Szkolny konkurs plastyczny pt. „Szkoła moich marzeń”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SZKOŁA MOICH MARZEŃ”

 1. Tytuł: „SZKOŁA MOICH MARZEŃ”
 2. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
 3. Cele edukacyjne konkursu:
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci,
 • kreatywne uczestnictwo w życiu szkoły
 • promowanie pozytywnej więzi ze szkołą
 1. Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania wyników: Uczestnicy: uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
  Termin nadsyłania prac: do 18 października 2022 r. na adres: Szkoła Podstawowa Nr 47, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28 lub osobiście do sekretariatu szkoły.
 2. Zasady konkursu:
 • Prace będą oceniane w 3 kategoriach:
  Kategoria I – uczniowie kl. I-III
  Kategoria II– uczniowie kl. IV-VI
  Kategoria III – uczniowie kl. VII-VIII
 • Prace powinny być wykonane dowolną techniką na płótnie w formacie A3
 • Wszystkie prace powinny być opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, klasa
  O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora
  Jury oceniać będzie:
  o pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
  o atrakcyjność wizualną,
  o estetykę wykonania,

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 21.10.2022r. w Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku podczas obchodów Święta Szkoły
Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w gabinecie rozmów w siedzibie organizatora. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej www.sp47.bialystok.pl.
Nadesłane prace, jak też prawa autorskie, przechodzą na własność organizatorów.
Koordynatorzy konkursu: mgr Agnieszka Bujnowska, mgr Agnieszka Koniecko, Magdalena Popławska.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych dziecka oraz danych osobowych nauczyciela jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe dziecka oraz nauczyciela przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych dziecka oraz nauczyciela będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe dziecka – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz dane osobowe nauczyciela – imię i nazwisko zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2022 r., na stronie internetowej szkoły wymienione dane do 31 sierpnia 2026;
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka lub własnych (nauczyciela) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji Szkolnego Konkursu Plastycznego „Szkoła moich marzeń”, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji Szkolnego Konkursu Plastycznego „Szkoła moich marzeń” , na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………… ………………………………………

miejscowość, data podpis rodzica lub prawnego opiekuna