Miejski konkurs plastyczny pt. „Moje ukochane zwierzęta”

Konkurs_Moje ukochane zwierzęta

Cele konkursu:
– poznanie królestwa zwierząt,
– wyrażenie własnych uczuć i przeżyć związanych ze zwierzętami i kontaktami z nimi,
– zmotywowanie dzieci do pogłębiania wiedzy o środowisku naturalnym człowieka i jego zagrożeniach we współczesnym świecie.

Regulamin konkursu:
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie dzieci z przedszkoli, a także uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Pracę plastyczną należy wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie.
Tematem pracy może być zwierzę dzikie, domowe lub gatunki ginące.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
– przedszkolaki
– klasy I-III

Kryteria oceny pracy plastycznej:
– zgodność z tematem konkursu,
– oryginalność interpretacji plastycznej tematu, samodzielność i indywidualizm,
– poprawność pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi,

Nagrody:

Organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy za wyróżnienia.

Przewiduje się urządzenie wystawy pokonkursowej.

Prace dostarczamy w nieprzekraczalnym terminie 19 maja 2023 r. do Sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
ul. Palmowa 28
15-795 Białystok
tel. 85 653 43 78          fax 85 653 19 81

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu zamieszczonym poniżej.

661-597-111

Do pracy należy dołączyć:
– adres i telefon szkoły ,
– imię i nazwisko autora,
– wiek autora (klasę),
– imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,

Proszę podpisywań pracę drukowanymi literami.

Organizator: Dorota Hapunik

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną (dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji miejskiego konkursu plastycznego „Moje ukochane zwierzęta”, tj. imienia i nazwiska, wieku dziecka i nazwy szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów, organizacji wystawy) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, klasy, nazwy szkoły i wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne (zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Moje ukochane zwierzęta” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl oraz ewentualnego udostępnienia wizerunku relacji telewizyjnej, internetowej bądź prasowej z wydarzenia). Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, 15-795
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła, zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 30 maja 2022 r., w przypadku wykorzystania na stronie internetowej szkoły (w tym wizerunku) do 31 sierpnia 2025r., w przypadku wykorzystania w publikacjach szkolnych typu kronika okres przechowywania określony jest na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych (np. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) – obecnie 25 lat od następnego roku, w którym zakończono wpisy w kronice;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

…………….…………… ………………………………………………………..
miejscowość, data czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Załącznik 2

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną (dla osób zgłaszających uczniów do konkursu np. nauczycieli)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji miejskiego konkursu plastycznego „Moje ukochane zwierzęta” tj. imienia i nazwiska, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych, tj. wizerunku oraz ewentualnie imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne tj. zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Moje ukochane zwierzęta na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl oraz ewentualnego wykorzystania tych danych w relacji telewizyjnej, internetowej lub prasowej z wydarzenia. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl
 • Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 30 maja 2022 r., w przypadku wykorzystania na stronie internetowej szkoły (w tym wizerunku) do 31 sierpnia 2024, w przypadku wykorzystania w publikacjach szkolnych typu kronika okres przechowywania określony jest na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych (np. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) – obecnie 25 lat od następnego roku, w którym zakończono wpisy w kronice;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność umieszczenia na listach i wydruku podziękowań lub w przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku, zdjęcie nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

………………………………… ……………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis osoby zgłaszającej dziecko do konkursu