Konkurs „Opowiadamy polskie legendy”

Obrazek wyróżniający - konkurs

„OPOWIADAMY POLSKIE LEGENDY”

U progu 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy uczniów klas II i III uczęszczających do świetlic szkolnych do udziału w Miejskim Konkursie Krasomówczym „Opowiadamy polskie legendy”.

Miejsce i termin:

Szkoła podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, ul. Palmowa 28. Konkurs odbędzie się dn. 30.10.2018 roku o godzinie  9.00 w sali nr 014.

Cele konkursu:

 • rozbudzenie u uczniów potrzeby poznania legend z dziejów Polski;
 • kształtowanie umiejętności pięknego, publicznego wypowiadania się;
 • doskonalenie sprawności językowej;
 • rozwijanie umiejętności konstruowania barwnych wypowiedzi.

Regulamin konkursu:

 1. Uczeń opowiada legendę maksymalnie 10 minut.
 2. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II i III.
 3. Obowiązuje strój odświętny (galowy).
 4. Wypowiedzi ocenia komisja (powołana przez organizatorów) biorąc pod uwagę: budowę zdań i słownictwo, środki wyrazu artystycznego , ogólne wrażenie.

 

Zgłoszenia uczniów do konkursu (imię i nazwisko dziecka, klasa, tytuł legendy oraz imię i nazwisko opiekuna) należy złożyć do 26.10.2018 drogą telefoniczną – tel. (85)6534378 wew.17 lub mailową sp47bial@interia.pl.

Na zwycięzców czekają nagrody!

 

Ochrona danych osobowych:

Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni uczestników oraz opiekunowie zobowiązani są do podpisania zgody oraz klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO (GPDR) stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

Organizatorzy:

 • Anna Tomaszewicz
 • Barbara Panasko
 • Paulina Romaniuk

 

Załączniki:

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu „Opowiadamy polskie legendy”, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Opowiadamy polskie legendy” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795.
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego – iod@sp47bialystok.pl
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe Pani/Pana dziecka (imię, nazwisko, klasa) będą przechowywane przez okres do 30 listopada 2018r., zaś wizerunek do 31 sierpnia 2023;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji konkursu „Opowiadamy polskie legendy”, tj. imienia i nazwiska, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań) w siedzibie szkoły.

Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795.
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego – iod@sp47bialystok.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko) będą przechowywane przez okres do 30 listopada 2018r.;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dyplomu i nie będzie miało wpływu na udział dziecka w konkursie.