Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 47 im. J. K. Branickiego w Białymstoku na rok szkolny 2019/20

Obrazek wyróżniający - biblioteka
 • Cel ogólny: Rozwijanie kultury czytelniczej uczniów oraz przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe:

 • przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji i materiałów za pomocą narzędzi i źródeł informacji;
 • kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz korzystania z technologii informacyjnej;
 • uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury;
 • poszerzanie wiadomości na temat praw dziecka;
 • inspirowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 • kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły i biblioteki;
 • przybliżanie sylwetki patrona szkoły społeczności szkolnej i pozaszkolnej;
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi bibliotekami.

PRACA PEDAGOGICZNA Z CZYTELNIKIEM

 1. Udostępnianie zbiorów wypożyczalni i czytelni.
 2. Rozwój edukacji i kultury czytelniczej poprzez doradztwo w wyborach czytelniczych.
 3. Wdrażanie do pracy z książką i z innymi rodzajami dokumentów.
 4. Działalność informacyjna w czytelni.
 5. Działalność Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w czytelni.
 6. Propagowanie książek i piśmiennictwa poprzez organizacje wystaw oraz spotkań z pisarzami.
 7. Współpraca z Książnicą Podlaską Filią nr 9 i innymi szkołami.
 8. Poznawanie preferencji czytelniczych uczniów.
 9. Przeprowadzanie konkursów i akcji czytelniczych m. in.:
 • V edycji Wojewódzkiego konkursu krasomówczego „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”,
 • cyklicznego, miejskiego konkursu „Życie i twórczość H.Ch. Andersena”;
 • szkolnych obchodów 9 Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom;
 • XXI edycji Tygodnia z Książką i Mediami,
 •  Udział aktywu bibliotecznego w spotkaniach z pisarzami w ramach Podlaskich Spotkań z Pisarzami,
 • Międzynarodowy Dzień Kropki  – Święto Kreatywności  i Współpracy,
 • Wdrażanie i realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3,
 • Biuro detektywistyczne w bibliotece-zajęcia na podstawie serii książek W. Wildmarka „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”,
 • Przygotowanie uczniów do  różnorodnych konkursów bibliotecznych wg ofert.
 •  Rozwijanie zainteresowań uczniów literaturą popularnonaukową.
 •  Reklamowanie nowości wydawniczych.
 •  Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat.
 •  Pomoc uczniom w doborze literatury.
 •  Organizowanie wystaw dotyczących tradycji narodowej.
 •  Wdrażanie autorskich programów i innowacji:
 • Alina Borowska, Taisa Jakubowska, Jerzy Jaszczuk „Edukacja czytelnicza. I etap kształcenia. Program nauczania w szkole podstawowej”;
 • Alina Borowska „Edukacja czytelnicza i medialna. Program nauczania w szkole podstawowej”,
 • Jerzy Jaszczuk „Program współpracy nauczycieli bibliotekarzy z radą pedagogiczną w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej”;
 • Alina Borowska, Taisa Jakubowska, Jerzy Jaszczuk „Program wychowawczy aktywu bibliotecznego”,
 • Alina Borowska, Małgorzata Jabłońska, Marta Szczygielska- innowacja pedagogiczna „Przeżyj przygodę z książką w grze literackiej”.
 • Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej w klasach 0 – VIII
 • Prowadzenie zajęć: z aktywem bibliotecznym, łącznikami klasowymi, wspomagających pracę biblioteki, doskonalenia głośnego czytania,  Scrabble.
 • Bądź życzliwy dla innych”- zbiórka książek dla biblioteki szkolnej oraz innym placówkom działającym na rzecz dzieci:.

         Alina Borowska