Komunikat w sprawie sposobów dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty

Vademecum ósmoklasisty - obrazek wyróżniający

Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

  • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  • posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  • chory lub niesprawny czasowo
  • posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
  • który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną
  • cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Formy i warunki dostosowania dostępne są w poniższym komunikacie dyrektora CKE.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 4.4., lub opinię, o której mowa w pkt 4.5., przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Źródło: cke.gov.pl