III edycja miejskiego konkursu plastycznego: „Kartka wielkanocna”

Wyniki konkursu : „Kartka Wielkanocna”

III EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO:
„KARTKA WIELKANOCNA”

 1. Organizator konkursu:
  Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku.
 2. Temat:
  Tematem konkursu jest kartka z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
 3. Cel konkursu:
  – rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  – kultywowanie tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi,
  – rozwijanie wyobraźni, a także pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
 4. Uczestnicy:
  Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – III.
 5. Warunki konkursu:
  • każdy uczestnik może dostarczyć jedną kartkę,
  • technik wykonania prac jest dowolna,
  • format kartki A6 lub A5,
  • każda kartka powinna mieć niezapisany środek,
  • praca musi posiadać przyczepioną (nie przyklejoną!) tabliczkę z danymi uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, wiek, imię i nazwisko opiekuna,
  • prace należy dostarczyć osobiście do sali nr 1 lub wysłać pocztą na adres:
   Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku
   ul. Palmowa 28
   15- 795, Białystok
 6. Terminy:
  Termin nadsyłania prac upływa z dniem 12.03.2019 r.
 7. Ocena prac:
  Przy ocenie kartek komisja zastosuje następujące kryteria:

  • estetyka wykonania,
  • walory artystyczne pracy,
  • zastosowane techniki,
  • nawiązanie do tradycji.
 8. Postanowienia ogólne:

  • nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 22.03.2019 r.
  • prace przechodzą na własność organizatora i wezmą udział w kiermaszu szkolnym z którego dochód przeznaczony będzie na cele charytatywne,
  • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, do pracy należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1), zaś dokonanie zgłoszenia przez nauczyciela jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowej organizacji konkursu w tym wręczenia podziękowania.

Organizatorzy:

 • Dorota Suprunowicz
 • Ewa Wojciuk

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Ewa Wojciuk (sala nr 1), nr kom. 669429105.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych dziecka oraz danych osobowych nauczyciela jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe dziecka oraz nauczyciela przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych dziecka oraz nauczyciela będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe dziecka – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz dane osobowe nauczyciela – imię i nazwisko zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019 r., na stronie internetowej szkoły wymienione dane oraz wizerunek do 31 sierpnia 2024;
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka lub własnych (nauczyciela) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji III edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego „Kartka Wielkanocna”, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, szkoły, wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji III edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego „Kartka Wielkanocna”, na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

 

………………………………………… ………………………………………

miejscowość, data podpis rodzica lub prawnego opiekuna