Wymagania edukacyjne – MUZYKA kl. 5

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z przedmiotu MUZYKA w klasie V

Ocena niedostateczna:

• Nie posiada żadnej wiedzy z przedmiotu

Ocena dopuszczająca:

Korzystając z pomocy nauczyciela, uczeń:

• Wskazuje miejsca związane z kulturą muzyczną

• Rozróżnia przyrządy pomocne w pracy muzyka ( kamerton, metronom, mikrofon)

• Potrafi zapisać podstawowe znaki stosowane w notacji muzycznej

• Wymienia nazwy dźwięków ( solmizacyjne i literowe)

• Wskazuje elementy utworu muzycznego ( rytm, metrum, melodię)

• Potrafi wytłumaczyć pojęcie kultury ludowej

• Wymienia tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy

• Wymienia instrumenty strunowe i dęte

• Wymienia najwybitniejszych kompozytorów muzyki polskiej i światowej

• Odtwarza słowa poznanych na lekcjach piosenek

• Wykonuje ćwiczenia oraz uczestniczy w zabawach muzycznych

• Podejmuje próby gry prostych melodii na instrumentach ( flecie, dzwonkach chromatycznych lub innych)

Ocena dostateczna

Uczeń:

• Wyjaśnia zastosowanie kamertonu. metronomu i mikrofonu

• Rozróżnia znaki stosowane w notacji muzycznej i określa ich funkcje

• Wymienia wartości rytmiczne

• Prawidłowo określa położenie nut na pięciolinii

• Potrafi wytłumaczyć role poszczególnych elementów utworu muzycznego ( rytmu, metrum i melodii)

• Dostrzega związek miedzy kierunkami melodii a położeniem na pięciolinii

• Podaje podstawowe schematy taktowania

• Wyjaśnia znaczenie dynamiki i tempa w utworze muzycznym

• Wymienia podstawowe oznaczenia tempa i artykulacji oraz znaki dynamiczne

• Wymienia elementy budowy dzieła muzycznego

• Wyjaśnia pojęcie: muzyka jednogłosowa i wielogłosowa

• Podaje różnice między twórczością ludowa i stylizacją

• Wymienia wybrane formy muzyczne- pieśń, balet, opera

• Potrafi wymienić elementy folkloru oraz polskie regiony folklorystyczne

• Wyjaśnia znaczenie niektórych tradycji i symboli związanych ze Świętami Bożego narodzenia i Wielkanocy

• Charakteryzuje polskie tańce narodowe

• Wyjaśnia jak powstaje głos

• Odtwarza słowa i melodie poznanych na lekcjach piosenek

• Potrafi zagrać proste melodie na instrumentach ( flecie, dzwonkach chromatycznych)

• Współpracuje w grupie

 Ocena dobra

Uczeń:

• Potrafi scharakteryzować różne gatunki muzyki

• Wykorzystuje w praktyce przyrządy ułatwiające muzykowanie

• Posługuje się podstawowymi znakami stosowanymi w notacji muzycznej

• Rozróżnia podstawowe wartości rytmiczne

• Potrafi zapisać symbole graficzne poznanych wartości rytmicznych

• Wykonuje wybrane schematy taktowania

• Rozróżnia kierunek i zmiany kształtu linii melodycznej

• Wyjaśnia pojęcie: muzyka ilustracyjna i programowa

• Rozpoznaje zmiany tempa i dynamiki w trakcie słuchania utworów

• Opisuje wybrane instrumenty dęte i strunowe

• Potrafi scharakteryzować i opisać zespoły wokalne

• Podaje różne rodzaje głosów ludzkich

• Wykorzystuje oznaczenia tempa, dynamiki i artykulacji działaniach muzycznych

• Wyjaśnia pojęcia: interwał, cały ton, półton, akord

• Charakteryzuje różne formy muzyczne ( pieśń, balet, rondo, wariację, operę)

• Wskazuje odmienności kulturowe na przykładzie wybranych regionów świata

• Opisuje wybrane instrumenty strunowe i dęte

• Wyjaśnia zasady prawidłowej emisji głosu

• Potrafi wymienić twórców i animatorów kultury muzycznej swojej miejscowości

• Chętnie śpiewa i gra na instrumentach, wykorzystując zdobyta wiedzę muzyczną

• Wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń i zabaw muzycznych

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

• dyskutuje na temat różnorodności gatunków muzyki

• wyjaśnia pojęcie muzyki absolutnej

• swobodnie posługuje się notacja muzyczną

• odtwarza kształt linii melodycznej na podstawie zapisu nutowego

• analizuje utwory pod względem dynamiki, tempa i artykulacji

• dostrzega bogactwo możliwości twórczych związanych ze zmianami kierunku melodii

• potrafi zastosować w działalności muzycznej poznane wartości rytmiczne

• stosuje w praktyce znaki chromatyczne

• potrafi budować akordy i gamy

• analizuje budowę okresową prostych utworów

• potrafi samodzielnie utworzyć rondo rytmiczne lub melodyczne

• uzasadnia potrzebę znajomości kultury ludowej własnego kraju

• potrafi ocenić zasługi etnografów dla kultury narodowej

• dyskutuje na temat konsekwencji różnorodności kulturowej świata

• potrafi odtworzyć rytmy polskich tańców narodowych

• potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji ( biblioteki, internetu, zbiorów własnych) w celi uzyskania określonych wiadomości

• chętnie bierze udział w różnorodnych działaniach muzycznych na terenie szkoły i w ramach środowiska lokalnego

• uczestniczy w koncertach i przedstawieniach muzycznych

• potrafi stworzyć własny akompaniament do wybranej piosenki

Ocena celująca

Uczeń:

• potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej

• wykazuje szczególne zainteresowanie wykazuje szczegółowe zainteresowanie muzyką

• orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie ( konkursy, festiwale, premiery)

• potrafi uzasadnić swoje upodobania muzyczne

• gromadzi dodatkowe wiadomości związane z muzyką

• wykorzystuje zdobyta wiedzę w szkolnym chórze

• aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły

• samodzielnie tworzy ilustracje ruchowe do piosenek