Wymagania edukacyjne – MUZYKA kl. 6

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VI
„I GRA MUZYKA”- WYD.: NOWA ERA

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • ma negatywny stosunek do przedmiotu,
 • posiada bardzo duże braki z zakresu ustalonych podstawowych wymagań edukacyjnych, dotyczących wiadomości i umiejętności w klasie szóstej,
 • mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać nawet najprostszych poleceń wynikających z programu klasy szóstej,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.
 • WYMAGANIA KONIECZNE – STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY:Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń , który:
 • uczęszcza na zajęcia,
 • sporadycznie pracuje,
 • prowadzi zeszyt przedmiotowy,
 • jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste ćwiczenia,
 • potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie,
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie,
 • odrabia prace domowe,

WYMAGANIA PODSTAWOWE – STOPIEŃ DOSTATECZNY:
Uczeń opanował treści konieczne oraz:

 • w śpiewie popełnia dużo błędów (głównie intonacyjnych),
 • potrafi zaśpiewać trzy samodzielnie wybrane piosenki z podręcznika kl. VI,
 • popełnia błędy rytmiczne i melodyczne w grze na instrumencie,
 • zna niektóre elementy muzyki i terminy muzyczne, ale nie potrafi ich zastosować,
  z pomocą nauczyciela określa charakterystyczne cechy słuchanych utworów,
 • zeszyt przedmiotowy prowadzi niestarannie.

WYMAGANIA ROZRZERZAJĄCE – STOPIEŃ DOBRY:

Uczeń dobrze zna poprzednie wymagania oraz:

 • opanował w stopniu dobrym pieśni, piosenki i wiadomości określone programem,
  potrafi zastosować wiedzę do różnych zadań muzycznych (nuty na pięciolinii, wartości nut),
 • dość systematyczne przygotowuje się do lekcji, prowadzi zeszyt przedmiotowy,
  zna pojęcia muzyczne, epoki w muzyce i kompozytorów, instrumenty dęte i ogólnie grające w orkiestrze,
 • śpiewa piosenki na pamięć i częściowo z tekstem,
 • umie wymienić rodzaje chórów.

WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE – STOPIEŃ BARDZO DOBRY:

Uczeń rozrzerza poprzednie kryteria następująco:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przedmiotu,
 • śpiewa solo pieśni i piosenki poprawnie pod względem rytmicznym i melodycznym z odpowiednią postawą śpiewaczą opanowane na pamięć z własną interpretacją ruchową lub akompaniamentem perkusyjnym,
 • zna wiadomości o kompozytorach m.in.: J. S. Bach, I. J.Paderewski ,St.Moniuszko, W. Lutosławski,
 • zna, rozróżnia i wskazuje różnicę w instrumentach dętych drewnianych i blaszanych,
 • posługuje się zapisem nutowym na pięciolinii używając znaków chromatycznych, grupuje wartości nut w taktach w różnym metrum,
 • zna epoki i formy muzyczne, głosy ludzkie, chóry, dyrygentów, skład i rozmieszczenie instrumentów w orkiestrze, czym jest rondo, zna różne pojęcia muzyczne (np. opera, libretto, operetka, musical, tańce dawniejsze i dzisiejsze, itp.),
 • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania różnych zadań muzycznych, wykorzystuje własne pomysły muzyczne w pracach twórczych i podczas słuchania utworów muzycznych,
 • solidnie prowadzi zeszyt i rozwiązuje zadania.

WYMAGANIA PONADPROGRAMOWE – STOPIEŃ CELUJĄCY:

Uczeń doskonale opanował treści programu klasy szóstej oraz:

 • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza materiał programowy,
 • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia poza lekcjami,
 • gra na instrumentach, samodzielnie tworzy piosenki (układa słowa, rytm ,melodię),
 • bierze udział w chórze szkolnym,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań wykraczających poza materiał programowy (zna kompozytorów i ich twórczość, rozpoznaje ich utwory, zna i potrafi zaśpiewać różne gamy muzyczne i piosenki przy własnym akompaniamencie),
 • ogólnie interesuje się muzyką uzupełniając wiadomości informacjami z innych źródeł.
 • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania różnych zadań muzycznych, wykorzystuje własne pomysły muzyczne w pracach twórczych i podczas słuchania utworów muzycznych,
 • solidnie prowadzi zeszyt i rozwiązuje zadania.