System oceniania – Chemia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, obowiązująca podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, SSO;

 1. Nauczanie chemii odbywa się zgodnie z programem edukacyjnym „Program nauczania chemii w szkole podstawowej” autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin, zgodnych z obowiązującymi podstawami programowymi.
 2. Program realizowany jest tygodniowo w kolejnych klasach w ciągu: w kl. VII – 2 godz./tyg., w kl. VIII – 2 godz./tyg.
 3. Przedmiotowy system oceniania z chemii ma na celu:
  • kształtowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych działaniach,
  • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
  • motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  • dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), także nauczycielom i dyrektorowi szkoły informacji o efektywności procesu nauczania i uczenia się, wkładzie pracy uczniów nad własnym rozwojem oraz o postępach uczniów w nauce,
  • umożliwienie nauczycielom ustawicznego doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów w następujących obszarach: wiedza i jej stosowanie w praktyce, kształcone umiejętności oraz aktywność i zaangażowanie w praktyce.
 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów ma służyć monitorowaniu pracy ucznia, rozpoznawaniu poziomu umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości przyrodniczych w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania oraz formułowaniu oceny.
 6. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, specyficznych trudnościach w uczeniu się,
  • objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów w szkole.
 7. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
  • prace pisemne:
   • sprawdziany (klasówki) obejmują większą partię materiału określoną przez nauczyciela, najczęściej po ukończeniu działu programowego; sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem,
   • kartkówki dotyczące materiału z 2 – 3 ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane,
  • praca i aktywność na lekcji,
  • odpowiedzi ustne,
  • prace domowe,
  • wyniki pracy grupowej,
  • prace długoterminowe np., referaty, prezentacje multimedialne, plakaty,
  • aktywność poza lekcyjna np. osiągnięcia w konkursach chemicznych, aktywność na kółku chemicznym (np. rozwiązywanie zadań).
 8. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).
 9. Każdą ocenę z pisemnych i ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia wpisuje się do dziennika papierowego i elektronicznego.
 10. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
  • na najbliższym po sprawdzianie dyżurze, w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu,
  • na zebraniach ogólnych,
  • w czasie dni otwartych.
 12. Uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani o postępach edukacyjnych. Informacja ta polega na:
  • informacji ustnej,
  • wpisach do zeszytu przedmiotowego,
  • wpisach do dziennika papierowego i elektronicznego.
 13. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną:
  • oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz z kartkówek nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do uzupełnienia braków.
  • wszystkie oceny ze sprawdzianów uzasadniane są przez nauczyciela pisemnie w formie dołączonego komentarza, w którym są wskazane:
   • opanowane umiejętności,
   • częściowo opanowane umiejętności
   • nie opanowane umiejętności,
   • sposoby zniwelowania zaistniałych braków.
  • Informacja ta przekazywana jest rodzicom przez uczniów w postaci metryczki do testu. Podpisana przez rodziców z powrotem trafia do nauczyciela.
 14. W ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym w klasie VII obowiązuje następująca skala ocen i ich skróty:
  • 6 – celujący /cel/
  • 5 – bardzo dobry /bdb/
  • 4 – dobry /db/
  • 3 – dostateczny /dst/
  • 2 – dopuszczający /dop/
  • 1 – niedostateczny /ndst/
 15. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „ –” przy ocenie. Nauczyciel może te znaki stosować również jako sposób oceny pracy ucznia: zebranie trzech znaków „+” daje ocenę bardzo dobrą, zebranie trzech znaków „-”daje ocenę niedostateczną.
 16. Dopuszcza się stosowanie skrótu w dzienniku: np. – nieprzygotowany, nb. – nieobecny.
 17. Brak uczniowskiego wyposażenia (np. zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, przyborów, itp.) może wpłynąć na ocenę pracy ucznia wyłącznie w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia, a uniemożliwiających prowadzenie procesu nauczania i uczenia się.
 18. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia ucznia.
 19. Obowiązują następujące zasady przeprowadzania prac pisemnych:
  • nauczyciel ustala termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
  • sprawdzian poprzedza powtórzenie i utrwalenie wiadomości,
  • sprawdzian zwykle będzie trwał 1 godzinę lekcyjną (czasem krócej), a kartkówka do 20 minut,
  • uczniowie znają zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności oraz kryteria oceniania
  • nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie, ocenę i recenzję sprawdzianu,
  • nauczyciel omawia i poprawia błędy uczniów na sprawdzianie wspólnie z uczniami na zajęciach edukacyjnych, a ocenę wpisuje do dziennika papierowego i elektronicznego,
  • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu musi wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi na sprawdzianie w formie ustalonej z nauczycielem,
  • jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, powinien to zrobić w terminie ustalonym z nauczycielem do tygodnia od powrotu do szkoły, gdy powodem był dłuższy pobyt w szpitalu do dwóch tygodnie od powrotu do szkoły,
  • uczeń może poprawić raz każdą ocenę z prac pisemnych: ze sprawdzianów i kartkówek z trzech tematów,
  • poprawa powinna odbyć się w ciągu tygodnia od oddania i omówienia pracy w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem,
  • ocena otrzymana za poprawianą pracę pisemną wpisana jest jako kolejna do dziennika papierowego i elektronicznego, a do wystawienia oceny na semestr jest liczona druga – poprawiona ocena,
  • uczeń nie może poprawiać ocen z kartkówek z jednego tematu lekcji, odpowiedzi ustnych oraz z innych form oceniania ucznia,
  • prace pisemne przechowuje nauczyciel przedmiotu do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 20. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
  • poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny
  • 30%-49% – dopuszczający
  • 50%-74% – dostateczny
  • 75%-89% – dobry
  • 90%- 95% – bardzo dobry
  • 96%-100% – celujący.
 21. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
  • poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny
  • 20%-39% – dopuszczający
  • 40%-54% – dostateczny
  • 55%-70% – dobry
  • 71%- 90% – bardzo dobry
  • 91%-100% – celujący.
 22. Nie ocenia się ucznia:
  • w klasie VII w pierwszym tygodniu września,
  • do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (min. tygodniowej),
  • w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 23. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez negatywnych skutków. Zgłoszenie musi odbyć się przed rozpoczęciem lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym wpisując datę zaistnienia zdarzenia.
 24. W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań – ocenę wyższą może uzyskać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania związane z ocenami niższymi:
  • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
   • opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
   • stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
   • formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
   • proponuje rozwiązania nietypowe,
   • osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.
  • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
   • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,
   • stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
   • wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, internetu,
   • projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
   • biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności.
  • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,
   • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,
   • korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej,
   • bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
   • zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych,
   • samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.
  • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
   • opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia,
   • z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów,
   • z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne,
   • z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
   • z pomocą nauczyciela zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.
  • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
   • ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
   • z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
   • z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, zapisuje proste wzory i równania reakcji
  • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
   • nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
   • nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela
   • nie zna symboliki chemicznej
   • nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań chemicznych nawet z pomocą nauczyciela
 25. Należy dostosować wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe w zależności od indywidualnych potrzeb, oraz zaleceń poradni zawartych w orzeczeniu lub opinii. Uczniowie ci mają prawo do:
  • wydłużonego czasu pracy,
  • obniżonego progu punktacji w pracach pisemnych,
  • mniejszej ilości zadań,
  • indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie pisania pracy.
  • innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań testowych.
 26. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec zajęć edukacyjnych w danej klasie.
 27. Ocena wystawiana na koniec drugiego okresu jest oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia ucznia z obu okresów.
 28. Ocena semestralna wynika z ocen bieżących, ale nie jest średnią ocen cząstkowych.
 29. Oceny klasyfikacyjne z przedmiotu ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących.
 30. W klasach integracyjnych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego, współorganizującego kształcenie integracyjne.
 31. Szkolne wyniki klasyfikacji (śródrocznej i rocznej) zatwierdza Rada Pedagogiczna.

Opracował zespół nauczycieli przyrody SP47 w Białymstoku, wrzesień 2017r.