Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych

Vademecum ósmoklasisty - obrazek wyróżniający

Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz do klasy wstępnej w szkole ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 16:00 od 12 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. do godz. 16:00
od 13 maja 2019 r. do 22 maja 2019 r. do godz. 16:00

Do publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Do publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, publicznej szkoły ponadpodstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

Do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej ogólnodostępnej z oddziałem dwujęzycznym, w tym z oddziałem międzynarodowym.

od 12 lipca 2019 r. do 16 lipca 2019 r. do godz. 16:00

Do publicznej szkoły ponadpodstawowej, w której przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Do publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, publicznej szkoły ponadpodstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

Do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej oraz publicznej szkoły ponadpodstawowej ogólnodostępnej z oddziałem dwujęzycznym, w tym z oddziałem międzynarodowym.

od 28 października 2019 r. do 13 listopada 2019 r. do godz. 16:00 2 od 12 grudnia 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. do godz. 16:00 2
2. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art. 134 ust. 5 ustawy 1 od 27 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. 17 lipca 2019 r.
nie dotyczy 2 nie dotyczy 2
3. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy od 23 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. 17 lipca 2019 r.
nie dotyczy 2 nie dotyczy 2
4. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym, o których mowa w art. 140 ust. 1 ustawy1 oraz sprawdzianu predyspozycji językowych w klasach wstępnych zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy 1 23 maja 2019 r. 17 lipca 2019 r.
nie dotyczy 2 nie dotyczy 2
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o których mowa w art. 134 ust. 5 ustawy 1 od 3 czerwca 2019 r. do 5 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 18 lipca 2019 r. o godz. 10:00
nie dotyczy 2 nie dotyczy 2
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 1 5 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 18 lipca 2019 r. o godz. 10:00
nie dotyczy 2 nie dotyczy 2
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, w tym w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 1 oraz sprawdzianu predyspozycji językowych w klasach wstępnych zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy 1 5 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 18 lipca 2019 r. o godz. 10:00
nie dotyczy 2 nie dotyczy 2
8. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 16:00 X
9. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności, oraz spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy1 do 4 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r.
30 listopada 2019 r. 2 7 stycznia 2020 r. 2
10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5 lipca 2019 r. o godz. 10:00 8 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00
3 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 2 8 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 2
11. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształceni zawodowe skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy 1 do 8 lipca 2019 r. do godz. 16:00 do 9 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00
od 3 grudnia 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. do godz. 16:00 2 od 8 stycznia 2020 r. do 10 stycznia 2020 r. do godz. 16:00 2
12. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy 1 do 10 lipca 2019 r. do godz. 16:00 do 16 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00
od 3 grudnia 2019 r. do 10 grudnia 2019 r. do godz. 16:00 2 od 8 stycznia 2020 r. do 15 stycznia 2020 r.2 do godz. 16:00 2
13. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12 lipca 2019 r. o godz. 10:00 19 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00
11 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 2 16 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 2
14. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 12 lipca 2019 r. do godz. 14:30 19 sierpnia 2019 r. do godz. 14:30
11 grudnia 2019 r. do godz. 14:30 2 16 stycznia 2020 r. o godz. 14:30 2

1 – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
2 – dotyczy branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, w której zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

 

Informacja o sposobie przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich publicznych techników dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) [PDF – dostępny na stronie dziennikustaw.gov.pl].