Miejski Konkurs Plastyczny pt. „Bukiet najpiękniejszych kwiatów”

Miejski konkurs plastyczny "Bukiet najpiękniejszych kwiatów"Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28
zaprasza do udziału w I edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego
pt. „Bukiet najpiękniejszych kwiatów”
Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, talentów,
 • zapoznanie dzieci z ciekawymi technikami plastycznymi,
 • utrwalenie nazw różnych kwiatów,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody,
 • motywowanie do podejmowania aktywności twórczej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • kształtowanie poczucia estetyki.

Uczestnicy konkursu:

 • Uczniowie klas: I – III, uczęszczający do świetlic szkolnych.
 • Przedszkolaki: 4, 5, 6 – latki.

Warunki uczestnictwa:

 • Forma prac: płaska, format: A4, technika plastyczna – dowolna.
 • Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dn. 3.06.2022 r.
 • Do każdej pracy należy dołączyć (za pomocą spinacza biurowego) metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora pracy; imię i nazwisko opiekuna; nazwę, adres oraz numer telefonu placówki.
 • Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

 • Prace plastyczne oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
  • 4-5-latki,
  • 6-latki, uczniowie klas I,
  • uczniowie klas II-III.
 • Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: samodzielność, pomysłowość, oryginalność oraz estetykę wykonania prac.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja konkursowa, powołana przez organizatora.                              
 • Opiekunowie osób nagrodzonych/wyróżnionych zostaną poinformowani telefonicznie. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Prace nagrodzone będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w szkole oraz na stronie internetowej placówki organizatora.
 • Dodatkowych informacji udzielają wychowawcy świetlicy: Anna Majewska, Urszula Falkowska, Izabela Zahorska-Wicher pod numerem telefonu: (85) 653-43-78, wew. 21.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


Załączniki (należy dołączyć do pracy):

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną (dla rodziców / opiekunów prawnych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………………… na potrzeby organizacji Miejskiego Konkursu Plastycznego „Bukiet najpiękniejszych kwiatów”, tj. imienia i nazwiska, wieku dziecka, nazwy szkoły, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów, organizacji wystawy) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/zgody na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły i wizerunku, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, na potrzeby promocyjne (zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Bukiet najpiękniejszych kwiatów” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl). Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………. ………………………………………………………………….
miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego


Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną (dla osób zgłaszających uczniów do konkursu np. nauczycieli)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji Miejskiego Konkursu Plastycznego „Bukiet najpiękniejszych kwiatów”, tj. imienia i nazwiska, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiegow Białymstoku, w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/zgody na przetwarzanie moich danych, tj. wizerunku oraz ewentualnie imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, na potrzeby promocyjne, tj. zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Bukiet najpiękniejszych kwiatów” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………. ………………………………………………………………….
miejscowość, data, czytelny podpis osoby zgłaszającej dziecko do konkursu