II Konferencja „Mediacje w oświacie – wyzwania i perspektywy”

W piątek 17 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się II Konferencja pt. „Mediacje w oświacie – wyzwania i perspektywy”. Prelegenci skupili się na zagadnieniu mediacji rówieśniczych, które są elementem nowoczesnego doradztwa zawodowego w rozwoju kompetencji kluczowych.

Organizatorami tego wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku, Ośrodek Mediacyjno-Psychologiczny Szargiej & Małchowska, Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Konferencję rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku – pani Jolanta Emiljańczyk oraz zaproszeni goście, m. in.: Wojewoda Podlaski –  pan Jacek Brzozowski i Prezydent Miasta – pan Tadeusz Truskolaski, którzy objęli honorowym patronatem przedsięwzięcie. W swoich wystąpieniach zwrócili się do organizatorów z podziękowaniem za  rozpowszechnianie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz stworzenie młodzieży warunków do rozwoju kompetencji, które są niezbędne w dorosłym życiu. Głos zabrał też dyrektor Ośrodka Rozwoju edukacji pan Andrzej Suchenek oraz koordynator ds. mediacji sędzia Irena Opolska.

Pierwszy panel dotyczył idei mediacji w oświacie. Na wstępie konferencji odbyła się  debata, którą podjęli: pani Dorota Stawiarska – Prezes Fundacji „Nie Będziesz Szła Sama”, pani dr Agnieszka Zemke Górecka – Prezes Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej, pan Marcin Szargiej – mediator przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Moderatorem debaty była pani Sylwia Małachowska  – psycholog, mediator przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.

Drugi panel poruszał temat mediacji rówieśniczych oraz mediacyjnych umiejętności uczniów jako elementu sukcesu na rynku pracy, które są szansą rozwoju dla uczniów i nauczycieli. W tej części swoje wystąpienia wygłosili: pani Lucyna Małek-Adamiak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz pani Marta Koch-Kozioł – psycholog, główny specjalista w Wydziale Doradztwa Zawodowego ORE. Następnie dr Anna Karolina Duda-Machejek – nauczyciel akademicki na Uniwersytecie KEN w Krakowie przedstawiła wyniki badań dotyczące kształtowania kompetencji mediacyjnych uczniów. Nad mediacją rówieśniczą a mediacją w sprawach nieletnich pochylił się pan Rafał Gulko – adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku, specjalizacja w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego. Panel zakończyła pani wicedyrektor Beata Krzemińska – pedagog, doradca zawodowy, koordynator Szkolnego Klubu Mediatorów, mediator Ośrodka Mediacyjno-Psychologicznego Szargiej & Małachowska S.C., która skupiła się na umiejętnościach mediacyjnych uczniów jako punkcie wyjścia do nowoczesnego doradztwa zawodowego.

W przerwie kawowej prelegenci wymieniali się swoimi spostrzeżeniami, co do omawianych tematów. Dodatkowo goście mogli obejrzeć prace konkursowe z doradztwa zawodowego uczniów naszej szkoły pt. „Ścieżka sukcesu” – mój zawód przyszłości. Natomiast młodzież, która stawiła się na konferencję mogła skorzystać z warsztatów dotyczących rozwoju kompetencji miękkich przygotowanych przez opiekunki Szkolnego Klubu Mediatora przy SP 47 w Białymstoku: pani Katarzyny Madury – Gryko, pani Urszuli Sierkowskiej i pani Małgorzaty Nikonowicz-Łubko.

Trzeci panel rozpoczął pan Cezary Rogula – adwokat, wiceprezes Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Skupił się na sposobie mediacji pokolenia Y, Z i Alfa. Kolejnym zagadnieniem były mediacje, jako skuteczna metoda rozwiązywania sporów wewnątrzorganizacyjnych, które przybliżył pan dr Bogdan Rogaski – ekonomista, prawnik, członek rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Zintegrowany System Kwalifikacji, czyli jak przejść od kompetencji kluczowych do kwalifikacji objaśniła pani Anna Rosińska – główny analityk ds. współpracy ze środowiskami branżowymi Instytutu Badań Edukacyjnych. Pan Wiesław Pałka – mediator, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy, prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji w Rzeszowie poruszył zagadnienie nadawania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji w oświacie” oraz cyfrowych odznak potwierdzających umiejętności i kompetencje mediacyjne mediatorów.

Na zakończenie konferencji pani Sylwia Małachowska i pan Marcin Szargiej przedstawili, jak obecnie wyglądają mediacje rówieśnicze na Podlasiu oraz omówili aktualne programy, a także cele działań na przyszłość.

Konferencję prowadziła pani Ewa Sural – pedagog, mediator, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku.

Wszyscy zaproszeni goście, prelegenci i słuchacze byli pod wrażeniem całej organizacji konferencji i zaprezentowanych na niej treści. Dzięki dzieleniu się wiedzą i wymianie doświadczeń możemy bardziej i efektywniej wspierać uczniów w budowaniu samoświadomości oraz rozwijaniu ich kompetencji miękkich tak, aby wyznaczali sobie cele i osiągali sukcesy w  życiu osobistym jak i zawodowym.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie tematem i tak liczną frekwencję, gdyż techniki mediacyjne są skutecznym narzędziem do rozwiązywania konfliktów i budowania relacji.