Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2019/2020

Obrazek wyróżniający - rekrutacja do szkoły

REKRUTACJA 2019/2020 KROK PO KROKU – PORADNIK DLA RODZICÓW

Krok 1 – Wybór przedszkola

Dokonując wyboru przedszkola warto dokładnie zapoznać się z ofertą białostockich placówek, można także odwiedzić je wspólnie z dzieckiem podczas dni otwartych. Oferta edukacyjna dostępna jest na internetowej stronie naboru oraz na stronach internetowych wybranych przedszkoli i wybranych szkół podstawowych.

Krok 2 – Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka

 1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.
  Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2018/2019, w terminie do 18 lutego 2019 r. Druk deklaracji dostępny jest w przedszkolu. Złożenie tej deklaracji gwarantuje dziecku miejsce w przedszkolu. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w swoim dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.
 2. Zapisanie dziecka do nowego przedszkola.
  Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy albo zmienić dotychczasowe przedszkole należy wziąć udział w rekrutacji. Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

  • elektronicznie – logując się na stronie www.nabor.um.bialystok.pl. Wypełnianie podania elektronicznie jest wygodniejsze i ogranicza możliwość pomyłki.
  • w formie papierowej – jeśli nie korzystają Państwo z komputera z dostępem do Internetu lub drukarki, formularz wniosku można otrzymać w każdym przedszkolu. W razie problemów z jego wypełnieniem można liczyć na pomoc pracownika przedszkola.

  Uwaga: w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innego przedszkola niż uczęszcza obecnie, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie będzie dla niego zarezerwowane!

Krok 3 – Złożenie wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Jeśli wypełnili Państwo wniosek za pośrednictwem strony internetowej, został on zarejestrowany w systemie. Należy jeszcze go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.
 • Jeżeli wypełnili Państwo wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć no osobiście do przedszkola pierwszego wyboru. Pracownik przedszkola wprowadzi wniosek do systemu elektronicznego.

Uwaga! Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola!

Do wniosku dołączyć należy wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty.

 • Termin złożenia wniosku od 25 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r.
 • W rekrutacji uzupełniającej od 1 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.

Krok 4 – Weryfikacja dokumentów

Po złożeniu wniosku w przedszkolu otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia. Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru jest odpowiedzialny za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zwartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

Krok 5 – Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń a kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania opisane w ZASADACH REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych:

 • w rekrutacji podstawowej 26 marca 2019 r. o godz. 15.00
 • w rekrutacji uzupełniającej 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.00

Wyniki mogą Państwo sprawdzić logując się do systemu elektronicznego lub w przedszkolu na wywieszonej liście.

Krok 6 – Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego przedszkola rodzice/opiekunowie prawni muszą potwierdzić w nim wolę przyjęcia dziecka.

 • w rekrutacji podstawowej do 29 marca 2019 r.
 • w rekrutacji uzupełniającej do 27 czerwca 2019 r.

Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do przedszkola.

Krok 7 – Wskazanie przedszkola dzieciom niezakwalifikowanym

Jeśli Państwa dziecko nie zakwalifikowało się do żadnego z wybranych przedszkoli gmina zaproponuje Państwa dziecku inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Wskazanie innego przedszkola wysłane zostanie listem poleconym w terminie do końca maja 2019 r.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 1. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych, biorą udział w procesie rekrutacji.
  • postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej.
  • o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

  Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji, które prowadzi oddziały integracyjne.

 2. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału specjalnego/przedszkola specjalnego przyjmowane są przez dyrektora placówki, poza postępowaniem rekrutacyjnym, w trakcie roku szkolnego, na wolne miejsca.

Informacje dodatkowe

Jeśli Państwa dziecko nie brało udziału w rekrutacji podstawowej albo chcą Państwo starać się o przyjęcie do innego przedszkola należy wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się takie same zasady jak do rekrutacji podstawowej.

Jeśli nie są Państwo mieszkańcami Białegostoku można ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji o rekrutacji do przedszkoli należy zapoznać się z ZASADAMI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

Na ewentualne pytania odpowiedzą Państwu pracownicy przedszkoli. Także Departament Edukacji służy Państwu pomocą. Pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonów: 85 869 6370, 85 869 6348.

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Białystok na rok 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne zasadnicze

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 25 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 21 marca 2019 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 26 marca 2019 r. o godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. do 29 marca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 1 kwietnia 2019 r.

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Białystok na rok 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 21 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. do 27 czerwca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 28 czerwca 2019 r.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Białystok na rok 2019/2020

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe, z wyjątkiem rekrutacji do: oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14, Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku Liczba punktów
dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa 25
pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu 12
rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja wychowania przedszkolnego lub edukacji w danym przedszkolu/szkole/zespole przez rodzeństwo kandydata 6
dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci 3
pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata 2
wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia 1

Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Białystok na rok szkolny 2019/2020

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610);
 • Uchwała Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. Urz. Woj. Pódl. z 2017 r. poz. 1219);
 • Zarządzenie Nr 50/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka,
 • przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej.
 1. Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2019/2020 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Białystok.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 3. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2013-2016, zamieszkałe w Białymstoku.
  Dzieci urodzone w 2017 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu rekrutacji – na wolne miejsca.
  Rodzice zamieszkali poza obszarem Białegostoku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
  Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2013) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
  W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wpisanych we wniosku, dziecku zostanie wskazane inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.
 4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2019/2020.
Postępowanie rekrutacyjne
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 25 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 21 marca 2019 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych niezakwalifikowanych do przedszkola. 26 marca 2019 r. o godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia. do 29 marca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 1 kwietnia 2019 r.
Postępowanie uzupełniające
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 21 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 27 czerwca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 28 czerwca 2019 r.
 1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli do 18 lutego 2019 r. Jeżeli do oddziału przedszkolnego zgłosi się mniej niż 15 dzieci (w tym dzieci kontynuujących), organ prowadzący może nie wyrazić zgody na jego funkcjonowanie. W takim przypadku zgłoszonym dzieciom zostanie wskazane inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.
 2. W sytuacji, gdy rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego niż to, do którego dziecko obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzycięcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
 3. Czynności dotyczące złożenia wniosku.
  • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialystok.pl lub odręcznie. Wnioski będą do pobrania w każdym przedszkolu od 25 lutego 2019 r.
  • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
  • Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie do 6 marca 2019 r. w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
  • Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
  • Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku.
  • O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego wymienione poniżej.
 4. Kryteria naboru.
  1. Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe (lit. a-g), które posiadają jednakową wartość – 100 punktów.
   1. wielodzietność rodziny kandydata, tj. kryterium dotyczące rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium jest oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
   2. niepełnosprawność kandydata
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e to: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium to prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą Spełnianie powyższego kryterium potwierdza dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.).

   Dokumenty wymienione w lit.: b-g mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  2. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe (z wyjątkiem rekrutacji do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14, Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku): W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wnioski spełniające kryteria określone przez Radę Miasta Białystok, tzw. kryteria samorządowe.
   1. dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa – 25 punktów Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
   2. pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu – 12 punktów Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie rodzica/-ów, tj. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX1II/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:
    • zatrudnienie – zaświadczenie o zatrudnieniu,
    • prowadzenie gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,
    • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – aktualny (nie starszy, niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
    • pobieranie nauki – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym.
   3. rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym 2019/2020 wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 6 punktów Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, a w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu – oświadczenie rodzica, tj. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
   4. dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci – 3 punkty Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie rodzica, tj. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
   5. pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata – 2 punkty Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
   6. wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 punkt Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

   Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  3. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego (kryteria samorządowe) do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku, Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku (specjalizującego się w żywieniu dzieci wymagających stosowania specjalistycznej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza), Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku (oferującego opiekę dla dzieci na diecie cukrzycowej).
   1. dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5-letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, któremu Gmina Białystok ma obowiązek zapewnić warunki do realizacji tego prawa – 44 punkty
    Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
   2. pozostawanie obojga rodziców lub odpowiednio rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w trybie dziennym stacjonarnym i deklarowanie w związku z tym potrzeby zapewnienia dziecku całodziennego pobytu w przedszkolu – 22 punkty
    Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie rodzica/-ów, tj. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio:

    • zatrudnienie – zaświadczenie o zatrudnieniu,
    • prowadzenie gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,
    • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – aktualny (nie starszy, niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
    • pobieranie nauki – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym.
   3. kryteria indywidualne wynikające ze specyfiki przedszkola, dotyczące:
    • dziecka, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku – 12 punktów
    • dziecka, u którego stwierdzono alergię pokarmową (nie dotyczy dziecka, u którego stwierdzono wyłącznie alergię na białko mleka krowiego i/lub nietolerancję laktozy), którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku – 12 punktów
    • dziecka, u którego stwierdzono cukrzycę, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku – 12 punktów

    Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są: oświadczenie rodzica o wyrażeniu woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego z białoruskim językiem nauczania, tj. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX1II/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej alergii pokarmowej lub zaświadczenie od lekarza o stwierdzonej cukrzycy.

   4. rozpoczynanie lub kontynuowanie w roku szkolnym 2019/2020 edukacji w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 6 punktów
    Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest oświadczenie rodzica zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, a w przypadku rodzeństwa będącego uczniem szkoły/zespołu – oświadczenie rodzica, tj. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
   5. pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata. – 2 punkty Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
   6. wiek kandydata – w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 punkt
    Dokumentem potwierdzającym spełnianie powyższego kryterium jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. 8 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 5. Weryfikacja wniosków.
  • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola wskazanego na liście preferencji.
  • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.
  • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe.
  • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
   • żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym terminie
   • zwrócić się do Prezydenta Miasta, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
  • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 26 marca 2019 r. o godz. 15.00 – w rekrutacji podstawowej oraz 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 – w rekrutacji uzupełniającej.
 7. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują w przedszkolu oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie do 29 marca 2019 r. w rekrutacji podstawowej oraz w terminie do 27 czerwca 2019 r. w rekrutacji uzupełniającej.
  Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.
  Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli, rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Wskazanie rodzic otrzyma listem poleconym, przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.
 8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc, w dniu 1 kwietnia 2019 r. – w rekrutacji podstawowej oraz 28 czerwca 2019 r. – w rekrutacji uzupełniającej.
 9. Procedura odwoławcza.
  Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

  • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
  • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem,
  • w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  • dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 10. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych powyżej.
  Doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor przedszkola za zgodą ich rodziców z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym niepełnosprawnych (§ 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – Dz. U. z 2017 r., poz. 649 ze zm.).
  Kopię orzeczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem należy złożyć w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji, posiadającym oddział integracyjny.
  Rekrutację do oddziałów integracyjnych prowadzą:

  • Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej – Kuczyńskiej w Białymstoku,
  • Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku,
  • Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku,
  • Przedszkole Samorządowe Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku,
  • Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
 11. Podział na grupy przedszkolne nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.
  Liczebność oddziałów przedszkolnych ogólnodostępnych ustala się na poziomie 25 dzieci na oddział (grupę).
 12. W rekrutacji uzupełniającej, oprócz kandydatów zamieszkałych poza obszarem Białegostoku, wniosek mogą złożyć rodzice kandydatów, którzy nie uczestniczyli w rekrutacji podstawowej oraz rodzice dzieci, które nie dostały się do żadnego z wybranych przedszkoli w rekrutacji podstawowej, a następnie nie przyjęli propozycji miejsca we wskazanym przez Miasto Białystok przedszkolu.
 13. Do oddziałów specjalnych funkcjonujących w:
  • Przedszkolu Samorządowym Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku,
  • Przedszkolu Samorządowym Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko” w Białymstoku oraz
  • Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

  dzieci przyjmowane są przez dyrektora placówki, poza postępowaniem rekrutacyjnym, na wolne miejsca.