Czym są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?

Tarapeuci radzą - obrazek wyróżniający

APD (ang. Auditory Processing Disorder), czyli Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, wynikają z nieprawidłowej pracy zmysłu słuchu na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. Sygnały akustyczne zamieniają się na impulsy nerwowe i są analizowane oraz przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego.

 

Prawidłowa budowa oraz funkcjonowanie narządu słuchu nie gwarantują dobrego rozumienia mowy. Funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i szkolnym staje się problematyczne. Pojawiają się trudności z koncentracją uwagi oraz z rozumieniem słów, szczególnie z odbiorem mowy w warunkach hałasu.

 

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego wymieniane są jako jedna z przyczyn powodujących trudności w nauce u dzieci. Uczniowie, u których zdiagnozowano APD mogą mieć problemy z:

  • rozumieniem mowy, rozumieniem poleceń złożonych, szczególnie w trudnych warunkach akustycznych ,
  • koncentracją uwagi ,
  • słuchem fonemowym – dzieci nie różnicują głosek podobnie brzmiących np. p:b, sz:s.

 

Trudności, z jakimi spotykają się uczniowie, mogą powodować kłopoty w nauce czytania i pisania.  U tych dzieci często diagnozuje się opóźniony rozwój mowy i/ lub zaburzenia artykulacji.

 

Jak pomóc dziecku z APD?

 

Dziecko, u którego zostały zdiagnozowane Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, wymaga specjalistycznej opieki. Rozwiązania, jakie proponuje się w celu poprawy funkcjonowania w środowisku, to systemy FM, terapia słuchowa, terapia logopedyczna.

 

Jak poprawić funkcjonowanie dziecka z APD w środowisku szkolnym?

 

W placówkach edukacyjnych należy dokonać wszelkich starań, aby stworzyć optymalne warunki akustyczne. Istotna jest likwidacja zbędnego hałasu w otoczeniu ucznia, w miarę możliwości zmniejszenie pogłosu i wyciszenie pomieszczeń, w których odbywają się lekcje. Dzieci powinny być usadzone w pierwszej ławce, naprzeciwko nauczyciela. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka powinny przyczynić się do ich poprawy funkcjonowania w środowisku.

 

Rodzicu, wypełnij ankietę i sprawdź, czy Twoje dziecko ma APD:

https://neuroflow.pl/dla-rodzicow/czy-moje-dziecko-ma-apd

 

Artykuł opracowany na podstawie materiałów szkoleniowych i ulotek Słuchmed.