Szkolny konkurs recytatorski pt. „Ulubione wiersze Brzechwy i Tuwima”

Konkurs recytatorski
Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
zaprasza do udziału w I edycji szkolnego konkursu recytatorskiego
pt. „Ulubione wiersze Brzechwy i Tuwima”
CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy, Juliana Tuwima,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • promowanie wśród uczniów kultury żywego słowa,
 • utrwalanie zasad właściwego zachowania w różnych sytuacjach,
 • aktywizowanie uczniów nieśmiałych poprzez występy na scenie.

MIEJSCE I TERMIN:

 • dolna świetlica, dn. 18.05.2022 r., godz. 10:00

UCZESTNICY KONKURSU:

 • Uczniowie klas I-III uczęszczający do SP nr 47 w Białymstoku.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Każde dziecko przygotowuje do recytacji (samodzielnie, przy pomocy rodzica/opiekuna prawnego lub nauczyciela) jeden dowolnie wybrany wiersz Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. Rekwizyty i stroje mile widziane!
 • Uczestników konkursu należy wpisać do załączonej tabelki, znajdującej się w pokoju nauczycielskim. Prosimy o podanie następujących informacji:
  • imię i nazwisko recytatora, klasa,
  • tytuł i autor wiersza,
  • imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela/rodzica/opiekuna prawnego).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja konkursowa, powołana przez organizatora.
 • Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele wychowawcy świetlicy: Anna Majewska, Urszula Falkowska, Izabela Zahorska-Wicher.

KRYTERIA OCENY:

 • Uczniowie będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
  • klasy pierwsze,
  • klasy drugie,
  • klasy trzecie.
 • Komisja konkursowa weźmie pod uwagę:
  • dobór tekstu oraz jego pamięciowe opanowanie,
  • interpretację utworu,
  • tempo,
  • intonację,
  • ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, strój, wykorzystanie rekwizytów).


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!