Miejski konkurs poetycki „Mistrz poprawnej polszczyzny”

I. ORGANIZATORZY KONKURSU:

Urszula Sierkowska, Małgorzata Nojszewska – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku im. Jana Klemensa Branickiego.

II. CELE KONKURSU:

–  zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę dbania o poprawne posługiwanie się językiem ojczystym,

– rozwijanie zainteresowań poezją,

– rozwijanie wrażliwości, kreatywności i wyobraźni młodych twórców,

– kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu poetyckiego,

– aktywizowanie i promocja uczniów zdolnych

III. ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych z miasta Białegostoku.
 2. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 5 uczestników.
 3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć 1 wiersz na temat:

Lubić czy lajkować? O modzie na zapożyczenia w języku polskim.

4. Utwór poetycki należy napisać na komputerze.

5. Wiersze napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi.

6. Każdą pracę na odwrocie autor powinien podpisać (imię, nazwisko ucznia, klasa, szkoła). Na pracy nie należy umieszczać żadnych innych danych.

7. Kryteria oceny prac konkursowych:

– zgodność treści wiersza z tematem

– oryginalne ujęcie tematu

– poprawność językowa

– nowatorskie, ale funkcjonalne rozwiązania dotyczące budowy wiersza

8. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (zał. OŚWIADCZENIE).

9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

10. Prace konkursowe (wiersz) należy dostarczyć do 15 lutego 2023 roku na adres:

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego

ul. Palmowa 28     15- 795 Białystok

Z dopiskiem „Mistrz poprawnej polszczyzny”

11. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Decyzja komisji jest niepodważalna.

12. Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione telefonicznie do 20 lutego 2023 roku.

13. Po nagrody należy zgłaszać się od 21 lutego 2023 (wtedy przypada MIĘDZYNARODOWYM DNIU JĘZYKA OJCZYSTEGO), do SP nr47 w Białymstoku. 

IV. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

W razie pytań, wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:

      email: urszula_sierkowska@wp.pl.

      email: gosian81@op.pl

                             Serdecznie zachęcamy do sięgnięcia po pióro i do wzięcia udziału w konkursie.

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu poetyckiego: „Mistrz poprawnej polszczyzny”, tj. imienia i nazwiska, klasy oraz szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, klasy, szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu poetyckiego: „Mistrz poprawnej polszczyzny” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, szkoła, zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2023 r., zaś na stronie internetowej szkoły do 31 sierpnia 2027;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………….………………………………………

miejscowość, data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji konkursu poetyckiego: „Mistrz poprawnej polszczyzny”, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań oraz kontaktu) w siedzibie szkoły.

Zgodę wyrażam dobrowolnie.

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795.
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego – iod@sp47.bialystok.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu) będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2023 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dyplomu i nie będzie miało wpływu na udział dziecka w konkursie.

…………………………………………………………………………………

miejscowość, data, podpis nauczyciela