System Oceniania – Religia

Katecheza jest przedmiotem, który dotyka najistotniejszych płaszczyzn ludzkiego życia. Obejmuje różne sfery osobowości człowieka, zarówno duchową, intelektualną jak i moralną.

Na lekcji religii (podobnie jak na innych przedmiotach) uczniowie podlegają ocenie. Ocena z religii nie obejmuje indywidualnych relacji z Bogiem, ale elementy, które na te relacje wpływają. Nie ocenia się praktyk religijnych, ale kształtuje postawę zaangażowania w życie Kościoła. Podstawowe kryteria oceniania uczniów z religii, to: poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania.

W świetle prawa oświatowego, przy opracowywaniu wymagań edukacyjnych należy kierować się tylko dwoma wskazaniami, a mianowicie: wewnątrzszkolnym systemem oceniania (WSO) oraz uchwalonym przez Konferencję Episkopatu Polski Dyrektorium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce, gdzie czytamy: „Podstawą wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także aktywność, pilność i sumienność. Nie powinno się natomiast oceniać za udział w praktykach religijnych. Należy, bowiem przyjąć zasadę, obecną też w katechezie parafialnej przed 1990 rokiem, że życie religijne jest przedmiotem osądu sumienia dokonywanego wobec Boga” (PDK 83). Komisja Wychowania katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 1. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:
 • Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
 • Zainteresowanie przedmiotem.
 • Stosunek do przedmiotu.
 • Pilność i systematyczność.

 

 1. Skala ocen:

– zgodnie z ogólnoszkolnym systemem oceniania.

 

 1. Sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.
 • Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie oraz informowanie o nich uczniów i rodziców
 • Bieżące ocenianie śródroczne i końcowo roczne z wykorzystaniem ogólnoszkolnych narzędzi oceniania umiejętności, jakimi są:
 • testy nauczycielskie,
 • sprawdziany pisemne (przynajmniej jeden w każdym semestrze – oprócz klasy I i II),
 • kartkówki,
 • zeszyt, ćwiczenia lub karty pracy,
 • prace domowe (kontrolowane na bieżąco),
 • prace długoterminowe w klasach IV – VII,
 • odpowiedzi ustne,
 • aktywność (szczególne wypowiedzi na lekcji, „poszukiwanie” odpowiedzi),
 • prace twórcze wynikające z zainteresowań uczniów,
 • konkursy, olimpiady,
 • postawa (szacunek dla miejsc kultu religijnego, znaków religijnych i modlitwy; szacunek wobec drugiego człowieka).
 • za nieprzygotowanie się do lekcji, brak pracy domowej, zeszytu, itp. stosuje się znaki ”-„ , cztery „minusy” skutkują oceną niedostateczną
 • za aktywność na zajęciach dodatkowo stosuje się znaki”+”, pięć „plusów” skutkuje oceną celującą.

 

 1. Zasady organizowania i oceniania prac pisemnych
 2. a) Praca klasowa jest formą sprawdzenia wiedzy z wyznaczonej partii materiału i trwa 1 godzinę lekcyjną.

– o terminie pracy klasowej nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem;

– pracę klasową poprzedza lekcja utrwalająca;

– uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania;

– punkty uzyskane z prac klasowych przeliczane są na stopnie według skali:

100 % – 96 % – celujący

95 % – 90 % – bardzo dobry

89 % – 75 % – dobry

74 % – 50 % – dostateczny

49 % – 30 % – dopuszczający

29 % – 0 % – niedostateczny

– po przeprowadzeniu sprawdzianu/testu nauczyciel przeprowadza lekcję, na której omawia sprawdzian, a uczniowie dokonują pisemnej poprawy źle wykonanych zadań;

– jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu nauczyciel zapisuje w dzienniku „nb”, a po napisaniu obok stawiana jest ocena ze sprawdzianu/testu.

– jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu lub pracy klasowej powinien wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w sprawdzianie lub pracy klasowej w formie i terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.

– Prace przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

 1. b) Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

19% – 0 – niedostateczny

20% – 39%- dopuszczający

40% – 54%- dostateczny

55% – 70%- dobry

71% – 89%- bardzo dobry

90% – 100%- celujący

 1. c) Kartkówka obejmuje treści edukacyjne i umiejętności z 1- 3 ostatnich tematów lekcji.

– trwa 10 – 20 minut;

– nie musi być zapowiadana;

– punkty uzyskane z kartkówek przeliczane są na stopnie według skali:

100 % – 91 % – bardzo dobry

90 % – 75 % – dobry

74 % – 50 % – dostateczny

49 % – 30 % – dopuszczający

29 % – 0 % – niedostateczny

W przypadku gdy kartkówka zawiera zadanie o podwyższonym stopniu trudności za 100% – stopień celujący.

 1. Warunki oceny semestralnej i rocznej.
 • Ocena semestralna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią arytmetyczną.
 • W ciągu semestru nauczyciel wystawia co najmniej 2 oceny cząstkowe,
 • Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności w zakresie treści nauczania wprowadzanych na zajęciach ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań, tzn. ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi.
 • Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie, zgodnie z wewnątrz szkolnymi kryteriami oceniania oraz przyjętym w planie dydaktycznym nauczyciela harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.
 • Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe zawarte są w realizowanym programie nauczania:

Religia katolicka:

klasa ‘0” „Kocham dobrego Boga” AZ-0-04/3

Klasy I – III „W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/12

Klasy IV – VI „Odkrywamy tajemnice Bożego świata” nr AZ-2-02/12

Klasy VII –VIII „ Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin” nr AZ-3-01/13

Religia prawosławna:  

„Podstawa programowa i program nauczania religii prawosławnej”  –Warszawska Metropolia Prawosławna, Uchwała Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Klasa „0”  nr PAKP-R4-323/12

Klasy I – VIII   nr PAKP-R8-334/17

 

 • Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe stosuje się dostosowania wymagań edukacyjnych oraz form i metod pracy w zależności od indywidualnych potrzeb oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu, opinii lub od lekarza..

Uczniowie ci mają prawo do:

– wydłużonego czasu pracy;

– obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych (patrz p.4 b)

– indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy;

– innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań testowych;

– dostosowanie sprawdzianów i testów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia wskazanych przez PP-P i poradnie specjalistyczne,

 • Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców (opiekunów prawnych)
 1. Kryteria ocen:

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, nauczyciel może wziąć pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 1. a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,
 2. b) odmawia wszelkiej współpracy,
 3. c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.
 • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:
 1. w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
 2. wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.
 • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:
 1. opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
 2. uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:
 1. opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
 2. ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
 3. aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.
 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:
 1. opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
 2. wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
 3. wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.
 • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 1. a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 2. b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
 3. c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 4. Warunki poprawy wyników:
 5. Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny ze:

– sprawdzianu (testu) na podsumowanie działu

– kartkówki obejmującej minimum 3 ostatnie tematy

 1. Poprawa odbywa się jeden raz w przeciągu 2 tygodni, w terminie ustalonym przez nauczyciela. Obie oceny są równorzędnie ważne.
 2. Nie poprawiamy ocen z innych form aktywności
 3. Informowanie rodziców i uczniów o słabych i mocnych stronach:
 4. Ocenę z odpowiedzi ustnej i krótkiej formy pisemnej (kartkówka) nauczyciel uzasadnia ustnie, omawia przy klasie wskazując, co uczeń opanował, a co mu nie wychodzi  i jak nad tym popracować.
 5. Do pracy klasowej na podsumowanie działu nauczyciel dołącza krótką recenzję wskazującą mocne i słabe strony ucznia i jak pokonać trudności.
 6. Prace pisemne uczeń otrzymuje do pokazania rodzicom w celu zapoznania się jej treścią potwierdzając to podpisem.
 7. Ocena na zakończenie semestru i koniec roku nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA dla KLAS I – III

 PRZEDMIOT

OCENY

OCENA
celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna
1. Modlitwy, pieśni · dokładna znajomość tekstu, melodii, samodzielność i piękno wykonania · dokładna znajomość tekstu, melodii · dobra znajomość tekstu, melodii · niezbyt dokładna znajomość tekstu · fragmentaryczna znajomość tekstu · brak jakiejkolwiek znajomości tekstu
2. Ćwiczenia w podręczniku · wykonane wszystkie zadania· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony· wszystkie zadania

 

· zapis staranny· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów) · ćwiczenia czytelne· braki w zadaniach (do 40% tematów) · pismo niestaranne· liczne luki w zapisach (do 70% tematów) · brak podręcznika
3. Prace domowe · staranne wykonanie· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu· niezbyt twórcze · powiązane z tematem· niestaranne · widać próby wykonania pracy· na temat · praca nie na temat· brak rzeczowości w pracy

· brak pracy

4. Odpowiedzi ustne

 

· wiadomości zawarte w podręczniku uzupełnione wiedzą spoza programu· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych · wyuczone na pamięć wiadomości· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzajace

· słabe wiązanie faktów i wiadomości· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

· brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych
5. Aktywność · uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie · uczeń zawsze przygotowany do lekcji· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy · mało aktywny na lekcjach · niechętny udział w lekcji · lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary
6. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne · wiele razy pomaga w różnych pracach· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania· przejawia postawę apostolską · niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA dla KLAS IV – VIII

 PRZEDMIOT

OCENY

OCENA
celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna
1. Cytaty z Pisma Świętego.

Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość cytatu wraz ze znajomością źródła (np. Ewangelia św. Mateusza) · dokładna znajomość cytatów z lekcji · przytoczenie sensu cytatu własnymi słowami · niezbyt dokładna znajomość sensu cytatu · skojarzenia z treścią cytatu · brak jakiejkolwiek znajomości cytatów
2. Zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń) · wszystkie tematy· zapisy

· prace domowe

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony· wszystkie tematy i notatki

· prace domowe

· zeszyt staranny· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów) · zeszyt czytelny· braki notatek, prac domowych (do 40% tematów) · pismo niestaranne· liczne luki w zapisach (do 70% tematów) · brak zeszytu
3. Prace domowe · staranne wykonanie· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu· niezbyt twórcze · powiązane z tematem· niestaranne · widać próby wykonania pracy· na temat · praca nie na temat· brak rzeczowości w pracy

· brak pracy

4. Testy i sprawdziany · wszystkie polecenia wykonane poprawnie· rozwiązane też zadanie dodatkowe · 75% spełnionych wymagań podstawowych (łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, niezbędne)· 75% spełnionych wymagań rozszerzających (bardzo trudne i trudne, teoretyczne, naukowe) · 75% zadań podstawowych· 50% wymagań

· rozszerzających

· 75% wiedzy z zakresu wymagań podstawowych (bardzo łatwe i łatwe, niezbędne w dalszej edukacji) · 50% wiedzy  z zakresu wymagań podstawowych ·  poniżej 30% odpowiedzi dotyczących wiedzy podstawowej
5. Odpowiedzi ustne

 

· wiadomości zawarte w podręczniku i zeszycie uzupełnione wiedzą spoza programu· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika i zeszytu prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych · wyuczone na pamięć wiadomości· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzajace

· słabe wiązanie faktów i wiadomości· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

· brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych
6. Aktywność · uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie · uczeń zawsze przygotowany do lekcji· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy · mało aktywny na lekcjach · niechętny udział w lekcji · lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary
7. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne · wiele razy pomaga w różnych pracach· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· reprezentuje szkołę (parafię) w konkursie przedmiotowym (olimpiadzie)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania· przejawia postawę apostolską · niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych