Plan pracy ZESPOŁU TERAPEUTÓW i Zespołu ds. POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w roku szkolnym 2019/2020

Plan pracy ZESPOŁU TERAPEUTÓW i Zespołu ds. POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ  Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w roku szkolnym 2019/2020

  • Koordynator Zespołu Terapeutów i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej –Jolanta Skorulska

Członkowie Zespołu Terapeutów: Joanna Jaroma, Justyna Milewska,  Agnieszka Koniecko, Ewa Stankiewicz, Elżbieta Ławreszuk, Anna Bogusz, Joanna Kieda, Milena Kraszewska, Dorota Szewko, Anna Mieniuk, Paulina Romaniuk

L. p   ZADANIA   DZIAŁANIA     OSOBA ODPOWIEDZIALNA   TERMIN REALIZACJI   UWAGI
  1.   Prace Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej   – zapoznanie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej z 9 sierpnia 2017 roku   – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych – rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów – wspieranie uczniów zdolnych, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień   uczniów – rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – określenie sposobów zaspakajania potrzeb uczniów – opracowanie, realizacja i monitorowanie IPET dla uczniów z niepełno-   sprawnością – podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych – podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych – dokonywanie okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia   (zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych) – wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych – planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i ich realizacja     J. Skorulska         Członkowie Zespołu   Wychowawcy klas                 wrzesień     Cały rok  
2. Prace Zespołu Terapeutów   Ustalenie tematyki i harmonogramu działań w roku szkolnym 2019/ 2020   J. Skorulska   wrzesień  
3. Analiza dokumentacji, opinii/ orzeczeń, zaleceń PPP, opracowanie planów pracy Członkowie  zespołów początek września    
4. Indywidualna opieka psychologiczno- pedagogiczna nad uczniami Członkowie  zespołów   cały rok  
5. Koordynowanie działań pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole J. Skorulska   cały rok  
6. Koordynowanie działań Zespołu ds. IPET   J. Jaroma   cały rok  
7. Udział w posiedzeniach Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej Członkowie  zespołów cały rok  
8. „Akademia Przyszłości” – cykl indywidualnych spotkań z wolontariuszami, objęcie wsparciem dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej   J. Skorulska J. Milewska cały rok  
9. Spotkania integracyjne „Grupa Wsparcia” dla rodziców z cyklu- „Jak pogodzić się z niepełnosprawnością własnego dziecka” Członkowie  zespołów II półrocze  
10. Współpraca z fundacją ,,Pomóż im”: ,,Pola nadziei” – akcja charytatywna ,,I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” (zbiórka rzeczowa dla dzieci z    Hospicjum) – zbiórka pieniężna – wolontariusze SP 47 w Galerii Antoniuk   J. Kieda D. Szewko E. Stankiewicz cały rok    
11. Konkurs plastyczny ,,STOP Uzależnieniom” dla kl. VI-VIII D. Szewko E.Stankiewicz   w trakcie roku  
12. Udział w obchodach Europejskiego Dnia Logopedy   Koordynator               D. Szewko marzec  
13. Udział w obchodach Światowego Dnia Autyzmu: – konkurs plastyczny „Autyzm to niebieski świat wokół nas” – udział w przeglądzie filmów o autyzmie – warsztaty- „Zrozum innych: te same zmysły- inne odczucia” – ulotki informacyjne dla uczniów   Członkowie  zespołów kwiecień  
  14.   Warsztaty dla uczniów i rodziców „Mamo, tato pobudź moje zmysły” Członkowie  zespołów   maj  
  15.   Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców: poradnictwo, upowszechnianie wiedzy, warsztaty, organizowanie i prowadzenie wykładów, warsztaty dla rodziców wg harmonogramu Członkowie  zespołu     cały rok   specjaliści PPP
  16.   Organizacja i prowadzenie warsztatów, zajęć profilaktycznych, psychoedukacyjnych dla uczniów   Członkowie  zespołu     cały rok  
17. Współpraca z poradniami, organizacjami, instytucjami, placówkami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie     J. Skorulska J. Milewska   cały rok  
18. Udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach Członkowie  zespołów cały rok