Konkursy „TYDZIEŃ – EKOLOGIA W SZKOLE” pod hasłem „Człowiek w środowisku”

Rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych dla klas 4-8 "Na ratunek matce Ziemi"

„TYDZIEŃ – EKOLOGIA W SZKOLE”

pod hasłem „Człowiek w środowisku”

(XVIII edycja)

 

KLASA IV

1. KONKURS WIEDZY:  – pt: „Zasady prawidłowego odżywiania”.

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV.

2. Konkurs polega na napisaniu testu z zakresu wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia.

3. Test będzie w formie pisemnej. O dokładnym terminie konkursu poinformuje nauczyciel przyrody.

4. Zakres treści obowiązujący na konkursie:

 • składniki pokarmowe i ich rola
 • pochodzenie pokarmów
 • witaminy – występowanie w pokarmach, rola i skutki niedoboru
 • zasady prawidłowego odżywiania się
 • żywność ekologiczna
 • zdrowa dieta
 • higiena przygotowywania i spożywania posiłków
 • zasady zdrowego stylu życia.

2. KONKURS PLASTYCZNY – plakat pt: „Rusz z kanapy, czas na zmiany”.

1. W konkursie plastycznym biorą udział uczniowie klas IV.

2. Plakat ma mieć charakter prozdrowotny.

3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką i środkami plastycznymi.

4. Prace plastyczne powinny być wykonane na brystolu w formacie A3.

5. Prace trzeba dostarczyć do 30 maja, do nauczyciela przyrody.

6. Prace muszą być podpisane: klasa, imię i nazwisko ucznia.

 

KLASA V

1. KONKURS WIEDZY O POLSCE – pt: „Wędrujemy po mapie Polski”.

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas V.

2. Konkurs polega na napisaniu testu z zakresu wiedzy o Polsce.

3. Test będzie w formie pisemnej. O dokładnym terminie konkursu poinformuje nauczyciel geografii.

4. Zakres treści obowiązujący na konkursie:

 • mapa hipsometryczna Polski
 • układ pasów krajobrazowych w Polsce
 • charakterystyka ukształtowania powierzchni kolejnych pasów krajobrazowych
 • walory przyrodnicze krain geograficznych reprezentujących określone pasy krajobrazowe
 • atrakcje kulturowe poszczególnych krain geograficznych (zabytki, folklor, gospodarka)
 • świat organizmów żywych poszczególnych pasów krajobrazowych
 • test będzie dotyczył krain geograficznych omawianych na zajęciach geografii.

2. KONKURS PLASTYCZNY – pt: „Choć jestem mały, ale działam dla dobra przyrody”.

1. W konkursie plastycznym biorą udział uczniowie klas V.

2. Plakat ma mieć charakter proekologiczny. Powinien prezentować, zachęcać do pokazywania różnych sposobów poprawy stanu środowiska naturalnego.

3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką i środkami plastycznymi.

4. Prace plastyczne powinny być wykonane na brystolu w formacie A3.

5. Prace trzeba dostarczyć do 30 maja, do nauczyciela geografii.

6. Prace muszą być podpisane: klasa, imię i nazwisko ucznia.

 

KLASA VI

1. KONKURS WIEDZY O EUROPIE I UNII EUROPEJSKIEJ – pt. „Europa – nasz kontynent”

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas VI.

2. Konkurs polega na napisaniu testu z zakresu wiedzy o Europie i Unii Europejskiej.

3. Test będzie w formie pisemnej. O dokładnym terminie konkursu poinformuje nauczyciel geografii.

4. Zakres treści obowiązujący na konkursie:

 • kiedy powstała Unia Europejska, kto ją tworzył
 • symbole,  władze i ich siedziba w UE
 • mapa polityczna i fizyczna Europy
 • charakterystyka wybranych państw Europy: położenie, sąsiedzi, ukształtowanie powierzchni, góry, rzeki, zabytki, potrawy, waluta, stolica, język, waluta, gospodarka pastwa, …
 • test będzie dotyczył państw, które uczniowie poznają a zajęciach geografii.

2. KONKURS PRAKTYCZNY – pt: „Bajkowe stwory – śmieci budzą wyobraźnię?”.

1. W konkursie praktycznym biorą udział uczniowie klas VI.

2. Konkurs polega na wykonaniu bajkowego stwora wykorzystując śmieci.

3. Praca ma być przestrzenna o wysokości min 20cm.

4. Prace trzeba dostarczyć do 30 maja, do nauczyciela geografii.

5. Prace muszą być podpisane: klasa, imię i nazwisko ucznia.

 

KLASA VII

1. KONKURS WIEDZY: – pt: „Ekologia i ochrona środowiska”.

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas VII.

2. Konkurs polega na napisaniu testu z zakresu wiedzy z ekologii i ochrony środowiska.

3. Test będzie w formie pisemnej. O dokładnym terminie konkursu poinformuje nauczyciel geografii.

4. Zakres treści obowiązujący na konkursie:

 • zagrożenia środowiska: śmieci, ścieki, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
 • sposoby ochrony środowiska
 • segregacja śmieci
 • recykling
 • utylizacja śmieci
 • formy ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem Podlasia (parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, gatunki chronione)
 • racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska, np. wodą, energią.

2. KONKURS PRAKTYCZNO – CHEMICZNY – pt: „Młody ekolog bada stan zanieczyszczenia środowiska lokalnego”.

1. W konkursie praktyczno – chemicznym biorą udział uczniowie klas VII.

2. Konkurs polega na zaprojektowaniu doświadczenia, wykonaniu go i zademonstrowaniu wyników tego doświadczenia. Wszystko powinno być opisane w postaci dzienniczka doświadczenia o następującej strukturze:

a. niezbędne pomoce naukowe

b. wykorzystane substraty, substancje chemiczne

c. prosty rysunek ilustrujący sposób wykonania doświadczenia

d. zaprezentowanie wyników doświadczenia (zdjęcia, zebrane próbki)

e. wyciągnięcie wniosków po analizie wyników (czy środowisko czyste, czy zanieczyszczone).

3. Doświadczenie trzeba wykonać i dzienniczek dostarczyć do 30 maja, do nauczyciela geografii.

4. Prace muszą być podpisane: klasa, imię i nazwisko ucznia.

 

KLASA VIII

1. KONKURS  WIEDZY NA TEMAT ZNAJOMOŚCI MAPY ŚWIATA – pt. „Mistrz mapy świata”.

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas VIII.

2. Konkurs polega na napisaniu testu z zakresu wiedzy dotyczącej znajomości mapy świata.

3. Test będzie w formie pisemnej. O dokładnym terminie konkursu poinformuje nauczyciel geografii.

4. Zakres treści obowiązujący na konkursie:

 • mapa fizyczna świata
 • ukształtowanie powierzchni poszczególnych kontynentów, największe jeziora, rzeki, najwyższe góry
 • warunki klimatyczne poszczególnych kontynentów
 • warunki przyrodnicze (świat roślin i zwierząt) na poszczególnych kontynentach
 • wulkanizm na poszczególnych kontynentach.

2. KONKURS ARTYSTYCZNY NA WYKONANIE ZDJĘCIA – pt: „Ulotna piękno przyrody zatrzymane w kadrze”.

1. W konkursie praktycznym biorą udział uczniowie klas VIII.

2. Konkurs polega na wykonaniu dokumentacji zdjęciowej udowadniającej, że na naszym osiedlu można dostrzec piękno przyrody mimo betonu i asfaltu.

3. Na konkurs uczeń powinien przekazać dwa zdjęcia o rozmiarze A4 (kartka z bloku).

4. Prace trzeba dostarczyć do 30 maja, do nauczyciela geografii.

5. Prace muszą być podpisane: klasa, imię i nazwisko ucznia.