II edycja miejskiego konkursu recytatorskiego: „Dobrze wiem, co jem”

Miejski konkurs recytatorski: "Dobrze wiem, co jem"

II EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO:
„DOBRZE WIEM, CO JEM”

Cele konkursu:

 • promowanie zdrowego odżywiania się,
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowego trybu życia,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów.
 1. Organizator
  • Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku.
   Osoby odpowiedzialne: Ewa Wojciuk, Urszula Falkowska.
 2. Uczestnicy
  • W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas: 0, I, II i III.
  • Każdy z uczestników wykonuje indywidualnie jeden wiersz dowolnego autora (mile widziane własne wiersze) mówiący o zdrowym odżywianiu.
  • Maksymalnie może wziąć udział 4 uczniów z jednej szkoły.
 3. Kryteria oceny jury
  • Dobór repertuaru – wiersz odpowiednio dobrany do rozwoju mowy dziecka, oraz jego możliwości intelektualnych.
  • Ogólny wyraz artystyczny – odpowiedni strój, postawa, staranna wymowa, gestykulacja, mimika.
  • Interpretacja utworów – recytacja, dykcja, prawidłowa wymowa.
  • Opanowanie pamięciowe.
 4. Nagrody
  • Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach:
   • I kategoria – klasy 0 i I
   • II kategoria – klasy II i III
 5. Data i miejsce konkursu
  • Konkurs odbędzie się 11 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 w szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku ul. Palmowa 28 (w dolnej świetlicy).
 6. Zgłoszenia
  • Zgłoszenia uczestników konkursu należy wysyłać do 01.04.2019r. na: ewadw@interia.eu lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
  • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, w dniu konkursu powinna być dostarczona zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1), zaś dokonanie zgłoszenia przez nauczyciela jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowej organizacji konkursu w tym wręczenia podziękowania.
  • Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 669-429-105.

Organizatorzy:

 • Ewa Wojciuk
 • Urszula Falkowska

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych dziecka oraz danych osobowych nauczyciela jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe dziecka oraz nauczyciela przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych dziecka oraz nauczyciela będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe dziecka – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz dane osobowe nauczyciela – imię i nazwisko zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019 r., na stronie internetowej szkoły wymienione dane oraz wizerunek do 31 sierpnia 2024;
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka lub własnych (nauczyciela) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji II edycji Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Dobrze wiem, co jem”, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, szkoły, wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji II edycji Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Dobrze wiem, co jem”,, na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

 

………………………………………… ………………………………………

miejscowość, data podpis rodzica lub prawnego opiekuna