Miejski Konkurs Plastyczny „Polska Moja Ojczyzna”

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY

Polska moja Ojczyzna”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wyobraźni dziecka i jego kreatywności,
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu plastycznego,
 • Kształtowanie uczuć patriotycznych,
 • Uczczenie Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno naszej Ojczyzny.

Regulamin konkursu:

1.Konkurs skierowany jest dzieci uczęszczających do zerówek szkolnych i przedszkolnych oraz uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

2. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba prac z jednej placówki.

3. W konkursie wezmą udział tylko indywidualne prace wykonane: samodzielnie przez dzieci, techniką dowolną, w formacie A4 lub A3.

4. Prosimy, aby na odwrocie każdej pracy umieścić czytelnie:

 • imię i nazwisko ucznia, wiek dziecka i klasę,
 • nazwę, adres i telefon placówki, do której uczęszcza,
 • imię i nazwisko nauczyciela.

5. Termin nadsyłania prac: do 1 listopada 2019 r.

6. Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną telefonicznie.

7. Organizator przewiduje: wykonawcom zwycięskich i wyróżnionych prac dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na uroczystym apelu w dniu 12 listopada 2018 r.

8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Organizatorzy: Anna Bogusz, Małgorzata Kuźmicka, Barbara Panasko

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych dziecka oraz danych osobowych nauczyciela jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe dziecka oraz nauczyciela przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych dziecka oraz nauczyciela będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe dziecka – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz dane osobowe nauczyciela – imię i nazwisko zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 30 2020 r., na stronie internetowej szkoły wymienione dane oraz wizerunek do 31 sierpnia 2024;
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka lub własnych (nauczyciela) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji Miejskiego Konkursu Plastycznego „Polska Moja Ojczyzna”, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, szkoły, wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji Miejskiego Konkursu Plastycznego „Polska moja Ojczyzna”, na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………… ………………………………………

miejscowość, data podpis rodzica lub prawnego opiekuna