Miejski konkurs literacko-plastyczny pt. „Wiosno, wiosno, ach to ty”

Miejski Konkurs Literacko – Plastyczny
„Wiosno, wiosno, ach to ty”

 1. Organizator konkursu:

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku

 1. Cele:
  • pobudzanie kreatywności literackiej i plastycznej,
  • rozbudzanie wyobraźni,
  • rozwijanie umiejętności tworzenia utworów poetyckich i prozatorskich,
  • rozwijanie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – III
 3. Warunki konkursu:
  • każdy uczestnik powinien napisać utwór poetycki lub prozatorski i dołączyć do niego ilustrację, można też wykonać pracę w formie opowieści ilustrowanej (komiks),
  • technika prac plastycznych dowolna,
  • format pracy dowolny,
  • praca powinna posiadać z tyłu kartkę informacyjną : imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy
 4. Termin:
  Prace należy dostarczyć do 05.05.2017 do świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku.
 5. Jury będzie brać pod uwagę:
  • walory artystyczne,
  • poprawność stylistyczną,
  • zastosowane techniki,
  • estetykę wykonania pracy.
 6. Nagrodzeni uczestnicy będą poinformowani do dnia 09.05.2017
 7. Osoby odpowiedzialne:
  Ewa Stankiewicz, Wiesława Gajda, Urszula Falkowska

 

 

W związku z organizacją konkursu: ” Wiosno, wiosno, ach to ty” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

……………………………………………………
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

W związku z organizacją konkursu: ” Wiosno, wiosno, ach to ty” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są organizatorzy konkursu.

……………………………………………………
podpis nauczyciela opiekuna