Obiady w lutym

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady w LUTYM 2023 kwota 102,00 zł

(17 obiadów – jeden obiad 6,00) wpłaty na konto bankowe szkoły nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę). Wpłaty należy dokonać w dniach 18.01 – 20.01.2023.

Obiady w lutym będą wydawane od 6 lutego (poniedziałek).

Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 12-tej.

Kwoty odpisów obiadowych (zgłoszone nieobecności) należy uwzględnić przy opłacie za następny miesiąc (wpłacić należność za dany miesiąc pomniejszoną o kwotę odpisu).