Obiady w styczniu

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady w STYCZNIU 2023 kwota 66,00 zł

UWAGA! OBIADY OD 5 STYCZNIA (CZWARTEK)

(11 obiadów – jeden obiad 6,00) wpłaty na konto bankowe szkoły nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę). Wpłaty należy dokonać w dniach 02.01 – 04.01.2023.

Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 12-tej.

Kwoty odpisów obiadowych (zgłoszone nieobecności) należy uwzględnić przy opłacie za następny miesiąc (wpłacić należność za dany miesiąc pomniejszoną o kwotę odpisu).