Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „AUTYZM TO NIEBIESKI ŚWIAT WOKÓŁ NAS”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pod tytułem:
„AUTYZM TO NIEBIESKI ŚWIAT WOKÓŁ NAS”

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku – Zespół Terapeutów

Cele konkursu:

 • Solidaryzowanie się z osobami z autyzmem w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, który obchodzimy dn. 02.04.2023r.
 • Zainteresowanie dzieci tematyką akcji „Polska na niebiesko”
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzeby rówieśników z autyzmem
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych
 • Technika i forma prac – dowolna
 • Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dn. 10.04.2023r. (sala 07A – Agnieszka Koniecko, Bosk Katarzyna, sala 302- Joanna Jaroma)
 • Każda praca powinna posiadać dołączony opis: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, do pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1), zaś dokonanie zgłoszenia przez nauczyciela jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowej organizacji konkursu w tym wręczenia podziękowania.
 • Prace przechodzą na własność organizatora

Kryteria oceny:

 • Komisja konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę pomysłowość, estetykę oraz oryginalność
 • Nagrody i wyróżnienia przyzna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora – Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dn. 17.04.2023 r. – Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych dziecka oraz danych osobowych nauczyciela jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe dziecka oraz nauczyciela przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych dziecka oraz nauczyciela będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe dziecka – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz dane osobowe nauczyciela – imię i nazwisko zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2023 r., na stronie internetowej szkoły wymienione dane do 31 sierpnia 2027;
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka lub własnych (nauczyciela) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Autyzm to niebieski świat wokół nas„, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Autyzm to niebieski świat wokół nas” , na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………… ………………………………………

miejscowość, data podpis rodzica lub prawnego opiekuna