Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku

Obrazek wyróżniający - Covid-19

Przed rozpoczęciem roku szkolnego uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły mają obowiązek zapoznać się z wewnątrzszkolnymi procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi nauki w dobie pandemii opracowanymi na podstawie wytycznych MEN, GIS oraz Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2021/2022 i bezwzględnie stosować się do wszystkich ustalonych zasad.

Informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły poniżej i wchodzą w życie 1 września 2021r.

Dyrektor szkoły

Dokumenty do pobrania:

Ogólne wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa

 • Uczeń przychodząc do szkoły nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Uczniów przyprowadzają i odbierają ze szkoły opiekunowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie samodzielnie uczęszczający do szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Rodzice/opiekunowie ucznia odprowadzają dziecko do drzwi wejściowych szkoły.
 • Do sali przyprowadzani są tylko uczniowie klas pierwszych (przez pierwszy tydzień roku szkolnego) oraz ewentualnie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Dziecko może przyprowadzić jeden opiekun, zachowując dystans od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m. Obowiązuje stosowanie środków ochronnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz brak objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Wprowadza się noszenie przez nauczycieli i uczniów maseczek lub przyłbic w przestrzeniach wspólnych (podczas przerw śródlekcyjnych) oraz zachowanie dystansu.
 • Zdecydowanie ogranicza się uroczystości szkolne oraz wycieczki, wyjścia do kin, teatrów, muzeów. Uczniowie jak najczęściej korzystają z boisk szkolnych oraz przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Należy obowiązkowo wietrzyć pomieszczenia szkolne po każdej lekcji oraz po przeprowadzonej dezynfekcji.
 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Rodzice powinni wchodzić do szkoły w godzinach pracy szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach, które wymagają ich obecności i nie wprowadzać osób towarzyszących. Pierwszy kontakt z sekretariatem powinien odbywać się w formie telefonicznej lub elektronicznej. Osoby z zewnątrz, przebywające na terenie szkoły, mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni przy wejściu do szkoły.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. W związku z powyższym rodzice zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów i danych adresowych.
 • Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny i wytyczne GIS.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19

 1. Ucznia:
 • Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel należy jak najszybciej zawiadomić dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów o chorobie dziecka.
 •  Uczeń wykazujący symptomy choroby zostaje odizolowany od osób zdrowych. Pielęgniarka lub inny wskazany przez dyrektora szkoły pracownik odprowadza go do przygotowanego pomieszczenia – izolatorium , w którym pozostaje do czasu przybycia rodziców /opiekunów.
 • Izolatorium zapewnia min. 2 m odległości od innych osób. Jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani uczniowie.
 • Po każdym użyciu izolatorium przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie zostaje zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu środków ochrony osobistej
 • O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku tel. 85 7325236 lub 222 500 115 oraz organ prowadzący tel. 85 869 6330.
 •  Po przyjeździe rodziców zabierają oni dziecko ze szkoły i podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
 • Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em i organem prowadzącym.
 1.  Pracownika:
 • Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną i poinformować o tym dyrektora szkoły.
 • W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Procedury bezpieczeństwa na przyszkolnym placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku w czasie pandemii COVID-19

 1. Pierwszeństwo w korzystaniu z udostępnionego placu zabaw mają uczniowie klas 0 – III pod opieką nauczycieli.
 2. Plac zabaw dostępny będzie od  poniedziałku do piątku w czasie trwania zajęć szkolnych.
 3. Z placu zabaw może jednocześnie korzystać jedna klasa pod opieką nauczyciela
 4. Kluczem do placu zabaw dysponuje nauczyciel.
 5. Uczniowie i nauczyciele mają obowiązek zasłaniania twarzy (ust i nosa) w momencie  dotarcia na plac zabaw i po wyjściu z niego . Nie ma obowiązku korzystania z maseczek  na placu zabaw.
 6. Przed wejściem i wyjściem z placu zabaw nauczyciel obowiązkowo dezynfekcje ręce  uczniom.
 7. W czasie zabaw uczniowie powinni zachować dystans społeczny.
 8. Uczniowie korzystający z placu zabaw nie mogą swobodnie przemieszczać się po pozostałym  terenie przyszkolnym.
 9. Plac zabaw jest dezynfekowany po zakończeniu zajęć.

Procedury bezpieczeństwa na boiskach przyszkolnych, podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku w czasie pandemii COVID-19

 1. Od 1 września 2021r. udostępnione zostaną boiska przyszkolne zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z udostępnionych boisk mają uczniowie na lekcji wychowania fizycznego i zajęciach sportowych  pod opieką nauczycieli.
 3. Boiska są czynne od poniedziałku do piątku w czasie trwania zajęć szkolnych.
 4. Z boiska wielofunkcyjnego mogą jednocześnie korzystać max. cztery grupy ćwiczebne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; z boiska do koszykówki – maksymalnie 2 grupy ćwiczebne.
 5. Uczniowie i nauczyciele mają obowiązek zasłaniania twarzy (ust i nosa) w momencie dotarcia na boiska i po wyjściu z nich . Nie ma obowiązku korzystania z maseczek na boiskach.
 6. Uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem i wyjściem z boisk środkami dezynfekującymi w obecności nauczyciela w wyznaczonym miejscu.
 7. Uczniowie w czasie ćwiczeń zachowują dystans społeczny.
 8. Kluczem od boiska dysponują  nauczyciele wychowania fizycznego
 9. Uczniowie korzystający z boiska nie mogą swobodnie przemieszczać się po pozostałym terenie przyszkolnym

Procedury bezpieczeństwa w salach informatycznych w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

 • Uczniowie czekają na lekcję przed właściwą salą informatyczną z zachowaniem dystansu. Wchodzą do sali lekcyjnej tylko z nauczycielem.
 • Przy wejściu do sali informatycznej każdy uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce pod kontrolą nauczyciela.
 • Każdy uczeń wchodzi na lekcję informatyki w maseczce lub przyłbicy i pozostaje w niej przez cały czas trwania zajęć (w celu ochrony własnej i ochrony sprzętu).
 • Sprzęt komputerowy, blaty biurek oraz ławek, są dezynfekowane po zakończonych zajęciach.
 • Sale informatyczne są wietrzone po każdej lekcji i po każdej dezynfekcji.

Procedury bezpieczeństwa na bloku sportowym, podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

 1. Lekcje wychowania fizycznego w miarę możliwości będą prowadzone na świeżym powietrzu. Uczniowie zobowiązani są posiadać strój sportowy odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych.
 2. Uczniowie przebywający na terenie bloku sportowego muszą bezwzględnie stosować się do wytycznych przekazywanych im przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Ogranicza się przebywanie osób trzecich (także uczniów, którzy nie mają w tym czasie lekcji wychowania fizycznego) na terenie bloku sportowego SP 47. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos i zdezynfekowane dłonie.
 4. Zaleca się, w miarę możliwości, zachowanie dystansu społecznego na terenie bloku sportowego, zarówno podczas przerw, jak i zajęć wychowania fizycznego (dotyczy uczniów i nauczycieli).
 5. Sala gimnastyczna, szatnie i węzeł sanitarny będą dezynfekowane lub czyszczone z użyciem detergentu codziennie, oraz często wietrzone. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało po zakończeniu zajęć.
 6. Sprzęt sportowy dysponuje wyłącznie nauczyciel, obowiązuje zakaz samodzielnego wstępu uczniów do magazynku. Uczniowie nie mogą przebywać na sali gimnastycznej podczas przerw bez opieki nauczyciela.
 7. W szatni w miarę możliwości będzie przebywała jedna grupa uczniów, z zachowaniem dystansu społecznego. Jeżeli grupa jest zbyt liczna, aby uczniowie mogli zachować bezpieczny dystans, pobyt uczniów w szatni regulują nauczyciele wych. fizycznego.
 8. Przed rozpoczęciem lekcji wychowania fizycznego uczniowie nie gromadzą się przed wejściem na salę gimnastyczną, lecz przebywają w wyznaczonych przez nauczyciela dyżurującego miejscach, zachowując bezpieczny dystans.
 9. Przed zajęciami i po ich zakończeniu uczniowie dezynfekują ręce.
 10.  Po wejściu na salę gimnastyczną uczniowie ustawiają się na zbiórkę zachowując dystans społeczny.
 11. Uczniowie, którzy nie ćwiczą, podczas lekcji wychowania fizycznego przebywają na terenie sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela, zachowując dystans społeczny.
 12. Podczas lekcji i zajęć sportowych uczeń korzysta jedynie z własnej butelki z wodą, zabronione jest użyczanie jej innym. Zaleca się podpisanie butelek, aby nie dochodziło do pomyłek.
 13. Po zakończonej lekcji wychowania fizycznego, uczniowie udają się do szatni w ustalonej przez nauczyciela kolejności (rotacyjny pobyt w szatni w przypadku większych grup).

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ŚWIETLICY SZKOLNEJ W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

Jeśli masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby zostań w domu !!!

1. Uczeń uczęszczający do świetlicy:

 • sam wchodzi do szkoły, przebiera się i idzie do świetlicy.
 • przed wejściem do świetlicy dezynfekuje ręce,
 • zapisuje się przy biurku, zachowując bezpieczny dystans (1,5 m),
 • odkłada swój plecak na półkę,
 • rezygnuje z podawania ręki na powitanie,
 • uważnie słucha poleceń nauczycieli,
 • używa tylko własnych przyborów szkolnych,
 • nie przynosi swoich zabawek,
 • spożywa tylko swoje jedzenie i picie przestrzegając zasad higieny,
 • nie dotyka rękoma oczu, ust i nosa,
 • często myje ręce,
 • podczas zabaw zachowuje bezpieczny dystans:
 • a. tylko za zgodą nauczyciela bierze zabawki, gry, książki i inne przedmioty znajdujące się w świetlicy. b. przed rozpoczęciem zabawy dezynfekuje ręce.
 • jeżeli zachowanie dystansu nie jest możliwe, zakłada maseczkę na polecenie nauczyciela.
 • w miarę możliwości uczestniczy w zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu.
 • dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w świetlicy.
 • jeżeli poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe natychmiast informuje nauczyciela.
 • wychodzi ze świetlicy do domu po kontakcie wychowawcy z rodzicem/opiekunem lub osobą upoważnioną za pośrednictwem wideofonu.

2. Sala świetlicy:

 • jest regularnie wietrzona (co godzinę).
 • jest dezynfekowana dwa razy podczas pobytu dzieci oraz po zakończonej pracy świetlicy.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP47 NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne:

 1. Z biblioteki i czytelni korzystać mogą jedynie uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 2. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.  Przy biurku do kontaktu z bibliotekarzem może przebywać 1 osoba.
 3. Z czytelni mogą korzystać jednocześnie 2 osoby. Praca przy komputerach jest możliwa w sytuacjach szczególnych. Użytkownik obowiązkowo zakłada maseczkę. Konieczna jest dezynfekcja klawiatury, myszki i blatu po każdym użytkowniku.
 4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od innych osób (minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).
 5.  Bibliotekarz i korzystający z biblioteki i czytelni powinni nosić maseczki i rękawiczki wówczas, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego.
 6.  Pomieszczenia biblioteki i czytelni będą systematycznie wietrzone.
 7. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł będą systematycznie dezynfekowane.
 8. Do regałów bibliotecznych dostęp mogą mieć wyłącznie pracownicy biblioteki. Książki może podawać i odbierać wyłącznie pracownik biblioteki.
 9. Czytelnicy mogą  korzystać z księgozbioru w wyznaczonym terminie i zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa.
 10. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane materiały biblioteczne – książki, podręczniki, czasopisma, zbiory audiowizualne i inne materiały przechowywane w bibliotece. Czas kwarantanny wynosi 2 dni.
2. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
3. Przyjęte książki będą  odłożone na wydzielone półki/stoliki w sali do tego przeznaczonej. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczoną datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie zostaną włączone do użytkowania.
4. Obsługa czytelnika zostanie ograniczona do minimum.
6. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości.
7. Wszelkie pytania dotyczące wypożyczenia zbiorów bibliotecznych należy kierować do nauczycieli biblioteki telefonicznie.
8. Pomieszczenia biblioteki i czytelni w których będą znajdowały się książki w kwarantannie będą systematycznie wietrzone.