Wymagania edukacyjne – MUZYKA kl. 7

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VII
„Lekcja muzyki”- WYD.: NOWA ERA

Wymagania  na stopień CELUJĄCY:
Oceną tę może otrzymać uczeń, który jest zawsze aktywny, twórczy, stale poszukujący, przewyższający pomysłowością i wiedzą , która wykracza poza program nauczania innych uczniów. Jego praca na lekcjach charakteryzuje się indywidualizmem. Cechuje go twórczy niepokój, dociekliwość, inicjatywa, wiedza. Stopień ten może również otrzymać uczeń, który spełnia wymogi odpowiadające wymaganiom  na stopień bardzo dobry, ale aktywnie uczestniczy w artystycznym życiu szkoły.
Wymagania  na stopień BARDZO DOBRY:
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który jest zawsze przygotowany do lekcji. Chętnie pracuje, stara się uzyskać jak najlepszy efekt. Cechuje go pilność, zaangażowanie, staranie o zdobycie wiedzy i własny rozwój. Posiada i potrafi wykorzystać w dowolnym momencie wiedzę z zakresu programu
nauczania.
Wymagania na stopień DOBRY:
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który z reguły jest przygotowany do lekcji .
Nie zawsze posiada wystarczającą wiedzę na wykonanie określonego zadania. Niechętnie poszukuje nowych rozwiązań określonego zadania.Cechuje go poprzestawanie tylko na dobrym efekcie starań. Od czasu do czasu wykazuje inicjatywę i pomysłowość
Wymagania na stopień DOSTATECZNY:
Stopień ten otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę nieusystematyzowaną, niechętnie objawia aktywność, wkłada przy tym minimum wysiłku.
Zadowala go fakt wykonania pracy a nie jej jakość. Nie dba o swój rozwój i nie dąży do pogłębiania i usystematyzowania wiedzy.
Wymagania  na stopień DOPUSZCZAJĄCY:
Stopień ten otrzymuje uczeń, który w niewielkim stopniu posiadł wiedzę z programu nauczania. Jest nieaktywny i niesystematyczny, rzadko wykazuje ochotę do pracy.
Wymagań koniecznych nie spełnia uczeń, który nie jest zaangażowany na lekcjach (mimo wysiłku i starań nauczyciela). Wykazuję zupełne lekceważenie wobec swojego rozwoju i przedmiotu.
Wymagania  na stopień NIEDOSTATECZNY

Nie posiada żadnej wiedzy z przedmiotu.