Przedmiotowy system oceniania – FIZYKA

Obrazek wyróżniający - system oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, obowiązująca podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, SSO;

 1. Nauczanie fizyki odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym „Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Spotkania z fizyką”autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy Kulawik, zgodnego z obowiązującą podstawą programową.
 2. Program realizowany jest podczas 4 godzin w całym cyklu kształcenia, tj. po 2 godziny tygodniowo w klasie siódmej i ósmej.
 3. Przedmiotowy system oceniania z fizyki ma na celu:
 • kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
 • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce,
 • umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: wiedza i jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz aktywność i zaangażowanie w praktyce.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości z dziedziny fizyki w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
 3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, specyficznych trudnościach w uczeniu się,
  4. objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
 4. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
  1. prace pisemne:
   • kartkówki
 • dotyczące materiału z 3 ostatnich tematów,
 • nie muszą być zapowiadane,
 • mogą być przeprowadzone w każdym momencie lekcji;
  • sprawdziany
 • obejmujące większą partię materiału określoną przez nauczyciela najczęściej po ukończeniu działu programowego,
 • zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

Niesamodzielna praca podczas prac pisemnych (tj. ściąganie, podpowiadanie) jest niedopuszczalna. Korzystanie ze ściąg i podpowiedzi będzie traktowane, jako brak dostatecznej wiedzy i umiejętności. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia podczas pracy pisemnej oddaje on swoją pracę i otrzymuje ocenę niedostateczną. W przeciągu 1 tygodnia uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał obowiązujący na sprawdzianie.

 1. odpowiedzi ustne
 • obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,
 • nie muszą być zapowiadane,
 • zgłoszenie nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi nie będzie uwzględniane. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
  1. prace domowe
 • każda praca domowa powinna być odrobiona przez ucznia samodzielnie, zgodnie z poleceniem i w ustalonym terminie,
 • źle odrobioną pracę domową uczeń ma obowiązek poprawić samodzielnie lub z pomocą nauczyciela,
 • praca domowa może być sprawdzona i oceniona w każdej chwili,
 • w przypadku stwierdzenia braku pracy domowej, która nie była wcześniej zgłoszona nauczycielowi, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku, gdy uczeń przed lekcją zgłosi nauczycielowi, iż nie umiał rozwiązać zadań domowych, wykonuje je pod opieką nauczyciela w terminie uzgodnionym z nauczycielem,
 • nieuzupełnienie zaległej pracy domowej w wyznaczonym terminie powoduje otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej,
 • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń również wtedy, gdy podczas sprawdzania zeszytu zostanie stwierdzony brak minimum 2 prac domowych. Ocena ta nie jest brana pod uwagę przy ocenie za zeszyt,
 • otrzymanie oceny niedostatecznej nie zwalnia ucznia z obowiązku odrobienia zaległej pracy domowej;
  1. praca i aktywność na lekcji
 • zebranie pięciu znaków „+” daje ocenę bardzo dobrą,
 • zebranie pięciu znaków „-” daje ocenę niedostateczną;
  1. zeszyt przedmiotowy prowadzony przez ucznia
 • uczeń zobowiązany jest do systematycznego i starannego prowadzenia zeszytu,
 • każdy temat powinien być oznaczony datą,
 • wszelkie braki spowodowane nieobecnością ucznia lub niemożliwością pisania powinny być uzupełnione jak najszybciej,
  1. wyniki pracy grupowej,
  2. prace dodatkowe (dotyczące osób chętnych)
 • uczeń może otrzymać ocenę za samodzielne przygotowane prace dodatkowe, podjęte z własnej inicjatywy lub na prośbę/polecenie nauczyciela,
 • przy ocenie brane są pod uwagę:
 • wartość merytoryczna,
 • samodzielność wykonania,
 • pomysł,
 • estetyka wykonania,
 • sposób zaprezentowania;
  1. aktywność poza lekcjami udział w konkursach, akcjach charytatywnych, itd.).
 1. Nieprzygotowanie do lekcji.
  1. za nieprzygotowanie traktuje się:
 • brak pracy domowej,
 • brak zeszytu przedmiotowego,
 • brak przygotowania do odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji;
  1. nieprzygotowanie uczeń zgłasza bezpośrednio po wejściu do klasy po uprzednim podniesieniu ręki,
  2. nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym zapisując datę zaistniałego zdarzenia, natomiast uczeń zapisuje datę zgłoszenia nieprzygotowania na ostatniej stronie w zeszycie przedmiotowym,
  3. nieprzygotowania nie można zgłaszać, gdy:
 • wcześniej zapowiedziana została kartkówka, powtórzenie wiadomości, klasówka,
 • mija termin wykonania zadanej pracy;
  1. w ciągu jednego semestru w klasie VII i VIII uczeń ma prawo do wykorzystania trzech zgłoszeń o nieprzygotowaniu się do lekcji,
  2. każde kolejne nieprzygotowanie powoduje otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej,
  3. niewykorzystane nieprzygotowania w trakcie jednego semestru nie przechodzą na semestr następny.
 1. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
 3. Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika papierowego i elektronicznego .
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne praceswoich dzieci:
  1. bezpośrednio po sprawdzeniu pracy pisemnej (prace przekazywane przez uczniów do wglądu);
  2. na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczyciela przedmiotu;
  3. na zebraniach ogólnych;
  4. podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;
  5. w czasie dni otwartych.
 5. Uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych. Informacja ta polega na:
 • informacji ustnej,
 • wpisach do zeszytu przedmiotowego,
 • wpisach do dziennika papierowego i elektronicznego
 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną:
 • oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do uzupełnienia braków.
 • wszystkie oceny ze sprawdzianów uzasadniane są przez nauczyciela pisemnie w formie dołączonego komentarza, w którym są wskazane:

– opanowane umiejętności,

– częściowo opanowane umiejętności

– nieopanowane umiejętności.

Informacja ta przekazywana jest rodzicom przez uczniów w postaci metryczki do testu. Podpisana przez rodziców zostaje wklejona do zeszytu przedmiotowego przez ucznia.

 1. W ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym w klasach VII-VIII obowiązuje następująca skala ocen i ich skróty:
 • 6 – celujący /cel/
 • 5 – bardzo dobry /bdb/
 • 4 – dobry /db/
 • 3 – dostateczny /dst/
 • 2 – dopuszczający /dop/
 • 1 – niedostateczny /ndst/
 1. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „ –” przy ocenie.
 2. Dopuszcza się stosowanie skrótu w dzienniku: np. – nieprzygotowany, nb. – nieobecny.
 3. Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, podręcznika, przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę pracy ucznia wyłącznie w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.
 4. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia ucznia.
 5. Obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:
 • nauczyciel ustala termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości,
 • sprawdzian zwykle będzie trwał 1 godzinę lekcyjną (czasem krócej), a kartkówka do 20 minut,
 • uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania
 • nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie, ocenę i recenzję sprawdzianu,
 • nauczyciel omawia i poprawia błędy uczniów na sprawdzianie wspólnie z uczniami na zajęciach edukacyjnych, a ocenę wpisuje do dziennika papierowego i elektronicznego,
 • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu musi wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi na sprawdzianie w formie ustalonej z nauczycielem,
 • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem do tygodnia od powrotu do szkoły, gdy powodem był dłuższy pobyt w szpitalu do dwóch tygodnie od powrotu do szkoły,
 • uczeń może poprawić raz każdą ocenę ze sprawdzianów,
 • uczeń nie może poprawiać ocen otrzymanych z kartkówek, odpowiedzi ustnych oraz z innych form oceniania ucznia,
 • poprawa powinna odbyć się w ciągu tygodnia od oddania i omówienia pracy w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem,
 • ocena otrzymana za poprawianą pracę pisemną wpisana jest jako kolejna do dziennika papierowego i elektronicznego, a do wystawienia oceny na semestr obie oceny (otrzymana za pierwszym razem oraz poprawiona) są brane pod uwagę (obie oceny są równorzędnie ważne),
 • prace pisemne przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 1. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
 • poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny
 • 30%-49% – dopuszczający
 • 50%-74% – dostateczny
 • 75%-89% – dobry
 • 90%- 95% – bardzo dobry
 • 96%-100% – celujący.
 1. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
 • poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny
 • 20%-39% – dopuszczający
 • 40%-54% – dostateczny
 • 55%-70% – dobry
 • 71%- 90% – bardzo dobry
 • 91%-100% – celujący.
 1. Nie ocenia się ucznia:
  1. w klasach VII – VIII w pierwszym tygodniu września,
  2. do trzech dni po usprawiedliwionej nieobecności w szkole (min. tygodniowej),
  3. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 2. W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań – ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi:
 • stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach nietypowych,
  2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
  3. uzyskał tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
  4. osiąga sukcesy w różnych konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych,
  5. posiada wiadomości wykraczające poza treści podstawy programowej.
 • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
  2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 • stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej przedmiotu,
  2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
  2. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
  1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),
  2. rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności;
 • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
  1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych),
  2. nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 1. Należy dostosować wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci mają prawo do:
 • wydłużonego czasu pracy,
 • obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych,
 • mniejszej ilości zadań,
 • indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy,
 • innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań testowych i zadań otwartych,
 • dostosowanie warunków i form pracy podczas pisania prac pisemnych.
 1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec zajęć edukacyjnych w danej klasie.
 2. Ocena wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z obu okresów.
 3. Ocena semestralna wynika z ocen bieżących, ale nie jest średnią ocen cząstkowych.
 4. Oceny klasyfikacyjne z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących.
 5. W klasach integracyjnych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego, współorganizującego kształcenie integracyjne.
 6. Szkolne wyniki klasyfikacji (śródrocznej i rocznej) zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Opracował nauczyciel fizyki SP47 w Białymstoku, wrzesień 2018r.