spełniania obowiązku szkolnego.

Rozdział 3
Inne formy spełniania obowiązku szkolnego

§ 131. 1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.

3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 132. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 133. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej.

§ 134. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

Dział XIV
Oddział Przedszkolny

Rozdział 1
Informacje ogólne

§ 135. 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

2. Adres Oddziału Przedszkolnego: ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok.

3. Nazwa używana w pełnym brzmieniu: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „przedszkolu” oznacza to Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku jest jednocześnie dyrektorem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

6. Przedszkole jest placówką publiczną, tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie oparte na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi 25 godzin tygodniowo.

7. Przedszkole obejmuje opieką dzieci od 5 do 6 roku życia.

8. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Białystok.

9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

10. Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad obowiązujących w placówkach nieferyjnych.

11. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego może być zatrudniony pedagog, psycholog, logopeda, socjoterapeuta, muzykoterapeuta lub inny specjalista.

12. Oddział przedszkolny w szczególności:

1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

13. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

14. Oddział przedszkolny czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku bezpłatnie przez 5 godzin dziennie.

15. Dopuszcza się możliwość dłuższego, odpłatnego pobytu dziecka w placówce. Wysokość opłaty ustala organ prowadzący.

16. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

17. Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

18. O terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają poinformowani z co najmniej sześciomiesięcznym uprzedzeniem.

19. W okresie przerwy wakacyjnej dzieciom zapewnia się opiekę w dyżurującym oddziale przedszkolnym w innej szkole.

20. W miesiącu wakacyjnym, w którym placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci z innych szkół.

21. W okresie dyżuru pełnionego przez oddział przedszkolny rodzice dokonują zgłoszenia dziecka na piśmie w terminie wyznaczonym przez dyrektora w macierzystej placówce.

22. Dzieciom i pracownikom oddziału przedszkolnego zapewnia się odpłatne wyżywienie. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor placówki. Nie może być ona wyższa niż wskazana w aktualnie obowiązującej Uchwale Rady Miasta Białystok.

23. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

24. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „rodzicach” dziecka, oznacza to również prawnych opiekunów sprawujących opiekę rodzicielską na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego.

Rozdział 2
Cele i zadania oddziału przedszkolnego

§ 136. 1. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wszystkim zgłoszonym do placówki dzieciom i zapewnienie im optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju;

2) realizowanie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego lub programy własne pisane zgodnie z podstawą programową, dopuszczone do użytku przez dyrektora placówki;

3) stymulowanie rozwoju umysłowego, moralno-społecznego, emocjonalnego oraz fizycznego zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej wychowanka;

4) kształtowanie i rozwijanie aktywności własnej dziecka w stosunku do siebie, innych ludzi oraz otaczającego go świata;

5) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

6) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej;

7) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności;

8) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci;

9) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;

10) podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

11) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły;

12) organizowanie nieodpłatnych lekcji religii i języka angielskiego.

2. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, oraz wzbogacanie wiadomości i kształtowanie umiejętności potrzebnych w edukacji szkolnej.

Rozdział 3
Sposoby realizacji zadań oddziału przedszkolnego

§ 137. 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

1) szczegółowe cele edukacyjne;

2) tematykę materiału edukacyjnego;

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4. Nauczyciel oddziału może:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) wybrać program opracowany przez innego autora (autorów);

3) wybrać program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi przez siebie zmianami.

5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku dyrektor placówki przy której działa oddział przedszkolny, może zasięgać na temat programu opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

6. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor.

7. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

8. Dyrektor powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednego lub dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy.

9. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:

a) co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b) co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na boisku, placu zabaw, na spacerze itp.,

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d) pozostały czas-2/5 czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, (w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne);

2) równomierne rozłożenie i różnorodność zajęć w poszczególnych dniach;

3) przestrzeganie liczebności grup;

4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

6) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

7) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

8) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

9) ogrodzenie terenu placówki;

10) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

11) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola zgodnie z Regulaminem wycieczek.

12) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 138. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana i organizowana zgodnie z zapisami Działu III statutu szkoły.

Rozdział 4
Organizacja oddziału dzieci uchodźców ze wschodu

§ 139. 1. W przedszkolu może być zorganizowany, za zgodą organu prowadzącego oddział dla dzieci uchodźców ze wschodu w wieku 5-6 lat.

2. W grupie może być maksymalnie 20 osób.

3. Pracę wychowawcy oddziału czeczeńskiego wspiera drugi nauczyciel. Na w/w stanowisku zatrudniona jest osoba pochodząca z Czeczenii.

4. Głównym celem oddziału czeczeńskiego jest przygotowanie dzieci do polskiego systemu edukacyjnego.

Rozdział 5
Organizacja oddziału przedszkolnego

§ 140. 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora.

2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Czas trwania innych zajęć (np. język angielski, religia, zajęcia terapeutyczne) powinien być dostosowany do możliwości dzieci.

5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie.

6. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor może ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę dydaktyczno-wychowawczą, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.

7. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

8. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień.

9. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

10. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 10 lat.

11. Liczbę oddziałów przedszkola ustala organ prowadzący szkołę;

12. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „karta zgłoszenia dziecka”;

13. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.

Rozdział 6
Czas pracy przedszkola

§ 141. 1. Przedszkole funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku zgodnie z arkuszem organizacyjnym obowiązującym na dany rok szkolny zaakceptowanym przez organ prowadzący.

2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 7:30-12:30 (I zmiana) oraz w godz. 12:30-17:30 (II zmiana).

3. Przedszkole zapewnia opiekę w godzinach 6:30-17:30 wykraczającą poza realizację podstawy programowej dzieciom, których rodzice podpisali umowy 9-godzinne oraz tym, którzy uiszczą stosowną opłatę zgodną z uchwałą Rady Miasta.

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczycieli prowadzących oddział przedszkolny, a zatwierdzony przez dyrektora, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. Rozkład ten umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Rozdział 7
Zasady rekrutacji do przedszkola

§ 142. 1. Przy zapisie dziecka do przedszkola obowiązuje elektroniczna rekrutacja.

2. Rodzice, którzy mają dostęp do internetu:

1) wprowadzają dane dziecka do Systemu;

2) drukują wypełniony formularz zgłoszenia;

3) podpisany formularz składają w sekretariacie szkoły.

3. Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu:

1) pobierają formularz zgłoszenia w sekretariacie szkoły;

2) wypełniają go odręcznie;

3) podpisany formularz składają w sekretariacie szkoły.

4. Dyrektor wprowadza do Systemu informacje zawarte w formularzu.

5. Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola:

1) podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka;

2) podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym;

3) za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu z informacjami w systemie odpowiada dyrektor.

6. W rekrutacji biorą udział dzieci, których rodzice chcą zapisać swoje dzieci do naszej placówki.

7. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły. Jeżeli w placówce pozostają wolne miejsca dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci spoza rejonu (po zakończonej rekrutacji).

8. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor.

9. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie na dany rok szkolny.

10. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na kolejny rok szkolny nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

11. Zapisy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

1) jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach ogólnych, opisanych powyżej;

2) jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym):

a) pobierają formularz zgłoszenia z Systemu w sekretariacie szkoły,

b) wypełniają go odręcznie (lub elektronicznie) i podpisany składają w sekretariacie szkoły,

c) do formularza dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

12. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w okresie rekrutacji i dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym, składają do dyrektora deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków, z których będzie korzystało.

13. Rodzice dzieci przyjętych w innym terminie, składają deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.

14. Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie trwania roku szkolnego.

15. Rodzice podpisują umowy na 5 lub 9 godzin pobytu dziecka w placówce.

Rozdział 8
Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu

§ 143. (uchylony)

Rozdział 9
Zadania i obowiązki nauczyciela oddziału przedszkolnego

§ 144. 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wynik tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci oraz ich zainteresowania i zdolności, dąży do kształtowania procesów rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

3. Nauczyciel wspiera samodzielne działania dziecka i pomaga w dostrzeganiu problemów i ich rozwiązywaniu, uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywanie wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności.

4. Nauczyciel tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz w środowisku.

5. Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

6. Nauczyciel pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości-dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń.

7. Nauczyciel uczy dzieci wzajemnego współdziałania i wspomagania w sytuacjach trudnych.

8. Nauczyciel pomaga dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz uczy szacunku do pracy swojej i innych.

9. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

10. W sytuacji wyższej konieczności nauczyciel może pozostawić dzieci pod opieką innej osoby dorosłej zatrudnionej w przedszkolu.

11. Nauczyciel wnioskuje do dyrektora o dopuszczenia zestawów programów wychowania przedszkolnego.

12. Nauczyciel prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

13. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Rady Pedagogicznej.

14. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu zawodowego, wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy z dziećmi.

15. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną, mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

16. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

17. Nauczyciele i specjaliści współdziałają wzajemnie ze sobą oraz z rodzicami dziecka w sprawach wychowania, nauczania i opieki; otaczają opieką wszystkie potrzebujące dzieci i udzielają porad i wskazówek do pracy rodzicom i nauczycielom.

Rozdział 10
Wychowankowie oddziału przedszkolnego.

§ 145. 1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie.

2. Na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej możliwe jest odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

4. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

6. Prawa przedszkolaka.

1) dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowania własności,

f) opieki i ochrony,

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h) akceptacji jego osoby,

i) indywidualnego nauczania,

j) do korzystania z pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu,

k) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych,

l) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

m) odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,

n) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu;

2) W przypadku uzyskania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodziców, dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje takie jak Policja lub Sąd Rodzinny.

7. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela;

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;

9) w przedszkolu obowiązuje jednolity strój uczniowski zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

8. Nagrody i kary.

1) dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

a) ustną pochwałą nauczyciela,

b) pochwałą do rodziców,

c) nagrodą rzeczową,

d) dyplomem wzorowego przedszkolaka;

2) dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

a) upomnieniem,

b) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy po przedstawieniu zagrożeń, jakie stwarza,

c) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,

d) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw;

3) w przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

Rozdział 11
Prawa i obowiązki rodziców

§ 146. 1. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy w przedszkolu;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka;

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) wzbogacania zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

6) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości szkolnych, imprez, zajęć wychowawczo-dydaktycznych, itp.;

7) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

8) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola;

9) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

2) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady pedagogicznej i Rady Rodziców;

3) współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub przez inną pełnoletnią osobę upoważnioną pisemnie, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu;

5) odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania oddziału przedszkolnego;

6) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający bezpłatny czas realizacji podstawy programowej;

7) informowanie (na piśmie) dyrektora o swojej czasowej nieobecności i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie;

8) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

9) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków (nie dotyczy chorób przewlekłych);

10) kontynuowanie zaleconych ćwiczeń terapeutycznych;

11) bezzwłoczne informowanie wychowawcy o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

12) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia.

3. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:

1) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;

2) zebrania grupowe i dni otwarte;

3) zajęcia otwarte;

4) imprezy środowiskowe;

5) udział rodziców w uroczystościach;

6) kierowanie dzieci do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);

7) kąciki rodziców, kąciki plastyczne, informacje grupowe.

4. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcie go pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

2) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju;

3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;

4) wzajemna pomoc w realizacji programów i planów opracowanych przez nauczycieli.

Dział XV
Ceremoniał szkoły

Rozdział 1
Symbole szkolne

§ 147. 1. Sztandar szkoły:

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z trzech trzyosobowych składów;

2) w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie, którzy ukończyli klasę szóstą i w poprzednim roku szkolnym osiągnęli na koniec roku średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 4,75 i otrzymali ocenę wzorową z zachowania;

3) w wyjątkowych okolicznościach Rada Pedagogiczna powołuje w skład pocztu sztandarowego uczniów ze średnią ocen nie niższą niż 4,5 i zachowaniem bardzo dobrym;

4) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;

5) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;

6) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;

7) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);

8) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;

9) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;

10) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;

11) sztandar oddaje honory:

a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,

b) w czasie wykonywania „Roty”,

c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,

e) podczas opuszczenia trumny do grobu,

f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,

h) w trakcie uroczystości kościelnych.

2. Godło/logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.

3. Hymn szkoły-pieśń „Jest takie miejsce” z tekstem:

„Jest takie miejsce jak to,

gdzie wszystko bliskie, dobrze znane.

Nasz mały wielki świat

Miejsce niezapomniane

Ref.: Gdy w podróż wyruszamy

świat nas zaprasza w swoje progi

ale to miejsce pamiętamy

tu jest początek dalszej drogi.

Upływa szybko ten czas

i rosną nowe pokolenia

Zmienia się wokół świat

Zostają nam wspomnienia

Ref.: Gdy w podróż wyruszamy

świat nas zaprasza w swoje progi

ale to miejsce pamiętamy

tu jest początek dalszej drogi.

Jest takie miejsce jak to

Szkoła Klemensa Branickiego

Nasz mały wielki świat

przyjazny dla każdego

Ref.: Gdy w podróż wyruszamy

świat nas zaprasza w swoje progi

ale to miejsce pamiętamy

tu jest początek dalszej drogi.”

§ 148. 1. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się:

1) święta państwowe:

a) Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja),

b) Dzień Edukacji Narodowej (14 października),

c) Święto Niepodległości (11 listopada);

2) uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

a) rozpoczęcie roku szkolnego,

b) Święto szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia (w okolicy 20 października),

c) zakończenie roku szkolnego,

d) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.

§ 149. 1. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:

2. Na komendę prowadzącego uroczystość:

1) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” – wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;

2) „Do hymnu” – w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;

3) „Do hymnu szkoły” – odśpiewuje się pieśń „Jest takie miejsce”;

4) „Do ślubowania” – uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;

5) „Do przekazania sztandaru” – uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar-symbol Szkoły Podstawowej Nr 47 imienia Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”. Następnie chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę: „Przyjmujemy od Was sztandar Szkoły Podstawowej Nr 47 imienia Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona. Chorążowie przekazują sobie sztandar. w tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki). Po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas. „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.

6) na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.

Dział XVI
Postanowienia końcowe

§ 150. 1. Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.

Dział XVII
Przepisy przejściowe

§ 151. (uchylony)

…………………………………

miejsce na pieczęć szkoły                                                               Rok szkolny 20…../ 20…..

PROTOKÓŁ EGZAMINU

POPRAWKOWEGO, SPRAWDZAJĄCEGO, KLASYFIKACYJNEGO*

Przedmiot ………………………………………………………………………………………………………………..

Dane ucznia klasy …………

Imię: ………………………………………………………………………………………………….

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………..

Dane osobowe komisji

 1. przewodniczący:
 2. egzaminator:
 3. członek komisji
 4. członek komisji

data egzaminu: ……………………

wynik egzaminu za okres……………………. – ocena ……………………………

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków komisji:

 1. ……………………………
 2. ……………………………
 3. ……………………………

Załączniki:

 1. …………………………………
 2. …………………………………
 3. ………………………………… *niepotrzebne skreślić