VII Edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego dla klas 0-III „Ja i moja rodzina każdego dnia”

Regulamin
VII Edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego
dla klas 0-III
„Ja i moja rodzina każdego dnia”

I. Cele konkursu:

 • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
 • kultywowanie wartości rodziny jako najważniejszej komórki w rozwoju i wychowaniu człowieka
 • samodzielnie projektowanie i wykonanie pracy plastycznej na określony temat
 • rozbudzenie i prezentacja zdolności i umiejętności uczniów

II. Zasady uczestnictwa

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I – III Szkół Podstawowych Miasta Białegostoku oraz oddziałów kl.„0”

Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą dziecka oraz danymi kontaktowymi do szkoły (nazwa szkoły, numer telefonu) oraz należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

Data nadsyłania prac: 24.05.2019r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej do 3.06.2019r.

III. Kryteria oceny

Komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych oraz przyzna nagrody w kategoriach:

 • klasy 0 – I
 • klasy II – III

Przy ocenie prac plastycznych będzie brała pod uwagę:

 • samodzielność wykonania,
 • estetykę pracy,
 • pomysłowość,
 • twórcze podejście do tematu.

Organizatorzy konkursu:

 • Anna Biryło
 • Bella Khunkerova

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe dziecka oraz nauczyciela przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe dziecka – imię, nazwisko, klasa, szkoła zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019 r., na stronie internetowej szkoły wymienione dane do 31 sierpnia 2024;
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dziecka na potrzeby promocyjne, dane nie zostaną umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji VII Edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego dla klas 0-III „Ja i moja rodzina każdego dnia”, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, klasy, szkoły, przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu organizacji VII Edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego dla klas 0-III „Ja i moja rodzina każdego dnia”, na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………………

miejscowość, data podpis rodzica lub prawnego opiekuna