Miejski konkurs plastyczny „Jesienne skarby”

Jesień

Organizator konkursu

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku.


Cele konkursu

 • kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej,
 • propagowanie różnych technik plastycznych,
 • doskonalenie warsztatu plastycznego,
 • prezentacja możliwości twórczych dzieci.


Warunki konkursu

Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:

 • rysunek,
 • praca malarska,
 • collage.

Do konkursu dopuszczone zostaną tylko prace samodzielne.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883), a osoby niepełnoletnie dostarczają również oświadczenie rodziców lub opiekunów (należy wypełnić załączone oświadczenie).

Każda zgłoszona do konkursu praca bez względu na formę powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane (pismem drukowanym):

 • imię i nazwisko autora,
 • klasa,
 • adres placówki delegującej, telefon,
 • imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

Uczestnicy

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • 5-6 latki,
 • 7-9 latki.

PRACE PROSIMY DOSTARCZAĆ DO DNIA 30 LISTOPADA 2021 r. NA ADRES:

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
ul. Palmowa 28
15-795 Białystok
tel. 85 653 43 78, fax 85 653 19 81

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu zamieszczonym poniżej:
661-597-111


Uwagi uzupełniające

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, przyznając nagrody i wyróżnienia.

Ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna.

Wystawa pokonkursowa odbędzie się 6 grudnia 2021 r. w SP nr 47 w Białymstoku.Opiekun konkursu:

mgr Dorota Hapunik


Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną (dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji miejskiego konkursu plastycznego „Jesienne skarby”, tj. imienia i nazwiska, wieku dziecka i nazwy szkoły przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów, organizacji wystawy) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, klasy, nazwy szkoły i wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne (zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Jesienne skarby” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl oraz ewentualnego udostępnienia wizerunku relacji telewizyjnej, internetowej bądź prasowej z wydarzenia). Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła, zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 30 grudnia 2021 r., w przypadku wykorzystania na stronie internetowej szkoły (w tym wizerunku) do 31 sierpnia 2025r., w przypadku wykorzystania w publikacjach szkolnych typu kronika okres przechowywania określony jest na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych (np. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) – obecnie 25 lat od następnego roku, w którym zakończono wpisy w kronice;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

…………….…………… ………………………………………………………..
miejscowość, data czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna


Załącznik 2

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną (dla osób zgłaszających uczniów do konkursu np. nauczycieli)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji miejskiego konkursu plastycznego „Jesienne skarby”, tj. imienia i nazwiska, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych, tj. wizerunku oraz ewentualnie imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne tj. zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Jesienne skarby” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl oraz ewentualnego wykorzystania tych danych w relacji telewizyjnej, internetowej lub prasowej z wydarzenia. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl
 • Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • Dane osobowe Pani/Pana zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 30 grudnia 2021 r., w przypadku wykorzystania na stronie internetowej szkoły (w tym wizerunku) do 31 sierpnia 2025, w przypadku wykorzystania w publikacjach szkolnych typu kronika okres przechowywania określony jest na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych (np. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt) – obecnie 25 lat od następnego roku, w którym zakończono wpisy w kronice;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność umieszczenia na listach i wydruku podziękowań lub w przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku, zdjęcie nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na udział dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić

………………………………… ……………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis osoby zgłaszającej dziecko do konkursu