Regulamin XII Regionalnego Konkursu „Mistrz Origami”

Obrazek wyróżniający - origami

Regulamin XII regionalnego konkursu „MISTRZ Origami”

Logo wojewody podlaskiegoHerb województwa podlaskiegoMarszałek Województwa PodlaskiegoHerb miasta BiałegostokuLogo Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

 1. Tytuł: „Mistrz Origami”
 2. Organizatorzy:
  Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku;
  Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami;
 3. Cele edukacyjne konkursu: rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci, propagowanie sztuki origami jako kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
 4. Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania wyników:
  Uczestnicy: dzieci z przedszkoli i klas I-VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego.
  Termin nadsyłania prac: do 15 lutego 2019 r.
  na adres: Szkoła Podstawowa Nr 47, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28
  lub osobiście do sekretariatu szkoły.
  Prace należy zapakować w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu.

 

Zasady konkursu:

Prace będą oceniane w 3 kategoriach:

 • origami płaskie (prace własnego pomysłu) – dzieci 5 – 7 lat (wyłącznie prace indywidualne).
  Prace płaskie należy nakleić na sztywniejsze podkłady.
 • origami przestrzenne i modułowe – wszystkie kategorie wiekowe,
  (dopuszczalne prace grupowe wykonane max. przez 2 osoby).

Dodatkowo 2 kategorie specjalne:

 1. prace na temat „Jak bezpiecznie spędzam czas?” – objęte honorowym patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku oraz dyrektora WORD w Białymstoku
 2. prace na temat: „Papierowe kwiaty” – kompozycje przestrzenne

Jury wytypuje najlepsze prace z uwzględnieniem grup wiekowych: 5-7; 8-9; 10-12; 13-15 lat.
Wszystkie prace powinny być opisane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa  placówki, nr tel., e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.

Jury oceniać będzie:

 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • atrakcyjność wizualną,
 • estetykę wykonania,
 • właściwy dobór użytego papieru.

Prace zrolowane lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, jak też nadesłane po terminie, nie będą oceniane.

Finał konkursu odbędzie się 2 marca 2019 r. o godz. 10.00 podczas XVII ŚWIĘTA ORIGAMI

w Szkole Podstawowej Nr 47 w Białymstoku.

 

Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora.

Laureaci konkursu otrzymają  nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie podziękowania.

Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej www.sp47.bialystok.pl.

Nie wysyłamy nagród pocztą. Nagrody nieodebrane do 30 marca 2019 r. zostaną przekazane na cele charytatywne.

Nadesłane prace, jak też prawa autorskie, przechodzą na własność organizatorów.

 

Koordynatorzy projektu: mgr Barbara Grabowska, mgr Marzenna Winsko, mgr Marta Słoma, mgr Małgorzata Kuźmicka, mgr Agnieszka Bujnowska.

 

Do pracy należy załączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) oraz nauczyciela (załącznik nr 2).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych dziecka oraz danych osobowych nauczyciela jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Palmowa 28, kod pocztowy 15-795
 • kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@sp47.bialystok.pl;
 • dane osobowe dziecka oraz nauczyciela przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).
 • odbiorcą danych osobowych dziecka oraz nauczyciela będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
 • dane osobowe dziecka – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz dane osobowe nauczyciela – imię i nazwisko zawarte w pracy oraz listy pomocnicze będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019 r., na stronie internetowej szkoły wymienione dane oraz wizerunek do 31 sierpnia 2024, w kronice szkolnej okres przechowywania określany jest na podstawie odrębnych przepisów i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (obecnie 25 lat);
 • posiada Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka lub własnych (nauczyciela) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka / nauczyciela nie zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej i/lub w kronice szkolnej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie.

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

Białostocki Klub Polskiego Centrum Origami

15-795 Białystok, ul. Palmowa 28

www.sp47.bialystok.pl;   www.origami.org.pl;  e-mail:sp47bial@interia.pl

tel./fax  85 653-43-78; 85 653-19-81;

 

 Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla rodziców / opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji XII Regionalnego Konkursu „Mistrz Origami”, tj. imienia i nazwiska, wieku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, wieku, szkoły, wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji XII Regionalnego Konkursu „Mistrz Origami” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl oraz w kronice szkoły.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

 

…………………………………………                              ………………………………………

miejscowość, data                                                                 podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla opiekunów)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji XII Regionalnego Konkursu „Mistrz Origami”, tj. imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań oraz kontaktu) w siedzibie szkoły.

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji XII Regionalnego Konkursu „Mistrz Origami” na stronie internetowej organizatora www.sp47.bialystok.pl oraz w kronice szkoły.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

*niepotrzebne skreślić

………………………………………….                             ………………………………………

miejscowość, data                                                                 podpis nauczyciela