Wymagania edukacyjne – JĘZYK ANGIELSKI kl. 1 -3

Obrazek wyróżniający - wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 1-3

Treści nauczania w klasie I
W zakresie słownictwa uczeń potrafi :
• zrozumieć proste polecenia
• podać liczby od 1 do 10
• nazwać podstawowe kolory
• nazwać niektóre popularne gatunki zwierząt
• nazwać przybory szkolne
• nazwać zabawki
• nazwać członków rodziny
• podać nazwy podstawowych produktów spożywczych
• nazwać części ciała
• użyć przymiotników opisujących rozmiar
• określić położenie przedmiotów względem siebie
W zakresie struktur językowych uczeń posługuje się następującymi wyrażeniami:
• It’s / This is…
• I’ve got / He’s got,,,
• Where’s…?
• I like / I don’t like…
• Do you like…?
• Can you…?
• I’m / He’s / She’s…
• Can I have this…?

Treści nauczania w klasie II
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

Moja szkoła

• nazwa przybory szkolne

• liczy od 1do 20

• nazwa wybrane czynności

• wymienia dni tygodnia

• nazywa niektóre miejsca w szkole

Moje miejsce zamieszkania

• nazywa pomieszczenia w domu

• potrafi określić położenie przedmiotów

• nazywa niektóre elementy wyposażenia domu

Przyroda wokół mnie

• nazywa niektóre zwierzęta domowe

• nazywa niektóre rośliny

• wymienia pory roku

Ja i moi bliscy

• potrafi przedstawić się

• potrafi zapytać o wiek i określić swój

• potrafi zapytać o samopoczucie

Moje samopoczucie

• nazywa dolegliwości

• nazywa niektóre czynności sprzyjające zdrowiu

Mój czas wolny i wakacje

• nazywa niektóre gry i zabawy

• nazywa niektóre miejsca odwiedzane na wakacjach

• wyraża zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

W zakresie struktur językowych uczeń posługuje się następującymi wyrażeniami:

• Wita się i żegna prostymi słowami.

• Rozumie zwrot grzecznościowy: „How are you” i odpowiednio na niego reaguje.

• Rozumie pytania o to, gdzie ktoś się znajduje i poprawnie na nie odpowiada.

• Rozumie pytania o to, czy ktoś lub coś znajduje się we wskazanym miejscu i poprawnie na nie odpowiada.

• Rozumie pytania o to, czy posiada dany przedmiot i poprawnie na nie odpowiada.

• Wskazuje elementy wyposażenia i poprawnie je nazywa.

• Rozumie pytania o to, co ktoś posiada i poprawnie na nie odpowiada.

• Z pomocą nauczyciela opisuje, co ktoś posiada.

• Wskazuje zwierzęta domowe i je nazywa.

• Rozumie pytania o to, co jedzą zwierzęta.

• Rozumie pytania o to, co do niego należy i poprawnie na nie odpowiada.

• Z pomocą nauczyciela opisuje, w co jest ubrany.

• Rozumie pytanie o to, jaka jest jego ulubiona pora roku.

• Z pomocą nauczyciela poprawnie wyraża swoje upodobania.

• Poprawnie nazywa pory roku.

Treści nauczania w klasie III


W zakresie słownictwa uczeń potrafi :
• przywitać się i zastosować zwroty grzecznościowe, pytania o imię i wiek
• nazwać zwierzęta, elementy krajobrazu, nazwy dni tygodnia i miesięcy, określić miesiąc urodzin i ulubione dni tygodnia
• nazwać przedmioty w klasie oraz określić położenie przedmiotów i zwierząt
• podać części ciała koników polnych, nazwy czynności przez nie wykonywanych
• nazwać ubrania i opisać w co jest się ubranym, członków rodziny i identyfikować relacje rodzinne
• nazwać dzikie zwierzęta, opisać części ciała zwierząt, wygląd oraz ich wielkość,
• opisać pogodę
• wyrazić strach lub brak strachu
• nazwać produkty żywnościowe i elementy zastawy stołowej
• wyrazić upodobania i preferencje kulinarne
• nazwać grupy żywnościowe wg pochodzenia
• nazwać dyscypliny sportowe i reguły sportowe
• liczyć w zakresie 20-50
• nazwać czynności dnia codziennego
• zapytać o godzinę i podać godzinę
• nazwać miejsca wypoczynku wakacyjnego
• nazwać czynności wykonywane na obozach letnich
• nazwać przedmioty z ekwipunku wakacyjnego
• nazwać bohaterów sztuki teatralnej


W zakresie struktur gramatycznych uczeń posługuje się wyrażeniami z kategorii :
• Tryb rozkazujący.
• Zdania typu wh-questions.
• Liczebniki główne.
• Zdania z czasownikiem be i przysłówkiem here..
• Zdania w czasie Present Simple i Present Continuous.
• Forma dzierżawcza.
• Zdania twierdzące w Present Simple z użyciem czasowników have i be
• Wyrażanie posiadania.
• Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe.
• Zdania z czasownikiem modalnym can.
• Wyrażenia z czasownikami.
• Zdania pytające i twierdzące z czasownikiem have got.
• Zdania z podmiotem domyślnym It’s…
• Konstrukcja I like…/ I don’t like
• Konstrukcja Let’s….., I have got….


W klasach I – III treści nauczania obejmują również tematykę kulturową związaną z tradycjami obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Halloween i życiem codziennym uczniów w krajach anglojęzycznych.