Wymagania edukacyjne – JĘZYK ANGIELSKI kl. 4 – 8

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 – 8

Treści nauczania w klasie IV

W zakresie następujących tematów uczeń potrafi:

Człowiek

 • podać i przeliterować swoje imię, nazwisko, adres
 • podać numer telefonu, wiek, datę urodzenia
 • podać narodowość; powiedzieć, skąd pochodzi
 • opisać wygląd zewnętrzny
 • wyrazić, co lubi, a czego nie lubi
 • określić swoje zainteresowania
 • opisać zdolności i umiejętności

Miejsce zamieszkania

 • podać prostą informację o miejscu swojego zamieszkania
 • nazwać pomieszczenia w mieszkaniu i domu
 • w prosty sposób opisać swoje mieszkanie/lub swój dom, nazwać meble i sprzęty
 • w prosty sposób opisać swój dom

Edukacja

 • powiedzieć, gdzie chodzi do szkoły i jakiego jest ona typu
 • nazwać przedmioty nauczania
 • podać godziny i swój plan lekcji
 • nazwać przybory szkolne
 • zrozumieć polecenia nauczyciela (classroom language)

Praca

 • nazwać i wymienić popularne zawody

Życie prywatne

 • nazwać członków rodziny
 • w prosty sposób wyjaśnić powiązania rodzinne
 • podać prostą informację o swojej rodzinie
 • nazywać czynności życia codziennego
 • opisać, co robi codziennie i podać swój rozkład dnia
 • opisać prosty plan dnia innych ludzi
 • powiedzieć, co robi w wolnym czasie
 • rozmawiać o hobby i zainteresowaniach
 • poprosić o pozwolenie, wyrazić odmowę lub zgodę

Żywienie

 • nazwać artykuły spożywcze
 • rozmawiać o ulubionych potrawach
 • nazwać produkty żywnościowe i określić ich rodzaj
 • określić ilość jedzenia

Zakupy i usługi

 • wymienić środki płatnicze
 • nazwać różne towary

Podróżowanie i turystyka

 • podać nazwy państw i narodowości
 • napisać pocztówkę z wakacji

Kultura

 • odróżniać zwyczaje polskie od zwyczajów innych narodowości

Sport

 • nazywać popularne dyscypliny sportowe i sportowców
 • nazywać popularny sprzęt sportowy

Zdrowie

 • nazywać części ciała

Nauka i technika

 • nazwać podstawowe urządzenia techniczne w domu i w szkole

Świat przyrody

 • nazwać miesiące i pory roku
 • nazwać zwierzęta domowe i dzikie
 • opisać umiejętności zwierząt
 • potrafi nazwać elementy krajobrazu
 • podać prostą informację i opinię o pogodzie

Życie społeczne

 • podać pytania i odpowiedzi stosowane przy zawieraniu znajomości i przyjaźni
 • przedstawić się, przywitać się i pożegnać
 • wyrazić prośbę, podziękowanie i przeprosiny

W zakresie gramatyki uczeń potrafi użyć:

 • czasownika „to be”
 • zaimków osobowych
 • przymiotników dzierżawczych
 • dopełniacza saksońskiego / dopełniacza ‚s
 • konstrukcji there is / there are
 • przyimków miejsca
 • liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników
 • czasu Present Simple
 • przysłówków częstotliwości
 • zaimków wskazujących: this, that, these, those
 • czasownika modalnego can do wyrażenia umiejętności i przyzwolenia
 • stosować przedimki nieokreślone a/an i określone the
 • czasownika have got
 • rozróżnić rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • czasu Present Continuous.

Treści nauczania w klasie V

W zakresie następujących tematów uczeń potrafi:

Człowiek:

 • podać dane personalne,
 • wymienić okresy życia,
 • opisać wygląd zewnętrzny,
 • wymienić cechy charakteru,
 • określić swoje umiejętności i zainteresowania.

Miejsce zamieszkania:

 • podać prostą informację o miejscu swojego zamieszkania,
 • nazwać pomieszczenia w mieszkaniu i domu oraz wokół,
 • wymienić proste czynności i prace wykonywane w domu.

Edukacja:

 • nazwać przedmioty nauczania,
 • nazwać przybory szkolne,
 • nazwać pomieszczenia w szkole,
 • nazwać zajęcia pozalekcyjne.

Praca:

 • nazwać popularne zawody i związane z nimi czynności,
 • operować przymiotnikami opisującymi zawody.

Życie prywatne:

 • nazwać członków rodziny,
 • nazwać czynności życia codziennego,
 • określić i podać czasu,
 • nazwać formy spędzania czasu wolnego,
 • mówić o świętach i uroczystościach.

Żywienie:

 • nazwać artykuły spożywcze,
 • operuje przymiotnikami opisującymi żywność,
 • ułożyć dialog dotyczący zamawiania posiłków.

Zakupy i usługi:

 • nazwać rodzaje sklepów,
 • nazwać towary i produkty,
 • nazwać części garderoby
 • ułożyć dialog w sklepie dotyczący kupowania produktów.

Podróżowanie i turystyka:

 • wymienić środki transportu,
 • podać wyrażenia związane z podróżowaniem,
 • nazwać czynności, które robimy na wakacjach,
 • potrafi wskazać drogę.

Kultura:

 • wymienia dziedziny kultury np. kino, teatr, itp.,
 • odróżniać zwyczaje polskie od zwyczajów innych narodowości.

Sport:

 • nazwać dyscypliny sportu,
 • nazwać sprzęt sportowy,
 • podać wyrażenia związane ze sportem,
 • operować słownictwem związanym z uprawianiem sportu.

Zdrowie:

 • nazwać części ciała,
 • wymienić i nazwać choroby oraz ich objawy,
 • udzielić porad związanych z leczeniem i zapobieganiem chorobom.

Nauka i technika:

 • używać prostego słownictwa dotyczącego korzystania z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Świat przyrody:

 • nazwać pory roku
 • wymienić nazwy miesięcy
 • podać nazwy niektórych roślin i zwierząt

Życie społeczne

 • nazwać wydarzenia i zjawiska społeczne

W zakresie gramatyki uczeń potrafi użyć:

 • czasu teraźniejszego Present Simple w zdaniach twierdzących, przeczących, pytających oraz w krótkich odpowiedziach;
 • przysłówków częstotliwości;
 • czasu teraźniejszego Present Continuous w zdaniach twierdzących, przeczących, pytających oraz w krótkich odpowiedziach;
 • rozróżnić czas teraźniejszy Present Simple i Present Continuous;
 • wyrażenia „as…as” do tworzenia porównań;
 • stopnia wyższego i najwyższego przymiotników;
 • wyrazów i wyrażeń opisujących ilość (a lot of/ many/ much);
 • wyrażenia „would like to”;
 • czasu Present Continuous do wyrażania przyszłości;
 • wyrażenia „how much” pytając o ceny;
 • czasownika „to be” w czasie przeszłym Past Simple;
 • wyrażenia there was / there were w formie twierdzącej i przeczącej;
 • okoliczników czasu występujących z czasem Past Simple;
 • czasownika modalnego must / mustn’t;
 • czasowników regularnych w czasie przeszłym Past Simple;
 • czasowników nieregularnych w czasie przeszłym Past Simple;
 • ułożyć pytanie używając wyrazów what, when, where, why, who w czasie przeszłym;
 • czasownika modalnego „have to” do określania zasad i reguł;
 • wyrażenia „be going to” do wskazywania drogi oraz mówieniu o planach.

Treści nauczania w klasie VI

W zakresie następujących tematów uczeń potrafi:

Człowiek

 • opisać wygląd zewnętrzny
 • wyrazić swoje upodobania i opinie na temat różnych przedmiotów
 • określić swoje zainteresowania

Miejsce zamieszkania

 • nazwać wyposażenie domu
 • opisać swoje mieszkanie lub swój dom, nazwać meble i sprzęty lub swój pokój
 • nazwać prace wykonywane w domu

Edukacja:

 • nazwać przedmioty nauczania,
 • nazwać przybory szkolne,
 • nazwać pomieszczenia w szkole,
 • nazwać zajęcia pozalekcyjne.

Praca:

 • nazwać popularne zawody i związane z nimi czynności,
 • operować przymiotnikami opisującymi zawody.

Życie prywatne:

 • zaprosić na przyjęcie urodzinowe
 • złożyć i napisać gratulacje, życzenia odpowiednio do uroczystości,
 • nazwać różne rodzaje świąt i uroczystości,
 • podać wybrane rzeczowniki i czasowniki związane z tematem świąt i uroczystości,
 • przyjąć przeprosiny oraz przeprosić używając odpowiednich zwrotów,

Żywienie:

 • nazwać produkty żywnościowe i określić ich rodzaj
 • określić ilość jedzenia,

Zakupy i usługi:

 • wypowiadać się na temat zakupów,
 • uzyskać informację o rzeczach, które chce kupić
 • kupić i zapłacić za podstawowe produkty,

Podróżowanie i turystyka:

 • nazwać podstawowe środki transportu
 • nazwać kierunki świata
 • dowiedzieć się i podać, gdzie można kupić bilet
 • kupić bilet
 • dowiedzieć się i podać, jaki środek transportu publicznego jest możliwy
  w danym miejscu,

Kultura:

 • nazwać gatunki filmowe
 • opisać, jakie wydarzenia kulturalne i rozrywki są możliwe w danym miejscu
 • nazwać miejsca i budynki w mieście,
 • wymienić rzeczy i ludzi związanych z danym miejscem,
 • stosować słownictwo związane ze sztuką uliczną,
 • nazywać rzeczowniki i czasowniki dotyczące sposobów komunikowania się,

Sport:

 • nazywać popularne dyscypliny sportowe
 • nazywać popularny sprzęt sportowy

Zdrowie:

 • wyjaśnić, jak się czuje
 • posługiwać się słownictwem związanym z higieną osobistą i utrzymaniem czystości,

Nauka i technika:

 • korzystać z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno – komunikacyjnych,
 • nazywać i wymienić środki i narzędzia komunikacji międzyludzkiej,
 • nazwać ludzi i przedmioty związane z kosmosem i technologią,
 • posługiwać się słownictwem związanym z szeroko pojętym tematem przestrzeni kosmicznej,
 • wyjaśnić nazwy materiałów, opisać kształty oraz rozmiary.

Świat przyrody

 • uzyskać i zrozumieć informację z prognozy pogody,
 • podać prostą informację i opinię o środowisku naturalnym i jego zanieczyszczeniu,
 • nazwać zwierzęta domowe i dzikie oraz popularne rośliny,
 • nazwać rośliny i owady, które można spotkać w ogrodzie i w parku,
 • nazwać miesiące i pory roku,

Życie społeczne:

 • nazywać wydarzenia i zjawiska społeczne.

W zakresie gramatyki uczeń potrafi:

 1. poprawnie używać czasu Present Simple
 2. używać czasu Present Continuous
 3. odpowiednio zastosować czasownik have to/ don’t have to
 4. stosować proste przysłówki sposobu np. well, quickly, quietly
 5. używać czasu Past Simple: czasowniki regularne i nieregularne
 6. używać formy przeszłych czasownika be: was, were
 7. używać czasu Past Continuous
 8. stosować zaimki osobowe
 9. stosować zaimki i przymiotniki dzierżawcze
 10. stosować łączniki so i because w zdaniach złożonych
 11. używać czasowników modalnych: must (mustn’t), should (shouldn’t), can (can’t), have to (don’t have to),
 12. używać czasu Present Perfect w tym poprawnie używać czasowników nieregularnych
 13. stosować określniki czasu ever/ never, for/ since w zdaniach w czasie present perfect
 14. wyrazić przyszłość za pomocą: czasu Future Simple, wyrażenia „be going to”
 15. stosować tryb rozkazujący oraz formy zakazu
 16. poprawnie używać zerowego trybu warunkowego.

Treści nauczania w klasie VII

W zakresie następujących tematów uczeń potrafi:

Człowiek

 • wyrazić swoje upodobania i opinie na różny temat
 • określić swoje zainteresowania
 • opisać zdolności i umiejętności
 • nazwać uczucia i emocje
 • opisać wygląd

Miejsce zamieszkania

 • podać informację o miejscu swojego zamieszkania
 • nazwać pomieszczenia w mieszkaniu i domu
 • rozpoznać rodzaje domów
 • opisać swoje mieszkanie lub swój dom, nazwać meble i sprzęty wewnątrz oraz wokół domu
 • opowiedzieć o czynnościach wykonywanych w domu
 • podać nazwy miejsc znajdujących się w mieście i opowiedzieć co się w nich robi
 • odczytać tablice informacyjne

Edukacja

 • rozpoznać nazwy prostych oznaczeń i symboli matematycznych
 • nazwać aktywności jakie można wykonywać pracując z komputerem i telefonem

Praca

 • podać nazwy popularnych zawodów i związanych z nimi czynności
 • potrafi mówić o planach na przyszłość związanych z karierą zawodową

Życie prywatne

 • nazwać członków rodziny
 • wyjaśnić powiązania rodzinne
 • podać informację o swojej rodzinie
 • podawać datę urodzin
 • mówić o spędzaniu czasu wolnego
 • nazwać czynności życia codziennego
 • mówić o obowiązkach domowych
 • operować słownictwem związanym z organizacją przyjęcia
 • zaprosić na przyjęcie

Żywienie

 • nazwać artykuły spożywcze
 • rozmawiać o ulubionych potrawach
 • nazwać produkty żywnościowe i określić ich rodzaj
 • określić ilość jedzenia

Zakupy i usługi

 • ułożyć dialog dotyczący kupowania i sprzedawania różnych rzeczy
 • zamówić jedzenie i picie w restauracji

Podróżowanie i turystyka

 • podać nazwy państw i narodowości
 • wskazać drogę
 • wskazać kierunki
 • używać różnych określeń czasu

Kultura

 • odróżniać zwyczaje polskie od zwyczajów innych narodowości
 • zna podstawowe słownictwo związane z kulturą, mediami i kinem

Sport

 • nazywać popularne dyscypliny sportowe i sportowców
 • nazywać popularny sprzęt sportowy i miejsca związane ze sportem
 • nazwać i prosto opisać imprezę sportową

Zdrowie

 • określić samopoczucie
 • nazwać choroby i opisać ich objawy
 • udzielić porad związanych z leczeniem

Nauka i technika

 • używać słownictwa dotyczącego korzystania z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • używać prostego słownictwa związanego z wynalazkami

Życie społeczne:

 • potrafi zaprosić na wydarzenie społeczne (plakat)

W zakresie gramatyki uczeń potrafi:

 1. poprawnie używać czasu Present Simple
 2. poprawnie używać czasu Present Continuous
 3. poprawnie używać  czasu Past Simple
 4. poprawnie używać czasu Past Continuous
 5. poprawnie używać czasu Future Simple, czasu Present Continuous, wyrażenia „be going to” do wyrażenia przyszłości
 6. poprawnie używać czasu Present Perfect Simple
 7. stosować określniki czasu ever/ never, for/ since w zdaniach w czasie present perfect
 8. stosować tryby warunkowe 0, I i II
 9. stosować zaimki osobowe i wskazujące
 10. stosować zaimki i przymiotniki dzierżawcze
 11. poprawnie używać przysłówków częstotliwości
 12. stosować wyrażenia przyimkowe określające czas, miejsce i kierunek
 13. używać zaimków pytających
 14. poprawnie używać konstrukcji „used to”
 15. używać przedimków nieokreślonych a/an i określonego the
 16. stosować określenia some/any
 17. stosować rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 18. stosować formy dzierżawcze
 19. stosować konstrukcje  „because/ because of/ that’s because” w zdanich złożonych
 20. używać czasowników modalnych: must (mustn’t), should (shouldn’t), can (can’t), have to (don’t have to),
 21. stosować konstrukcję „would like to”.

Treści nauczania w klasie VIII

W zakresie następujących tematów uczeń potrafi:

Człowiek

 • wyrazić swoje upodobania i opinie na różny temat
 • określić swoje zainteresowania
 • opisać zdolności i umiejętności
 • nazwać uczucia i emocje
 • opisać wygląd
 • określić cechy charakteru

Miejsce zamieszkania

 • podać prostą informację o miejscu swojego zamieszkania
 • nazwać pomieszczenia w mieszkaniu i domu
 • rozpoznać rodzaje domów
 • opisać swoje mieszkanie lub swój dom, nazwać meble i sprzęty wewnątrz oraz wokół domu
 • opowiedzieć o czynnościach wykonywanych w domu
 • podać nazwy miejsc znajdujących się w mieście i opowiedzieć co się w nich robi
 • opisać czynności i prace wykonywane w domu

Edukacja

 • nazwać przedmioty nauczania
 • nazwać przybory szkolne
 • nazwać pomieszczenia w szkole
 • nazwać zajęcia pozalekcyjne
 • operować słownictwem związanym z uczeniem się

Praca

 • podać nazwy popularnych zawodów i związanych z nimi czynności
 • opowiedzieć o wyborze zawodu
 • opowiedzieć o miejscu i warunkach pracy

Życie prywatne

 • nazwać członków rodziny
 • wyjaśnić powiązania rodzinne
 • podać informację o swojej rodzinie
 • podawać datę urodzin
 • mówić o spędzaniu czasu wolnego
 • nazwać czynności życia codziennego
 • mówić o obowiązkach domowych
 • określić czas
 • mówić o świętach i uroczystościach
 • zaprosić na przyjęcie urodzinowe

Żywienie

 • nazwać artykuły spożywcze
 • rozmawiać o ulubionych potrawach
 • nazwać produkty żywnościowe i określić ich rodzaj
 • określić ilość jedzenia
 • opowiedzieć o przygotowywaniu posiłków
 • mówić o zwyczajach żywieniowych
 • podać nazwy lokali gastronomicznych

Zakupy i usługi

 • ułożyć dialog dotyczący kupowania i sprzedawania różnych rzeczy
 • zamówić jedzenie i picie w restauracji
 • nazwać rodzaje sklepów, towarów i ich cech
 • operować słownictwem dotyczącym środków płatniczych oraz wymianą i zwrotem towaru

Podróżowanie i turystyka

 • podać nazwy państw i narodowości
 • wskazać drogę i kierunek
 • wymienić nazwy środków transportu
 • opowiedzieć o podróżowaniu i zwiedzaniu oraz planowaniu wycieczki

Kultura

 • odróżniać zwyczaje polskie od zwyczajów innych narodowości
 • zna podstawowe słownictwo związane z kulturą, mediami i kinem
 • opowiedzieć o wydarzeniach związanych z kulturą
 • operować słownictwem związanych z kulturą i sztuką

Sport

 • nazywać popularne dyscypliny sportowe i sportowców
 • nazywać popularny sprzęt sportowy i miejsca związane ze sportem
 • opowiadać o wydarzeniach sportowych i uprawianiu sportu

Zdrowie

 • określić samopoczucie
 • nazwać choroby i opisać ich objawy
 • udzielić porad związanych z leczeniem i zapobieganiem chorobom
 • opowiedzieć o zdrowym trybie życia

Nauka i technika

 • używać słownictwa dotyczącego korzystania z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • używać prostego słownictwa związanego z wynalazkami i odkryciami naukowymi

Świat przyrody

 • określić zjawiska pogodowe
 • podać nazwy roślin, zwierząt i elementów krajobrazu
 • używać słownictwa dotyczącego ochrony środowiska naturalnego

Życie społeczne:

 • nazwać wydarzenia i zjawiska społeczne
 • używać słownictwa związanego z przestępczością, wymiarem sprawiedliwości i karaniem
 • używać słownictwa związanego z wolontariatem

W zakresie gramatyki uczeń potrafi:

 1. poprawnie używać czasu Present Simple
 2. poprawnie używać czasu Present Continuous
 3. poprawnie używać czasu Past Simple
 4. poprawnie używać czasu Past Continuous
 5. poprawnie używać czasu Present Continuous, czasu Future Simple oraz wyrażenia „be going to” do wyrażania przyszłości
 6. poprawnie używać czasu Present Perfect Simple
 7. stosować określniki czasu ever, never, yet, before, already etc. for/ since w zdaniach w czasie present perfect
 8. poprawnie używać czasu Past Perfect
 9. poprawnie używać trybów warunkowych 0, I i II
 10. korzystać z mowy zależnej (reported speech)
 11. poprawnie zastosować czasowniki złożone (phrasal verbs)
 12. poprawnie używać czasowników i przymiotników z właściwym przyimkiem
 13. poprawnie stosuje konstrukcję „there is/there are”
 14. poprawnie stosuje czasownik „have got” we wszystkich rodzajach zdań
 15. stosować zaimki osobowe i wskazujące
 16. stosować zaimki i przymiotniki dzierżawcze
 17. poprawnie używać przysłówków częstotliwości
 18. stosować wyrażenia przyimkowe określające czas, miejsce i kierunek
 19. używać zaimków pytających
 20. poprawnie używać konstrukcji „used to”
 21. używać przedimków nieokreślonych a/an i określonego the
 22. stosować określenia some/any
 23. stosować rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 24. stosować formy dzierżawcze
 25. stosować konstrukcje  „because/ because of/ that’s because” w zdanich złożonych
 26. używać czasowników modalnych: must (mustn’t), should (shouldn’t), can (can’t), have to (don’t have to),
 27. stosować konstrukcję „would like to”
 28. stosować zdania w stronie biernej
 29. poprawnie zastosować zdania względne (defining relative clauses)
 30. poprawnie zastosować zdania okolicznikowe czasu (time clauses)
 31. używać wyrażenia z „too” i „enough”.