Miejski konkurs: „Ja i mój kolega innej narodowości”

Miejski konkurs plastyczny: pt. "Jesienne skarby"

Szkoła Podstawowa Nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego
w Białymstoku
ul. Palmowa 28
tel. 85 653-43-78

Regulamin
VII Edycji
Miejskiego Konkursu Plastycznego
dla klas 0-III
„Ja i mój kolega innej narodowości”

I. Cele konkursu:

 • integracja dzieci narodowości polskich i innych (białoruskich, ukraińskich, czeczeńskich i innych),
 • otwarcie na inne kultury,
 • dostrzeganie i akceptacja inności,
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

II. Zasady uczestnictwa

 • w konkursie mogą uczestniczyć dzieci narodowości polskiej i innej z klas 0-III,
 • każda placówka może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę prac,
 • prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (prace przestrzenne wykluczone) w formacie A-3 i A-4, które należy przesłać do dnia 23.11.2018r. na adres organizatora,
 • każda praca powinna być czytelnie podpisana:
  • tytuł konkursu,
  • imię i nazwisko ucznia,
  • numer i adres szkoły, numer telefonu,
  • imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna,
 • rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 30 listopada 2018r.
 • prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

III. Kryteria oceny
Komisja konkursowa przy ocenie prac plastycznych będzie brała pod uwagę:

 • samodzielność wykonania,
 • estetykę pracy,
 • pomysłowość,
 • twórcze podejście do tematu.

IV. Organizatorzy konkursu: Anna Biryło – 603 660 665, Bella Khunkerova

 

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu „Ja i mój kolega innej narodowości”, tj. imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Ja i mój kolega innej narodowości” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy
  i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, szkoła, zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019 r., zaś na stronie internetowej szkoły do 31 sierpnia 2024;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………….                      ………………………………………

miejscowość, data                                                 podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji konkursu „Ja i mój kolega innej narodowości”, tj. imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań oraz kontaktu) w siedzibie szkoły.

Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795.
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego – iod@sp47.bialystok.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko) będą przechowywane przez okres
  do 31 sierpnia 2019 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dyplomu i nie będzie miało wpływu na udział dziecka w konkursie.

 

………………………………………….                      ………………………………………

miejscowość, data                                                 podpis nauczyciela