Miejski konkurs plastyczny „Wiosenne kwiaty”

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego

ul. Palmowa 28 w Białymstoku

ogłasza miejski konkurs plastyczny pod tytułem:

„Wiosenne kwiaty”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej;
 •   Kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody;
 • Zwrócenie uwagi na piękno wiosennych kwiatów.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III;
 • Technika wykonania prac jest dowolna;
 • Każdą prace należy zaopatrzyć w informację: imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwa szkoły, imię
  i nazwisko nauczyciela – opiekuna;
 • Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę opatrzoną podpisem rodziców/opiekunów uczestnika konkursu (załącznik 1);
 • Kryteria oceny to: oryginalność, pomysłowość i różnorodność ujęcia tematu oraz estetyka wykonania pracy;
 • Prace należy dostarczyć osobiście do sali nr 5 lub wysłać pocztą na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku
  ul. Palmowa 28
  15-795 Białystok
 • Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.05.2019r.
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów;
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04.06.2019r. o wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i będą prezentowane w szkolnym korytarzu.

Organizatorzy : Joanna Kieda, Agnieszka Bujnowska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych dziecka oraz danych osobowych nauczyciela jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe dziecka oraz nauczyciela przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych dziecka oraz nauczyciela będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe dziecka – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz dane osobowe nauczyciela – imię i nazwisko zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019 r., na stronie internetowej szkoły wymienione dane oraz wizerunek do 31 sierpnia 2024;
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka lub własnych (nauczyciela) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji Miejskiego Konkursu Plastycznego „Wiosenne kwiaty”, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, szkoły, wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji Miejskiego Konkursu Plastycznego „Wiosenne kwiaty”, na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………… ………………………………………

miejscowość, data podpis rodzica lub prawnego opiekuna