Regulamin szkolnego konkursu literacko – plastycznego „CV – bohatera historycznego”

Regulamin szkolnego

konkursu literacko – plastycznego

„CV – bohatera historycznego”

Główne założenia konkursu:

 • napisanie CV wybranej postaci historycznej,
 • wykonanie dowolną techniką portretu, który będzie znajdował się obok informacji biograficznych w CV.

Cele konkursu:

 • pogłębienie wiedzy historycznej,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach,
 • propagowanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i literackich,
 • zachęcenie młodzieży do wnikliwego zapoznania się z biografiami postaci historycznych.

§1 Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VIII.
 • Uczestnicy przygotowują prace literacko – plastyczne w formacie A3. Tematem pracy jest stworzenie CV postaci historycznej wraz z wizerunkiem.
 • Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów oraz do ich prezentowania na forum szkoły i w Internecie.
 • Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§2 Termin i warunki dostarczenia prac

 • Prace należy złożyć u nauczycieli historii w terminie od 16 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r.
 • Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko autora, klasę. Do pracy musi być dołączona zgoda rodzica lub opiekuna na przetwarzanie danych i publikowanie prac na stronie organizatorów oraz ich prezentowania na forum szkoły wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Prace złożone po terminie nie będą oceniane.
 • Prace przechodzą na własność Organizatorów i nie będą zwracane.

§3 Zasady przyznawania nagród

 • Komisja powołana przez Organizatorów Konkursu, do dnia 21 lutego 2023 r., wyłoni zwycięskie prace w dwóch kategoriach:
 • I kategoria: klasy IV – VI
 • II kategoria: klasy VII – VIII
 • Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 21 lutego 2023 r. na stronie internetowej Organizatorów Konkursu https://sp47.bialystok.pl/ .

Załącznik:

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną

(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu „CV – bohatera historycznego”, tj. imienia i nazwiska, klasy przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska i wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „CV – bohatera historycznego” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795 (mail: iod@sp47.bialystok.pl);
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła, zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 9 lutego 2024 r., zaś na stronie internetowej szkoły do 31 sierpnia 2027;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………. ………………………………………………………….

miejscowość, data podpis rodzica lub prawnego opiekuna