Wymagania edukacyjne – TECHNIKA – klasa 4

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne – Technika – klasa 4

Temat Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

W pracowni technicznej ·         wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej

·         przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy

·         przestrzega regulaminu pracowni technicznej
Bezpieczeństwo przede wszystkim ·         wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole

·         omawia procedurę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

·         analizuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole

·         wyjaśnia znaczenia znaków bezpieczeństwa (piktogramów)

Na drodze ·         wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt

·         odczytuje informacje przedstawione na znakach drogowych i stosuje się do nich w praktyce

·         wylicza elementy budowy drogi

·         opisuje różne rodzaje dróg

To takie proste! – Pan Stop ·         prawidłowo organizuje miejsce pracy

·         wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

·         dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·         wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty

·         właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru (PP)

·         posługuje się narzędziami do obróbki papieru zgodnie z ich przeznaczeniem (PP)

·         formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

Piechotą po mieście ·         opisuje prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji

·         przedstawia zasadę działania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych

·         ocenia bezpieczeństwo pieszego w różnych sytuacjach na przejściach przez jezdnię i wskazuje możliwe zagrożenia

·         analizuje prawa i obowiązki pieszych

·         omawia znaczenie wybranych znaków dotyczących pieszych

·         formułuje reguły bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

·         przewiduje skutki związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych

Pieszy poza miastem ·         opisuje prawidłowy sposób poruszania się po drogach w obszarze niezabudowanym ·         wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym

·         ocenia, z jakimi zagrożeniami na drodze mogą zetknąć się piesi w obszarze niezabudowanym

·         omawia znaczenie odblasków

·         określa, na jakich częściach ubrania pieszego najlepiej umieścić odblaski, aby był on widoczny na drodze po zmroku

·         projektuje element odblaskowy dla swoich rówieśników

·          uzasadnia konieczność noszenia odblasków

Wypadki na drogach ·         wymienia najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych

·         ustala, jak należy zachować się w określonych sytuacjach na drodze, aby nie doszło do wypadku

·         wymienia numery telefonów alarmowych

·         wyjaśnia, jak prawidłowo wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku

·         udziela pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku

·         omawia zasady przechodzenia przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór oraz przez torowisko tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji
Rowerem w świat

 

·         wymienia warunki niezbędne do zdobycia karty rowerowej

·         opisuje właściwy sposób ruszania rowerem z miejsca

·         rozróżnia typy rowerów
Rowerowy elementarz ·         wymienia nazwy elementów obowiązkowego wyposażenia roweru ·         wyjaśnia zasady działania i funkcje poszczególnych układów w rowerze

·         omawia zastosowanie przerzutek

·         określa, które elementy należą do dodatkowego wyposażenia roweru

Aby rower służył dłużej… ·         opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy

·         omawia sposoby konserwacji poszczególnych elementów roweru

·         określa, od czego zależy częstotliwość przeprowadzania konserwacji roweru i jak wpływa ona na bezpieczeństwo podczas jazdy

·         wyjaśnia, jak regulować poszczególne układy konstrukcji roweru

·         wyjaśnia, jak załatać dziurawą dętkę
Bezpieczna droga ze znakami ·         rozróżnia poszczególne rodzaje znaków drogowych

·         wyjaśnia, o czym informują określone znaki

Którędy bezpieczniej? ·         omawia sposób poruszania się rowerzysty po chodniku i jezdni

·         opisuje, w jaki sposób powinni zachować się uczestnicy ruchu sytuacjach na drodze

·         wyjaśnia zasady pierwszeństwa obowiązujące na drogach dla rowerów

·         wymienia sytuacje, w których rowerzysta może korzystać z chodnika i jezdni

To takie proste! – Model znaku drogowego ·         planuje pracę i kolejność czynności technologicznych

·         prawidłowo organizuje stanowisko pracy

·         wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

·         wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty

·         samodzielnie realizuje zaplanowany wytwór techniczny

·         dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·         zna zasady BHP na stanowisku pracy

·         właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru

·         posługuje się narzędziami do obróbki papieru zgodnie z ich przeznaczeniem

·         formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

Manewry na drodze ·         wymienia kolejne czynności rowerzysty włączającego się do ruchu

·         omawia właściwy sposób wykonywania skrętu w lewo oraz w prawo na skrzyżowaniu na jezdni jedno- i dwukierunkowej

·         prawidłowo wykonuje manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania

Rowerem przez skrzyżowanie ·         określa, w jaki sposób kierowany jest ruch na skrzyżowaniu

·         wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem

·         podaje zasady pierwszeństwa pojazdów na różnych skrzyżowaniach

·         przedstawia kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego typu

·         prezentuje, jak powinien się zachować rowerzysta w określonych sytuacjach na skrzyżowaniu
Bezpieczeństwo rowerzysty ·         podaje zasady zapewniające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze

·         opisuje sposób zachowania rowerzysty w określonych sytuacjach drogowych

·         wymienia nazwy czynności będących najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem rowerzystów

·         wylicza nazwy elementów wyposażenia rowerzysty zwiększających jego bezpieczeństwo na drodze

Jak dbać o Ziemię? ·         wyjaśnia terminy: recykling, segregacja opadów, surowce organiczne, surowce wtórne

·         omawia, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do dbania o środowisko naturalne i racjonalnie gospodarować materiałami

·         określa rolę segregacji odpadów

·         prawidłowo segreguje odpady

·         wyjaśnia, jak postępować z wytworami techniki, szczególnie zużytymi

·         wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów

·         planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających w domu (PP)

·         omawia sposoby zagospodarowania odpadów

W podróży ·         formułuje zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej

·         podaje znaczenie piktogramów

·         analizuje rozkład jazdy

·         na podstawie rozkładu jazdy wybiera najdogodniejsze połączenia między miejscowościami

·         planuje cel wycieczki i dobiera najlepszy środek transportu, korzystając z rozkładu jazdy

Piesza wycieczka ·         odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na kąpieliskach

·         samodzielnie i w racjonalny sposób pakuje plecak

·         wyznacza trasę pieszej wycieczki

·         wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy i prezentuje występujące na tym obszarze atrakcje turystyczne

 

  • Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości w pełni spełniają zakres wymagań ponadpodstawowych i stosuje je w działaniach praktycznych, wzorowo organizuje miejsce pracy, jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy, bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyborami w czasie działań praktycznych.
  • Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają zakres wymagań podstawowych i stosuje je w działaniach praktycznych, organizuje miejsce pracy, jest zawsze przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy, bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyborami w czasie działań praktycznych.
  • Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają zakres wymagań podstawowych, lecz nie zawsze potrafi samodzielnie zastosować je w działaniach praktycznych, jest umiarkowanie aktywny na zajęciach lekcyjnych.
  • Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości spełniają w połowie zakres wymagań podstawowych, wymaga stałej kontroli nauczyciela przy wykonywaniu zadań praktycznych, jest mało aktywny na zajęciach lekcyjnych.
  • Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, którego wiadomości obejmują przynajmniej treści najłatwiejsze, niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności praktycznych, wymaga stałej kontroli nauczyciela przy wykonywaniu zadań praktycznych, jest nieaktywny na zajęciach lekcyjnych, często nieprzygotowany do lekcji.
  • Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej.

 

Opracowanie – Wojciech Szymoniak